eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osowiec-Twierdza › Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka oraz udrożnienie i częściowe odtworzenie koryta Martwego Ełku wraz z przebudową przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka oraz udrożnienie i częściowe odtworzenie koryta Martwego Ełku wraz z przebudową przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200667985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Osowiec-Twierdza

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biebrza.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c66e6639-fbcb-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka oraz udrożnienie i częściowe odtworzenie koryta Martwego Ełku wraz z przebudową przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c66e6639-fbcb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120895/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka

1.1.15 Udrożnienie starorzeczy i częściowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Ełku na odcinku pomiędzy jazem w Modzelówce a ujściem rzeki Jegrzni, wraz z przebudową przepustu

1.1.16 Remont jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk z uzupełnieniem o urządzenia umożliwiające przemieszczanie sprzętu pływającego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie udzielane w ramach realizacji zadań C.1, C.2 i C.3 w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”, współfinansowanym przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjenta projektu - Biebrzański Park Narodowy.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235884

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000050 pn. ,,Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II’’, polegających na przebudowie i rozbudowie węzła urządzeń wodnych Modzelówka gm. Grajewo oraz udrożnieniu starorzeczy i częściowym odtworzeniu koryta Martwego (Starego) Ełku wraz przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk.
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – stanowiących Załącznik Nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia.
3. Główne elementy planowanych do wykonania robót:
1) Przebudowa i rozbudowa węzła Modzelówka zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje m.in.:
• Wykonanie ujęcia brzegowego i dwudzielnego kanału ziemnego stałego i okresowego zasilania w wodę koryta rzeki Martwy Ełk, wyposażonego w budowlę regulacyjną zintegrowaną z przepustem technologicznym pod drogą biegnącą wzdłuż lewostronnego brzegu Kanału Kuwaskiego, w tym dwóch przepławek dla ryb – łączącej rzekę Ełk z korytem Martwego Ełku i łączącej Kanał Rudzki poprzez odcinek ujściowy Kanału Kuwasy z rzeką Ełk powyżej jazu, integralnie związanych z ww. obiektami; prowadzenie robót budowlanych w osłonie tymczasowej grodzy w korycie rzeki Ełk oraz tymczasowych gródz w korycie Kanału Kuwasy,
• Budowę syfonu na Kanale Kuwaskim pod kanałem zasilającym w wodę koryto Martwego Ełku wraz z wykonaniem tymczasowego kanału obiegowego na prawym brzegu w celu przełożenia koryta Kanału Kuwasy oraz wykonanie tymczasowych gródz, oddzielających od strony górnej i dolnej wykop pod syfon, które będą dodatkowo pełniły funkcję komunikacyjną.
• Przebudowę ujściowego odcinka rowu przyskarpowego.
W celu zapewnienia funkcjonowania istniejącego systemu melioracyjnego po wykonaniu przebudowy węzła, oraz przejęcia i odprowadzenia przesiąków przez groblę kanału zasilającego, projektuje się przebudowę ujściowego odcinka rowu przyskarpowego.
2) Udrożnienie starorzeczy i częściowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Ełku wraz z przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje m.in. wykonanie udrożnienia starorzeczy i częściowego odtworzenia koryta Martwego (Starego) Ełku na odcinku pomiędzy jazem w Modzelówce, a ujściem rzeki Jegrzni, odcinek o długości około 11,5 km, wraz z przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk w rejonie uroczyska Dębiec, w miejscu istniejącej, prowizorycznej budowli.
3) Remont jazu Modzelówka zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk, obejmuje m. in. remont konstrukcji żelbetowych jazu płyty dennej i ścian poniżej poziomu wody, remont umocnień koryta rzeki, dna powyżej i poniżej jazu, wykonanie grodzy dla przeprowadzenia wód budowlanych, umożliwiającego wykonanie remontu jazu.
Prace przy udrażnianiu i częściowym odtwarzaniu Ełku rozpoczęte mogą być po konsultacjach z pracownikami Projektu oraz Dyrekcji Parku, zgodnie ze sztuką hydrotechniczną przy uwzględnieniu potrzeb ochrony przyrody.
Zamawiający informuje, że na niniejsze zamówienie składa się zamówienie podstawowe oraz zamówienie, którego dotyczy prawo opcji. Szczegółowe zestawienie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym oraz robót objętych prawem opcji stanowi Załącznik nr 1b do SWZ.
4. Realizacja planowanych do wykonania robót, odbywać się będzie na podstawie:
a) Dokumentacji projektowej budowli, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ,
b) Decyzjami i pozwoleniami, stanowiącymi Załącznik nr 10 do SWZ.
5. Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji środowiskowej, wszelkie prace związane z realizacją inwestycji należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków , który trwa od 1 marca do 31 sierpnia.
6. Lokalizację obszaru, gdzie wykonywany będzie przedmiot zamówienia przedstawiono na mapach wchodzących w skład dokumentacji technicznej.
7. Do wykonania wszelkich prac podlegających zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem, potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, opisane i wyszczególnione w załączonej dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca. Umowa precyzowała będzie okoliczności i warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić przy uwzględnieniu następujących zasad: sposób wykonywania wszystkich robót musi być zgodny z wszelką dokumentacją projektową – projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
9. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektowo – techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.
a) Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone kruszywo musi pochodzić z legalnie eksploatowanego źródła pozyskania. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót oraz zapewnienia Kierownika budowy.
c) Wykonawca zobligowany będzie do inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia i przekazania Zamawiającemu powykonawczego operatu geodezyjnego oraz w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112330-7 - Rekultywacja terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18187147,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18614949,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18187147,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386091905

7.3.3) Ulica: Al. Niepodległości

7.3.4) Miejscowość: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-855

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Nazwa części zamówienia -Węzęł wodny - prace konstrukcyjne - Podwykonawca - ZPW H-BUD Hieronim Szukalski


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18187147,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zakończenie realizacji zamówienia podstawowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3.
3. Wszelkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 01 marca – 31 sierpnia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.