eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Istebna › Przebudowa i remont dróg gminnychOgłoszenie z dnia 2023-09-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Istebna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Istebna 1000

1.5.2.) Miejscowość: Istebna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@istebna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-442cad96-56d7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064251/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa i remont dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-442cad96-56d7-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza także komunikację e-mail (z wyłączeniem składania ofert) na adres
inwestycje@istebna.eu, j.dragon@istebna.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia zamieszczane będą na platformie e-zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:Administrator
danych, dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna. Kontakt do administratora: Istebna
1000, 43-470 Istebna, e-mail: urzad@istebna.eu tel.: +48 33 855 65
00.Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się: pisemnie na ww. adres Urzędu Gminy Istebna lub na adres poczty elektronicznej:
iod@istebna.euCele przetwarzania danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z
wysłanym przez Państwa pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu. Cele te mogą wynikać z
przygotowania umowy, zawarcie umowy, realizacja
umowy, a także w szczególności z realizacji obowiązków administratora wynikających z ustawy o
samorządzie gminnym.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe. Posiadają
Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich
usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie. W trakcie
przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie
będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.3.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej do Patyka we wsi Jaworzynka zaprojektowano na długości 155,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na ułożeniu na podbudowie nawierzchni z płyt drogowych, w układzie pasowym. Między płytami zostanie ułożona masa asfaltowa AC-8S gr. 6cm. Szerokość jezdni stała wynosząca 2,60m. Pobocze obustronne o szerokości 20cm, wykonane z kruszywa. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej – wewnętrznej.
drogowych. Pobocze obustronne o szerokości 40cm, wykonane z kruszywa, podwójnie powierzchniowo utrwalone grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. W ramach odwodnienia zaprojektowano wymianę przepustu fi 400 wraz ze ściankami czołowymi z betonu, regulację studzienek kanalizacyjnych oraz ułożenie korytek betonowych drogowych 50x50x15 na ławie betonowej grubości 15cm, a także oczyszczenie istniejących korytek drogowych. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Dziedzina Burowie we wsi Istebna zaprojektowano na długości 179,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach w km 0+000 – 0+121, warstwa wiążąca z betonu AC16W grubości 4cm i warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm, szerokość jezdni tak jak w stanie istniejącym stała 3,10m. Następnie w km 0+121 – 0+178 wykonanie na podbudowie nowej nawierzchni z płyt drogowych, w układzie pasowym. Między płytami zostanie ułożona masa asfaltowa AC-8S gr. 6cm. Szerokość jezdni stała wynosząca 3,00m. Pobocze obustronne o szerokości 20cm, wykonane z kruszywa, podwójnie powierzchniowo utrwalone grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie czterech wodospustów, regulacje studni kanalizacyjnych, ułożenie korytek ściekowych na ławie betonowej , ułożenie korytek odwadniających betonowych 300x400mm z rusztem żeliwnym D-400, na ławie betonowej, wykonanie wodospustu z żerdzi drewnianych zbitych klamrami stalowymi. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej – wewnętrznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Dziedzina Kawule zaprojektowano na długości 269,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwa wyrównawcza z betonu AC16W grubości 4cm i warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm na odc. I i warstwa wiążąca z betonu AC16W grubości 4cm oraz warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm na odc. II. Szerokość jezdni tak jak w stanie istniejącym. Nawierzchnia jezdni o spadku poprzecznym daszkowym w kierunku naturalnego spadku. Pobocze obustronne o szerokości 20cm, wykonane z kruszywa, podwójnie powierzchniowo utrwalone grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie trzech studni, odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie trzech wodospustów i regulację studni. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Kościanowice / Brzestowe zaprojektowano na długości 711,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwa wiążąca z betonu AC16W grubości 4cm i warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm. Szerokość jezdni tak jak w stanie istniejącym stała 3,00m, z poszerzeniem na łuku do szerokości 3,60m w km 0+288 - 0+312. Nawierzchnia jezdni o spadku poprzecznym daszkowym oraz jednostronnym w kierunku naturalnego spadku. Pobocze obustronne o szerokości 20cm, wykonane z kruszywa, podwójnie powierzchniowo utrwalone grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie czterech wodospustów. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Pod Groń zaprojektowano na długości łącznej 456,00m, w tym odc. I o dł. 273,00m i odc. II o dł. 183,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwa wiążąca z betonu AC16W grubości 4cm i warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm. Szerokość jezdni tak jak w stanie istniejącym zmienna od 2,70m - 3,20m. Nawierzchnia jezdni o spadku poprzecznym daszkowym. Pobocze obustronne o szerokości 20cm na odc. I i szerokości 30cm na odc. II, wykonane z kruszywa, podwójnie powierzchniowo utrwalone grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie trzech wodospustów. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Skrót Matyska we wsi Koniaków zaprojektowano na długości 110,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach w km 0+000 – 0+033, warstwa wiążąca z betonu AC16W grubości 4cm i warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm, szerokość jezdni tak jak w stanie istniejącym stała 3,00m. Następnie w km 0+033 – 0+110 wykonanie na podbudowie nowej nawierzchni z płyt drogowych, w układzie pasowym. Między płytami zostanie ułożona masa asfaltowa AC-8S gr. 6cm. Szerokość jezdni stała wynosząca 2,60m. Pobocze obustronne o szerokości 20cm, wykonane z kruszywa. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie dwóch wodospustów. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej – wewnętrznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Śliwkula we wsi Jaworzynka zaprojektowano na długości 237,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na wyrównaniu podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach w km 0+000 – 0+040, warstwa wiążąca z betonu AC16W grubości 4cm i warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm, szerokość jezdni tak jak w stanie istniejącym stała 3,00m. Następnie w km 0+040 – 0+237 ułożenie między płytami masy asfaltowej AC-8S gr. 6cm. Szerokość jezdni stała wynosząca 2,60m. Pobocze obustronne o szerokości 20cm, wykonane z kruszywa w km 0+000 – 0+040. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie wodospustu. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej – wewnętrznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej Zapasieki Dolne zaprojektowano na długości 175,00m. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwa wiążąca z betonu AC16W grubości 4cm i warstwa ścieralna z betonu AC11S grubości 4cm. Szerokość jezdni tak jak w stanie istniejącym. Nawierzchnia jezdni o spadku poprzecznym daszkowym oraz jednostronnym w kierunku naturalnego spadku. Pobocze obustronne o szerokości 20cm, wykonane z kruszywa, podwójnie powierzchniowo utrwalone grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie czterech wodospustów oraz studni fi 500mm gł. 1,00m. Modernizacja drogi odbywać się będzie po istniejącym śladzie, w pasie drogowym drogi gminnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
Z uwagi na informację (wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe informacje dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostały określone w pkt 15 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Zgodnie z
art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje co najmniej następujący zakres zmian:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku okoliczności, za które Wykonawca w żaden sposób
nie odpowiada:
a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, poza kontrolą stron
umowy, którego skutkom nie można zapobiec, a występujące po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania
się z umowy,
c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych.
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych obiektów,
e) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i
nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
f) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
g) decyzji Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy,
konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
h) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy - Pzp,
i) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych chwili zawarcia umowy, a także zdarzeń, które niezależnie od
Zamawiającego mają wpływ na budżet Gminy Istebna (np. zmiana obowiązujących przepisów).
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy w następujących
przypadkach:
a) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia
zakresu przedmiotu Umowy,
b) konieczności wykonania „robót dodatkowych”,
c) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub
wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w
aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
g) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.