eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Dostawa i montaż urządzeń i elementów monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń i elementów monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALISZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główny Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wrmi@um.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń i elementów monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85cb174d-56b6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054202/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 3. Dostawa i montaż urządzeń i elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w dokumentacji zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.2711.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 515993,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompatybilnych urządzeń oraz elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza szczegółowo opisanych w dalszej części SWZ z szczególnym uwzględnieniem warunków kompatybilności określonych w pkt. 4.6 SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie i na obiektach Straży Miejskiej przed przystąpieniem do prac;
2) wymianę 25 kamer oraz osprzętu w punktach kamerowych w następujących lokalizacjach:
ul. Śródmiejska /Wał Staromiejski, ul. Śródmiejska/ul. Narutowicza, Główny Rynek/ul. Śródmiejska, Główny Rynek/ul. Mariańska, ul. Zamkowa/Pl. Jana Pawła II, ul. Babina/ ul. Nowy Rynek, ul. Majkowska/Al. Wojska Polskiego, Skwer Kor – Walczaka, ul. Franciszkańska/ul. Targowa, ul. Szklarska/ul. Grodzka 11, ul. Grodzka 5, ul. Mariańska 4 – ul. Chodyńskiego/ul. Mariańska, ul. Piekarska 5 – ul. Sukiennicza/ ul. Piekarska, ul. Św. Stanisława 8, Al. Wolności - budynek Sądu, ul. Wyszyńskiego 13 kl. 20, ul. Wyszyńskiego 13 kl.11, ul. Wyszyńskiego 11 kl.7, ul. Ciasna 16 – 1 punkty kamerowy, ul. Ciasna 7-9, ul. Wyszyńskiego 5, ul. Złota 15/ ul. Parczewskiego, ul. Piskorzewska 4, ul. Grodzka 16/ul. Kanonicka, ul. Zamkowa 12/ul. Chodyńskiego;
Uwaga:
Kamery w wyżej wymienionych lokalizacjach zamontowane są na elewacjach budynków, na wysokości wymagającej użycia podnośnika koszowego.
Uwaga:
Jeżeli w załącznikach do SWZ (Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia) znajdują się lokalizacje nazwane: „Wyszyńskiego 16 oraz Ciasna 16- 2 punkty kamerowe) to nie podlegają one wycenie w ramach oferty i nie stanowią przedmiotu zamówienia (w przypadku ul. Ciasnej 16 należy brać pod uwagę 1 punkt kamerowy a nie 2).
3) modernizację punktów przesyłowych;
Uwaga:
Punkty przekaźnikowe oraz anteny radiowe zlokalizowane są na masztach antenowych na dachach budynków lub na elewacjach, na wysokości wymagającej użycia podnośnika koszowego.
4) modernizację urządzeń serwerowni mieszczącej się w budynku Straży Miejskiej przy ul. Krótkiej 5-7 w Kaliszu;
5) dostarczenie i skonfigurowanie oprogramowania do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (w tym zapewnienie dożywotnich aktualizacji i opłat licencyjnych w ramach przedmiotu zamówienia);
6) przeprowadzenie szkolenia podstawowego i technicznego z obsługi i funkcji użytkowania systemu monitoringu wizyjnego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumencie pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik do SWZ. W uzupełnieniu do przedstawionych w SWZ oraz załącznikach do SWZ opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o następującej konfiguracji posiadanych serwerów:
1) Videoserwer 1:
Rack,
CPU: Intel Xenon X3430 2,4 Ghz,
RAM: 2,0 GB,
OS: Windows 7 Professional 64 bit,
2) Videoserwer 2:
Rack
Dell PowerEdge R240
CPU: Intel Xenon E-2424, 3,3 Ghz (4 CPU)
RAM: 16GB
OS: Windows Server 2019 Essentials 64 bit
3) Komputery wyświetlające grafikę:
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Interfejs pamięci 256 bit,
PCI express x16 Gen. 4
DirectX- 12,00
Zamawiający informuje, iż jest to trzecie postępowanie w ramach niniejszego zadania. Pierwsze (unieważnione postępowanie) wraz z całością dokumentacji w tym pytaniami i odpowiedziami do treści SWZ znajduje się pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/90170/details.

Drugie (unieważnione postępowanie) wraz z całością dokumentacji w tym pytaniami i odpowiedziami do treści SWZ znajduje się pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/100273/details

Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu żadnych innych danych poza udostępnionymi w ramach niniejszego postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia analityki podstawowej z kamer na warstwę programową VMS. Zamawiający nie przewiduje na tym etapie postępowania rozbudowy o kamery stacjonarne. Zamawiający nie dopuszcza kamer bez wymaganych BLC i HCL. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania dysków o gorszych parametrach (w tym starszej technologii).
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego oprogramowania w celu zapewnienia funkcji i celu modernizowanego monitoringu pod warunkiem pełnej kompatybilności opisanej w SWZ i załącznikach do SWZ, zapewnienia obsługi w języku polskim, zapewnienia pełnej i nieodpłatnej, dożywotniej aktualizacji, braku jakichkolwiek kosztów związanych z funkcjonalnością dodatkowego oprogramowania.
W przypadku braku możliwości integracji/ zapewnienia kompatybilności ze sprzętem Zamawiającego, Wykonawca w ramach podanej ceny ryczałtowej musi uwzględnić wymianę sprzętu/oprogramowania/interfejsu/połączeń itp. w sposób zapewniający kompleksową modernizację monitoringu miejskiego.
Zamawiający nie poinformuje o posiadanych zabezpieczeniach – Wykonawca ma możliwość ich zachowania lub wymiany na nowe w ramach modernizacji (patrz pkt. 4.13 SWZ). W analizie kosztów serwera Wykonawca musi uwzględnić przestrzeń dyskową dla wszystkich posiadanych (i zamawianych) przez Zamawiającego kamer. Zamawiający wykreśla z załącznika do SWZ, tj. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, z pkt 3.1. zapisy dotyczące posiadania przez kamerę klasy szczelności IP67 i wprowadza w ich miejsce zapis, iż kamera powinna posiadać klasę szczelności IP66.
Zamawiający wykreśla z załącznika do SWZ, tj. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, z pkt 3.1. w odnośniku „kamera wyposażona w elektroniczne systemy wsparcia” zapisy dotyczące precyzyjnej ostrości z technologią PFA i wprowadza w ich miejsce zapis: technologię wsparcia precyzyjnej ostrości.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i dostarczy na dzień odbioru dostawy dokumentację powykonawczą w zakresie jaki wskazano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego, pierwszego gatunku, nieużywane, fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku), wolne od wad (w tym wad prawnych, a w szczególności nie naruszać praw patentowych osób trzecich ani innej własności intelektualnej), muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności CE, instrukcje obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski i spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w myśl art. 4 ustawy z 12 grudnia 2003 r.
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222).
6. Wszystkie elementy winny być w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami monitoringu wizyjnego funkcjonującymi obecnie (ze względu na uzasadnione potrzeby zamawiającego – bezpieczeństwo ciągłości monitoringu, połączeń sieciowych oraz bezpieczeństwo publiczne danych wrażliwych – wizerunek osób fizycznych) zamawiający nie dopuszcza możliwości zapewnienia kompatybilności za pomocą rozwiązań alternatywnych tj. przejściówek, emulacji, wirtualizacji oprogramowania. Wykonawca musi przewidzieć niezbędne materiały, urządzenia i licencje w celu realizacji opisanej funkcjonalności systemu monitoringu na koszt własny w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32428000-9 - Modernizacja sieci

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 100.000,00 PLN.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 polegać mogą na dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Zamówienie może być udzielone wyłącznie w przypadku zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Wykonawca nie może żądać skorzystania z art. 214 ust. 1 pkt 8 przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą należyte wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, przedmiotem którego była dostawa wraz z montażem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem kamerowym bądź modernizacja miejskiego systemu monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem kamerowym, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.
Uwaga:
1) w ramach powyższego warunku Zamawiający nie pozwala na sumowanie wartości doświadczenia celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
2) w ramach niniejszego warunku poprzez „miejski system monitoringu” należy rozumieć system monitoringu dostarczony i zamontowany na rozległym terenie zewnętrznym – powyższej definicji nie spełnia monitoring budynków, lokali, hal, magazynów, obiektów sportowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz należycie wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień opisanych w pkt 11.2.1 SWZ - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa
w pkt 12.3.1 SWZ zostały wykonane należycie;
Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane,
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Wykonawca jest zobowiązany do wykazania przyczyn, z jakich nie mógł uzyskać tych dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (tj. oświadczenia, o którym mowa w pkt 18.5 SWZ) należy dołączyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ – z uwzględnieniem pkt 13.3 lub 14.3 SWZ (jeśli dotyczy);
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 13.2 SWZ - w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);
3) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, z którego będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
4) dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 18.6.2 SWZ (jeśli dotyczy);
5) dowód wniesienia wadium - patrz pkt 16 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek Miasta Kalisza prowadzony przez Santander Bank S.A. o nr 39 1090 1128 0000 0001 5108 9160, z dopiskiem „Wadium, nr sprawy WRM.2711.18.2023”.
Wskazane jest załączenie do oferty składanej na Platformie potwierdzenia dokonania przelewu poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce „Oferty” w sekcji „Dokumenty” jako załącznik do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu musi nastąpić poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce „Oferty” w sekcji „Dokumenty” jako załącznik do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 16.3 SWZ.
Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji (Miasto Kalisz), gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy sporządzić w jednej z form wskazanych w SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ Wykonawcy wykazują w sposób następujący:
a) przynajmniej jeden z wykonawców - w zakresie warunku, o którym mowa w pkt. 11.2.1 SWZ (Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia dwóch i więcej wykonawców w celu potwierdzenie spełnienia tego warunku).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem formy przewidzianej w pkt 12.4 SWZ).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2 SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.2 i 12.3 SWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o którym mowa w art. 60 ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia określa projekt umowy będący załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 590.000,00 PLN brutto, informując jednocześnie, że kwota powyższa jest aktualna na chwilę wszczęcia postępowania i wiążącą kwotą będzie kwota podana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, a bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej przez przedstawiciela Wykonawcy w budynkach, pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych, miejscach itp. gdzie zrealizowana ma być dostawa z montażem, zgodnie z zapisami pkt 4.13 SWZ.
3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady będzie świadczył usługi serwisowe i wymagane przez producenta przeglądy.
4. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.
5. Adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.5.9. niniejszego ogłoszenia nie służy do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń przekazywane odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej
pod adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl.
6. Formę dokumentów lub oświadczeń, załączników jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SWZ.
7. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP
ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Wymagania techniczne związane ze składaniem oferty w formie elektronicznej zawarte zostały w SWZ. Szczegółowy sposób składania oferty, dokumentów lub oświadczeń, załączników zawiera SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.