eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › USŁUGA STAŁEGO NADZORU NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCHOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA STAŁEGO NADZORU NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390999441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Iwaszkiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital.legnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA STAŁEGO NADZORU NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9767347a-56d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096956/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica Zamawiający również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres barbara.stoklosa@szpital.legnica.pl
3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej„RODO”, informuję, że:
•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
•w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5;
pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@szpital.legnica.pl
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 uPzp;
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
•Posiada Pan/Pani:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSzSL/FZ-56/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór nad urządzeniami dźwigowymi wyszczególnionymi w załączonym „wykazie dźwigów objętych zamówieniem” (Załącznik nr 1 do projektu umowy) polegający na utrzymaniu urządzeń w ruchu ciągłym, w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie przez okres umowy. Przedmiot ten winien być realizowany przez:

1) wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz instrukcjami eksploatacji poszczególnych urządzeń dźwigowych, w tym m.in. w zależności od fazy konserwacji.
2) utrzymanie dźwigów w stałej sprawności technicznej (z wyjątkiem postojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych) oraz usuwanie awarii i usterek na wezwanie telefoniczne Zamawiającego, w tym reagowanie na nieprawidłowości w pracy urządzeń, zgłaszane przez Zamawiającego w ramach pełnienia dyżuru pogotowia dźwigowego (całodobowo). W przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii lub usterki – zabezpieczenie dźwigu przed możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych.
3) prowadzenie całości spraw przed Urzędem Dozoru Technicznego, w tym nadzorowanie terminów i przygotowania dźwigów do badań zwyczajnych i nadzwyczajnych prowadzonych przez UDT, w tym wykonania pomiarów elektrycznych oraz do brania czynnego udziału w czasie ich przeprowadzania,
4) prowadzenie, wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej wynikającej z przeglądów, konserwacji i z wykonanych pomiarów elektrycznych oraz prowadzenia dzienników konserwacji dla każdego dźwigu i odnotowywania w nich wszystkich zdarzeń ruchowych w zakresie: określenia czasu i powodu postoju, zakresu i rodzaju naprawy lub usuwanej awarii (usterki), wyszczególnienia wymienianych części lub podzespołów urządzeń.
5) podjęcie, niezwłocznie po powiadomieniu, czynności uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu - całodobowo, we wszystkie dni - robocze, świąteczne i dodatkowo wolne od pracy.

2. Warunki i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale VII SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-11 do 2026-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór nad urządzeniami dźwigowymi wyszczególnionymi w załączonym „wykazie dźwigów objętych zamówieniem” (Załącznik nr 1 do projektu umowy) polegający na utrzymaniu urządzeń w ruchu ciągłym, w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie przez okres umowy. Przedmiot ten winien być realizowany przez:

1) wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz instrukcjami eksploatacji poszczególnych urządzeń dźwigowych, w tym m.in. w zależności od fazy konserwacji.
2) utrzymanie dźwigów w stałej sprawności technicznej (z wyjątkiem postojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych) oraz usuwanie awarii i usterek na wezwanie telefoniczne Zamawiającego, w tym:
A) reagowanie na nieprawidłowości w pracy urządzeń, zgłaszane przez Zamawiającego w ramach pełnienia dyżuru pogotowia dźwigowego (całodobowo). W przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii lub usterki – zabezpieczenie dźwigu przed możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych,
B) utrzymywanie całodobowo systemu łączności pomiędzy kabiną dźwigu, a pogotowiem dźwigowym.
3) prowadzenie całości spraw przed Urzędem Dozoru Technicznego, w tym nadzorowanie terminów i przygotowania dźwigów do badań zwyczajnych i nadzwyczajnych prowadzonych przez UDT, w tym wykonania pomiarów elektrycznych oraz do brania czynnego udziału w czasie ich przeprowadzania,
4) prowadzenie, wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej wynikającej z przeglądów, konserwacji i z wykonanych pomiarów elektrycznych oraz prowadzenia dzienników konserwacji dla każdego dźwigu i odnotowywania w nich wszystkich zdarzeń ruchowych w zakresie: określenia czasu i powodu postoju, zakresu i rodzaju naprawy lub usuwanej awarii (usterki), wyszczególnienia wymienianych części lub podzespołów urządzeń.
5) podjęcie, niezwłocznie po powiadomieniu, czynności uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu - całodobowo, we wszystkie dni - robocze, świąteczne i dodatkowo wolne od pracy.
2. Warunki i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale VII SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-11-11 do 2026-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie/wykonywanie min. 2 usług stałego nadzoru nad eksploatacją osobowych urządzeń dźwigowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; – wzór wykazu stanowi Załącznik 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada opisaną przez Zamawiającego zdolność techniczną lub zawodową i zrealizuje usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w §13 i §13A projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wobec których brak jest podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp oraz w 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 uPzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia w Załączniku 1 do SWZ) – w przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna oraz w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego – podmiot trzeci;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu trzeciego;
5) Oświadczenie w związku z art. 117 ust. 4 uPzp - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia określony w SWZ był wykonywany przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg określony w zdaniu poprzednim nie dotyczy czynności wykonywania pomiarów elektrycznych, które mogą być zlecone innemu podmiotowi. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę określa w projekcie umowy.
4. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia – w związku z tym faktem korzysta z możliwości wskazanej w art. 246 ust. 2 uPzp.
5. Termin wykonywania zamówienia w zakresie:
1) Części 1 oraz Części 2, z wyłączeniem dźwigu o numerze ewidencyjnym 3128013220, od godz. 00.00 w dniu 11.11.2023r. do godz. 24.00 w dniu 10.11.2026 r.
2) Części 2 dla dźwigu o numerze ewidencyjnym 3128013220 od godz. 00.00 w dniu 01.12.2024r. do godz. 24.00 w dniu 10.11.2026 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.