eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w WSOZ im. T. Browicza w Bydgoszczy" - etap-2Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w WSOZ im. T. Browicza w Bydgoszczy” – etap-2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im Tadeusza Browicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000979188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Floriana 12

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-030

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wsoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w WSOZ im. T. Browicza w Bydgoszczy” – etap-2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fae8ea66-5781-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026307/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ” - etap-2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz - patrz SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz - patrz SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 022/27/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wraz z montażem oraz instalacja sprzętu informatycznego oraz przeszkolenie personelu jak i wykonanie usług związanych z montażem i konfiguracją dostarczanej infrastruktury sprzętowej, którego celem będzie poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Zakres działań w niniejszym postępowaniu przetargowym obejmuje wyżej wskazywane prace oraz dostawy w budynkach Zamawiającego przy ulicy Św. Floriana 12 oraz ul. Kurpińskiego 5a w Bydgoszczy. Szczegółowy wykaz elementów składowych obejmujących przedmiot postępowania przetargowego stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są: cena, Termin realizacji zadania oraz Czas udzielonej gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) w zakresie zdolności technicznej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum jednego zamówienia o wartości minimum 350.000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), której przedmiotem była dostawa infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania zawierającej co najmniej dostawę: serwera, biblioteki taśmowej i/lub system macierzy przechowywania danych, systemu backup lub wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawa lub usługa zostały wykonana, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa lub usługa była wykonywana.
2) w zakresie zdolności zawodowej skieruje do realizacji zamówienia:
- Specjalistę ds. Rozwiązań kopii zapasowej (1 osoba) posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej
- Specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (1 osoba) posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz w zakresie wdrożeń systemów infrastruktury informatycznej i posiada min. następujące certyfikaty:
• NSE4 - Network Security Professional
• NSE7 - Network Security Architect Enterprise Firewall
• Cisco Certified Network Professional Security

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 08:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.