eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa papieru do urządzeń biurowychOgłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa papieru do urządzeń biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 448 52 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.grzywacz@umlub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umlub.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa papieru do urządzeń biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2b3b415-3f00-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089290/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Materiały biurowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372340/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-ZP-262-51/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 254374,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do urządzeń biurowych (zwanego dalej: „przedmiotem zamówienia” lub „produktem” lub „towarem”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w terminie wyznaczonym do składania ofert (tj. do dnia 11.10.2022 r. do godz. 11.00) zostały złożone 2 oferty ( w tym 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu) przez następujących Wykonawców:

Nr oferty: 2
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: BIURO PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. j. ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652423073, REGON: 180081444
Ilość uzyskanych punktów w kryterium - Cena: 100,00
Łączna ilość uzyskanych punktów: 100,00

Nr oferty: 1
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. ul. Turystyczna 36 a, 20-207 Lublin, NIP: 7120152845, REGON: 430026819
Ilość uzyskanych punktów w kryterium - Cena: OFERTA ODRZUCONA
Łączna ilość uzyskanych punktów: OFERTA ODRZUCONA

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 312 880,15 zł brutto, zaś cena oferty najkorzystniejszej (tj. 455 524,35 zł brutto), złożonej przez Wykonawcę BIURO PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. j. przewyższa tę kwotę o 142 644,20 zł brutto.
W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie unieważniono, jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 455524,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 455524,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.