eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa aparatów do telefonii komórkowej dla sadów z obszaru apelacji rzeszowskiejOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatów do telefonii komórkowej dla sadów z obszaru apelacji rzeszowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005139300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-001

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatów do telefonii komórkowej dla sadów z obszaru apelacji rzeszowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ddd4124-54ba-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116045/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa aparatów do telefonii komórkowej dla sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ddd4124-54ba-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdz. XI i XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F-271-105/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do telefonii komórkowej typ 2 – ponadstandardowy dla sadów z obszaru apelacji rzeszowskiej, jak niżej:
1) Sąd Okręgowy w Krośnie (F) - szt. 5
2) Sąd Rejonowy w Brzozowie (F)- szt. 5
3) Sąd Okręgowy w Rzeszowie (F) - szt. 13
4) Sąd Rejonowy w Lesku - szt. 3
5) Sąd Rejonowy w Sanoku - szt. 2
6) Sąd Rejonowy w Jarosławiu - szt. 2
7) Sąd Rejonowy w Dębicy - szt. 11
8) Sąd Rejonowy w Rzeszowie - szt. 6
9) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli - szt. 2
10) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu - szt. 2
RAZEM - szt. 51

4.2.6.) Główny kod CPV: 32250000-0 - Telefony komórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy dla sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej, w ilości jak niżej:
Zamówienie podstawowe:
1) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - szt. 4
2) Sąd Okręgowy w Krośnie (F)- szt. 1
3) Sąd Okręgowy w Przemyślu (F) - szt. 3
4) Sąd Okręgowy w Rzeszowie (F) - szt. 1
5) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (F) -szt.5
6) Sąd Rejonowy w Nisku (F) - szt. 2
7) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej (F) - szt. 1
8) Sąd Rejonowy w Przemyślu -szt. 3
RAZEM: szt. 20

Zamówienie w ramach prawa opcji:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - szt. 35

Termin realizacji zamówienia:
a) 30 dni od daty zawarcia umowy (zamówienie podstawowe) nie później niż do dnia 22 grudnia 2023 r.
b) 20 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego (zamówienie opcjonalne) nie później niż do dnia 22 grudnia 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32250000-0 - Telefony komórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, w zakresie Pakietu nr 2 Dostawa aparatu do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy.
2) Zamówienie składać się będzie z zamówienia w ilości:
Pakiet Nr 2. Dostawa aparatu do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy :
a) Zamówienie podstawowe - szt. 20
b) Zamówienie w ramach prawa opcji - szt. 35

3) Zamówienie w ramach prawa opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
4) Realizacja zamówienia w ramach prawa opcji odbędzie się na podstawie oświadczenia, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnego zamówienia.
5) Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia w ramach prawa opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do telefonii komórkowej typ 4 – wielofunkcyjny ponadstandardowy dla sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej, w ilości jak niżej:
1) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - szt. 4
2) Sąd Okręgowy w Przemyślu (F) - szt. 2
3) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej (F) - szt.1
4) Sąd Rejonowy w Jaśle - szt. 2
5) Sąd Rejonowy w Przemyślu- szt. 1
6) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli- szt. 3
RAZEM 13

4.2.6.) Główny kod CPV: 32250000-0 - Telefony komórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
Forma dokumentu: dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej' - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Forma dokumentu: dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Forma oświadczenia: dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jak niżej:
- Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu (dotyczy Pakietów Nr 1-3).
Forma dokumentu: dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiające wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 3 dni.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
Za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją.
2) Ponadto do oferty należy załączyć:
- Załącznik Nr 1 (odpowiednio 1.1 – 1.3 ) do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - jest on częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu.
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3A - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; (jeśli dotyczy)
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu - wzór stanowi Załącznik Nr 4 - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; (jeśli dotyczy)
- Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy - wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną). Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
- Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 tiret pierwsze SWZ (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2.Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy:
1) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych;
2) zmiana wynagrodzenia brutto: w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
3) zmiany podmiotu, na rzecz którego ma być dokonana dostawa częściowa;
4) zmiany lokalizacji dostaw częściowych;
5) zmiany płatnika;
6) zmiana zaoferowanego sprzętu pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami:
a) zmiany na model lub wersję o parametrach i funkcjach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
b) niezmienności wynagrodzenia umownego;
c) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przedmiotowych dla nowego sprzętu, w szczególności: karta katalogowa sprzętu lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta celem potwierdzenia parametrów sprzętu;
d) uzasadnienia, że Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn powodujących zmianę oferowanego urządzenia;
7) zmiana części składowych zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod następującymi warunkami:
a) zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie;
b) pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia umownego;
c) zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu w porównaniu do części oferowanych pierwotnie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy, czasowego zawieszenia realizacji umowy lub zmiany sposobu realizacji umowy, bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 8 umowy oraz bez zmian cen jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w postaci wystąpienia sytuacji kryzysowych np. epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub sytuacji spowodowanej działaniami wojennymi lub działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, jak również ich społecznych lub gospodarczych skutków, pod warunkiem iż:
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego, sytuacji spowodowanej działaniami wojennymi lub siły wyższej,
2) działanie tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego, sytuacji spowodowanej działaniami wojennymi lub siły wyższej oraz czas ich trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich wystąpienie i wskazujących czas niezbędny na realizację przedmiotowej umowy (np. informacja od producenta/dystrybutora o zaistniałych okolicznościach powodujących opóźnienie w dostawie, dokument potwierdzający złożenia zamówienia przez Wykonawcę, w sposób zapewniający terminową realizację niniejszej umowy),
3) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres wynikający z działania tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego, sytuacji spowodowanej działaniami wojennymi lub siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.