eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowe Miasto Lubawskie › Dostawa sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektuOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umnowemiasto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umnowemiasto.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f2a633f-56cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. "Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim" RPWM.09.03.04-28-0033/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f2a633f-56cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@umnowemiasto.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą – Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon kontaktowy: 56 4729610, adres poczty elektronicznej: urzad@umnowemiasto.pl.
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@umnowemiasto.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na na dostawę sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu pn. "Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim", wyłonienia Wykonawcy, realizacji umowy, ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
4. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W zakresie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO) w sytuacji żądania przez Zamawiającego przedstawienia dowodów na potwierdzenie podstaw do braku wykluczania w związku z art. 108, 124 ust. 1, art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wskazane dane będą również przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu na ich wniesienia w związku z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO będziemy przetwarzać jeśli jest Pani/ Pan stroną umowy.
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Pani/ Pana dane, w związku z tym, że jest Pani/ Pan pracownikiem, współpracownikiem Wykonawcy będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z komunikacją z potencjalnym Zleceniobiorcą, podjęciem czynności przed zawarciem umowy a także czynności związanych z realizacją umowy.
Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Pani / Pana dane w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.
Z uwagi na ograniczenia ilości znaków treść klauzuli informacyjnej zawarto w pkt 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PI.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – dostawa wyposażenia sal gimnastycznych, w tym:
− bramki aluminiowe – 2 szt.,
− zestaw gum oporowych do ćwiczeń 5 szt. – 5 szt.,
− platforma do balansowania – 5 szt.,
− piłka gimnastyczna z wypustkami – 5 szt.,
− materac gimnastyczny składany – 5 szt.,
− mata do ćwiczeń – 20 szt.,
− zestaw pasów do ćwiczeń – 10 szt.,
− roller piankowy – 10 szt.,
− hula hop z gąbką – 20 szt.,
− skakanka z łożyskiem ze skóry – 20 szt.,
− step do ćwiczeń 3-stopniowy – 10 szt.,
− poduszka sensomotoryczna + pompka – 5 szt.,
− piłka ręczna 47-49 cm – 10 szt.,
− piłka ręczna 50-52 cm – 10 szt.,
− piłka nożna – 10 szt.,
− ławka gimnastyczna – 3 szt.,
− materac gimnastyczny – 5 szt.,
− lina do wspinania – 1 szt.,
− piłka lekarska 1 kg – 5 szt.,
− hula hop – 10 szt.,
− blok startowy – 5 szt.,
− taśma miernicza – 1 szt.,
− zestaw z regulowaną wysokością – laska + podstawka – 10 szt.,
− laska gimnastyczna – 20 szt.,
− tyczka łukowa – 10 szt.,
− piłka palantowa – 5 szt.,
− woreczki gimnastyczne – 2 szt.,
− wstążka gimnastyczna – 10 szt.,
− zestaw do gry w boule – 2 szt.,
− tarcza z woreczkami do rzutów – 2 szt.,
− worek do skakania – 10 szt.,
− zestaw do siatkonogi – 1 szt.,
− tablica do koszykówki i obręcz – 4 szt.,
− siatka do badmintona – 2 szt.,
− rakietka do badmintona – 10 szt.,
− lotki z piór (zestaw 3 szt.) – 20 kpl.,
− tablica wyników – 3 szt.,
− płotek lekkoatletyczny samowstający – 10 szt.,
− pachołek treningowy PCV z otworami– 10 szt.,
− zegar interwałowy – 1 szt.,
− bramka piłkarska – 2 szt.,
− stół do tenisa stołowego – 2 szt.,
− rakietka do tenisa stołowego – 10 szt.,
− piłeczki do tenisa stołowego (zestaw 12 szt.) – 20 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku D do SWZ.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również treść projektu umowy stanowiący załącznik A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (dotyczy wszystkich części zamówienia):
Cena – 60%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 40%
1% = 1 punkt
Oferta, która według powyższych kryteriów uzyska sumarycznie najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Szczegółowy opis kryteriów zawarto w pkt 19 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – dostawa wyposażenia sal integracji sensorycznej, w tym:
− Zestaw do integracji sensorycznej – 2 szt., w skład którego wchodzą:
• zawieszenie (6 haków) – 1 szt.,
• platforma wisząca – 1 szt.,
• huśtawka terapeutyczna – 1 szt.,
• huśtawka „T” – 1 szt.,
• konik – 1 szt.,
• hamak terapeutyczny – 1 szt.,
• helikopter – 1 szt.,
• deska do ćwiczeń równoważnych – 1 szt.,
• deska rotacyjna – 1 szt.,
• trampolina – 1 szt.,
• deskorolka – 1 szt.,
• beczka – 1 szt.,
• huśtawka grzybek – 1 szt.,
• platforma wisząca okrągła – 1 szt.,
• materace składane – 5 szt.,
• klin – 1 szt.,
• gruszka rehabilitacyjna – 1 szt.,
• piłki do stymulacji sensoryczne – 5 szt.,
• piłki gimnastyczne – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku D do SWZ.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również treść projektu umowy stanowiący załącznik B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (dotyczy wszystkich części zamówienia):
Cena – 60%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 40%
1% = 1 punkt
Oferta, która według powyższych kryteriów uzyska sumarycznie najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Szczegółowy opis kryteriów zawarto w pkt 19 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – dostawa wyposażenia siłowni, w tym:
• Przyrząd wielofunkcyjny dla 6 os. – 2 szt.
• Ławka do treningu mięśni grzbietu – 2 szt.
• Przyrząd do treningu mięśni brzucha – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku D do SWZ.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również treść projektu umowy stanowiący załącznik C do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (dotyczy wszystkich części zamówienia):
Cena – 60%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 40%
1% = 1 punkt
Oferta, która według powyższych kryteriów uzyska sumarycznie najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Szczegółowy opis kryteriów zawarto w pkt 19 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1a/1b/1c do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt. 9.1. SWZ;
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), w przypadku:
− gdy umocowanie z których wynika prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych,
− o którym mowa w pkt 11.1 SWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji Wykonawca przedkłada oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1
SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) dla części 1 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
b) dla części 2 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
c) dla części 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy – Pzp, tj.:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować okres związania z ofertą.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w pkt 17 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy
stanowiącym załącznik A - C do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (zwanym dalej rozporządzeniem 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (zwanym dalej rozporządzeniem 269/2014) albo wpisanego na listę (Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej "listą", jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.