eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piechowice › Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w PiechowicachOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryształowa 49

1.5.2.) Miejscowość: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 48 900

1.5.8.) Numer faksu: 75 76 12 274

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piechowice.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7701bec3-56e0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057895/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816529

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816529
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt. (UWAGA: format .rar nie jest dopuszczalny – listę dopuszczalnych formatów danych stanowi załącznik nr 2 do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, a także oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (UWAGA: podpis osobisty nie jest tożsamy z podpisem własnoręcznym).
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanym dalej "RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Piechowice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@msvs.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z powyższymi informacjami wszystkich pracowników oraz podwykonawców, których dane udostępni Zamawiającemu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Piechowicach, planowany zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, tj. dwóch elewacji bocznych, ze szpaletami okiennymi od zewnątrz styropianem grafitowym o współczynniku (ʎ=0,031[W/(m2K)]) grubości 16cm w technologii lekkiej-mokrej . Styropian należy mocować do podłoża za pomocą masy klejącej z dodatkiem łączników. Wykończenie ścian elewacji projektuje się jako warstwę tynku mineralnego na podkładzie z siatki szklanej. Elewacje w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku widoczną w części graficznej opracowania.
Przedmiotem zamówienia obejmuje również renowację elewacji frontowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje odnowienie gzymsów, profili podokiennych i detali architektonicznych na elewacji frontowej, na pozostałych elewacjach projekt przewiduje montaż gotowych gzymsów, profili okiennych, które stworzą kontynuację elementów dekoracyjnych elewacji frontowej. Ściany płaskie 3 elewacji należy wykonać z wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego gr. 3 mm.
DETALE ARCHITEKTONICZNE I ZDOBIENIA ELEWACJI - projekt zakłada odnowienie gzymsów, profili podokiennych i detali architektonicznych na elewacji frontowej. Wymianę istniejących obróbek blacharskich na gzymsach elewacji frontowej z blachy powlekanej w kolorze grafitowy mat - RAL 7024. Na elewacjach bocznych projekt przewiduje montaż gotowych gzymsów, profili podokiennych, opasek okiennych które stworzą kontynuację detali elewacji frontowej i opasek wokół okien. Elementy detali
wykonane ze styropianu pokrytego wyprawą klejową, zbrojoną siatką z włókna szklanego. Kształt i wielkość profilu gzymsu i cokołu przedstawiony został w części graficznej projektu. Boniowanie między okienne należy wykonać z zastosowaniem profili systemowych.
ODWODNIENIEW zakresie robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia należy zdemontować i ponownie zamontować rury spustowe odprowadzające wody opadowe z rynien dachowych.
W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać przedłużenie na elewacjach bocznych okapów z blachy, w związku z pogrubieniem elewacji o grubość ocieplenia.

ELEWACJE - przed przystąpieniem do ocieplania ścian zewnętrznych należy:
- usunąć elementy, które służyły do mocowania masztu antenowego oraz wszystkie elementy instalacji nieczynnych,
- na wszystkich ścianach od strony zewnętrznej skuć wyprawy tynkarskie do warstwy nośnej i dwukrotnie ją zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Ściana frontowa posiada wiele zdobień w postaci gzymsów, opasek okiennych i profili liniowych. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas usuwania wypraw tynkarskich, aby nie uszkodzić zdobień. W przypadku ich uszkodzenia bądź widocznych braków elementów dekoracyjnych należy odtworzyć elementy zdobień.
- usunąć istniejącą niekompletną instalacji odgromową.
- ułożyć nową projektowaną instalację odgromową w rurach izolacyjnych i zamocować szafki kontrolne zacisku probierczego o wymiarach 155x110x70mm na wysokości 0,9m nad poziomem terenu (szczegóły instalacji odgromowej w opracowaniu branżowym instalacji elektrycznych). Przedmiot zamówienia obejmuje również obłożenie części górnych elewacji frontowej i jednej elewacji bocznej deskami.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ I OCHRONY PRZECIPRZEPIĘCIOWEJ.
Budynek usługowy zakwalifikowano do IV klasy instalacji odgromowej. Zwody poziome główne wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn F 8 umocowanym na wspornikach do pokrycia dachu. Odstępy między wspornikami nie powinny przekraczać 1,5 m. Zachować normatywne promienie zagięcia drutu na załomach konstrukcji dachowej. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn F8 pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubościennych p/t. Przewody zwodów powinny być układane na krawędziach dachu, na częściach wystających dachu oraz na kalenicy jeżeli nachylenie dachu przekracza 10%. Przy połączeniu z uziomem każdy przewód
odprowadzający z wyjątkiem przewodów odprowadzających naturalnych zespolonych z uziomami fundamentowymi ,powinien być wyposażony w zacisk probierczy. Zaciski probiercze umieszczać na wysokości 0,9 m nad powierzchnią ziemi w szafkach kontrolnych wnękowych o wymiarach 155 x 110 x 70 mm wykonać jako rozłączne ,aby można było przewód uziemiający odłączyć od przewodu odprowadzającego dla wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na powierzchni dachu powinny być podłączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. Przewody uziemiające połączyć przez spawanie z uziomem fundamentowym budynku lub w przypadku braku uziomu fundamentowego w uziomem otokowym lub głębinowym. Instalację odgromową wykonać jako naprężaną. Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące
przetwarzaniu informacji powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów.
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziomów, wyniki zaprotokołować. Instalację odgromową wykonać zgodnie z rysunkiem oraz obowiązującymi normami. Rezystancja uziemienia R< 10 W. Jako środek ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zaprojektowano dwustopniowy system ochrony realizowany przez uniwersalne ochronniki typu klasy drugiej.
ROZBIÓRKA KOMINA
Przedmiot zamówienia obejmuje również rozbiórkę komina ceglanego przybudowanego do elewacji tylnej budynku.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
1. Powierzchnia dwóch ścian bocznych przewidzianych do ocieplenia – 304,29 m2;
2. Powierzchnia ściany frontowej przewidzianej do renowacji – 123,69 m2 ;
3. Powierzchnia elewacji do deskowania – 38,86 m2;
4. Powierzchnia obróbek blacharskich – 77,75 m2;
5. Demontaż i ponowny montaż rur spustowych śr. 10 cm – dł. 58,30 m;
6. Wymiana przewodów instalacji odgromowej w ciągu poziomym – 66,30 m;
7. Wymiana przewodów instalacji odgromowej w ciągu pionowym – 48,0 m;
8. Rozebranie komina – 15,0 m3.
Uwaga: załączona do postępowania dokumentacja techniczna zawiera większy zakres robót, który nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest objęte przedmiotem zamówienia a uwzględnione w dokumentacji technicznej m.in.: ocieplenie od środka ściany frontowej budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, wykonanie ścianek dociskowych fundamentów i ich ocielenie, wymiana pokrycia dachu, wymiana instalacji c.o., wykonanie cokołu z piaskowca. Do wyceny oferty należy przyjąć zakres robót opisany w dokumentacji projektowej (z pominięciem robót nie będących przedmiotem zamówienia), Opisie przedmiotu zamówienia i Przedmiarze Robót, który jest dokumentem jedynie pomocniczym do wyceny oferty.
W Opisie przedmiotu zamówienia określono główne elementy robót, bez uwzględnienia robót towarzyszących, takich jak m.in. ustawienie rusztowań, sporządzenie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy (ul. Kryształowa – droga powiatowa) . Do wyceny oferty należy uwzględnić koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające lub mające w swoim zakresie remont lub wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku co najmniej 3 kondygnacyjnego o powierzchni ścian ocieplenia nie mniejszej niż 300 m2. Zamawiający zastrzega, iż przez jedno świadczenie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, kandydata na stanowisko: kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej lub równoważnej.
Proponowane osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót o specjalności odpowiadającej niniejszemu zamówieniu, a także posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót. W przypadku zmiany kierownika budowy, doświadczenie kierownika zastępującego nie może być mniejsze, niż doświadczenie kierownika zastępowanego.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i – jeżeli jest to wymagane– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 3 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241 z dopiskiem "Wadium – IZP.271.2.2023".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Piechowice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,
2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
3) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
4) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu wymagających wykonania dodatkowych robót – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych,
5) wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
6) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o ile ich wykonanie powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
7) zaistnienia sytuacji, w trakcie której warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, terminy wykonania ulegną przesunięciu o okres ich występowania.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia w przypadku:
1) stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia o wartość tej części przedmiotu zamówienia ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego 2) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia lub jego części przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,
3) możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części przy zastosowaniu innych rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816529

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech (3) Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą łączną punktację przyznaną na podstawie kryteriów oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.