eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osowiec-Twierdza › Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka oraz udrożnienie i częściowe odtworzenie koryta Martwego Ełku wraz z przebudową przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka oraz udrożnienie i częściowe odtworzenie koryta Martwego Ełku wraz z przebudową przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200667985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Osowiec-Twierdza

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biebrza.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka oraz udrożnienie i częściowe odtworzenie koryta Martwego Ełku wraz z przebudową przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c66e6639-fbcb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120895/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka

1.1.15 Udrożnienie starorzeczy i częściowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Ełku na odcinku pomiędzy jazem w Modzelówce a ujściem rzeki Jegrzni, wraz z przebudową przepustu

1.1.16 Remont jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk z uzupełnieniem o urządzenia umożliwiające przemieszczanie sprzętu pływającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie udzielane w ramach realizacji zadań C.1, C.2 i C.3 w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”, współfinansowanym przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjenta projektu - Biebrzański Park Narodowy.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c66e6639-fbcb-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku z powyższym, udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
- zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii i prawa polskiego - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania,
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez czas wykonania umowy i upływu okresu przedawnienia roszczeń,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy,
6) dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3 powyżej będziemy przetwarzać, do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez czas wykonania umowy, ustania celów związanych z ewidencją podatkową zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r., a w pozostałym zakresie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
7) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa do uzyskania danych, jak też podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
8) nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
10) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000050 pn. ,,Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II’’, polegających na przebudowie i rozbudowie węzła urządzeń wodnych Modzelówka gm. Grajewo oraz udrożnieniu starorzeczy i częściowym odtworzeniu koryta Martwego (Starego) Ełku wraz przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk.
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – stanowiących Załącznik Nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia.
3. Główne elementy planowanych do wykonania robót:
1) Przebudowa i rozbudowa węzła Modzelówka zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje m.in.:
• Wykonanie ujęcia brzegowego i dwudzielnego kanału ziemnego stałego i okresowego zasilania w wodę koryta rzeki Martwy Ełk, wyposażonego w budowlę regulacyjną zintegrowaną z przepustem technologicznym pod drogą biegnącą wzdłuż lewostronnego brzegu Kanału Kuwaskiego, w tym dwóch przepławek dla ryb – łączącej rzekę Ełk z korytem Martwego Ełku i łączącej Kanał Rudzki poprzez odcinek ujściowy Kanału Kuwasy z rzeką Ełk powyżej jazu, integralnie związanych z ww. obiektami; prowadzenie robót budowlanych w osłonie tymczasowej grodzy w korycie rzeki Ełk oraz tymczasowych gródz w korycie Kanału Kuwasy,
• Budowę syfonu na Kanale Kuwaskim pod kanałem zasilającym w wodę koryto Martwego Ełku wraz z wykonaniem tymczasowego kanału obiegowego na prawym brzegu w celu przełożenia koryta Kanału Kuwasy oraz wykonanie tymczasowych gródz, oddzielających od strony górnej i dolnej wykop pod syfon, które będą dodatkowo pełniły funkcję komunikacyjną.
• Przebudowę ujściowego odcinka rowu przyskarpowego.
W celu zapewnienia funkcjonowania istniejącego systemu melioracyjnego po wykonaniu przebudowy węzła, oraz przejęcia i odprowadzenia przesiąków przez groblę kanału zasilającego, projektuje się przebudowę ujściowego odcinka rowu przyskarpowego.
2) Udrożnienie starorzeczy i częściowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Ełku wraz z przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje m.in. wykonanie udrożnienia starorzeczy i częściowego odtworzenia koryta Martwego (Starego) Ełku na odcinku pomiędzy jazem w Modzelówce, a ujściem rzeki Jegrzni, odcinek o długości około 11,5 km, wraz z przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk w rejonie uroczyska Dębiec, w miejscu istniejącej, prowizorycznej budowli.
3) Remont jazu Modzelówka zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk, obejmuje m. in. remont konstrukcji żelbetowych jazu płyty dennej i ścian poniżej poziomu wody, remont umocnień koryta rzeki, dna powyżej i poniżej jazu, wykonanie grodzy dla przeprowadzenia wód budowlanych, umożliwiającego wykonanie remontu jazu.
Prace przy udrażnianiu i częściowym odtwarzaniu Ełku rozpoczęte mogą być po konsultacjach z pracownikami Projektu oraz Dyrekcji Parku, zgodnie ze sztuką hydrotechniczną przy uwzględnieniu potrzeb ochrony przyrody.
Zamawiający informuje, że na niniejsze zamówienie składa się zamówienie podstawowe oraz zamówienie, którego dotyczy prawo opcji. Szczegółowe zestawienie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym oraz robót objętych prawem opcji stanowi Załącznik nr 1b do SWZ.
4. Realizacja planowanych do wykonania robót, odbywać się będzie na podstawie:
a) Dokumentacji projektowej budowli, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ,
b) Decyzjami i pozwoleniami, stanowiącymi Załącznik nr 10 do SWZ.
5. Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji środowiskowej, wszelkie prace związane z realizacją inwestycji należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków , który trwa od 1 marca do 31 sierpnia.
6. Lokalizację obszaru, gdzie wykonywany będzie przedmiot zamówienia przedstawiono na mapach wchodzących w skład dokumentacji technicznej.
7. Do wykonania wszelkich prac podlegających zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem, potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, opisane i wyszczególnione w załączonej dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca. Umowa precyzowała będzie okoliczności i warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić przy uwzględnieniu następujących zasad: sposób wykonywania wszystkich robót musi być zgodny z wszelką dokumentacją projektową – projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
9. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektowo – techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.
a) Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone kruszywo musi pochodzić z legalnie eksploatowanego źródła pozyskania. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót oraz zapewnienia Kierownika budowy.
c) Wykonawca zobligowany będzie do inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia i przekazania Zamawiającemu powykonawczego operatu geodezyjnego oraz w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112330-7 - Rekultywacja terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp:
1) Prawo opcji dotyczy zakresu rzeczowego oraz prac związanych z wykonaniem zadań określonych w ust. 1 pkt 1) oraz 2) Rozdziału V SWZ, tj.:
a) Przepławka Ełk – Kanał Rudzki – poz. nr 7 przedmiaru robot „Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka” z dnia 22.05.2023 r. - Przepławka ryglowa pomiędzy Ełkiem a Kanałem Rudzkim przy wykorzystaniu Kanału Kuwaskiego. 43 komory, o wymiarach podstawowych 2,0 m x 1,5 m. Długość całkowita przepławki 126,35 m.
b) Naprawa dróg w obrębie węzła wodnego Modzelówka – poz. nr 10.1 przedmiaru robot „Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka” z dnia 22.05.2023 r.
i. naprawa nawierzchni brukowanej drogi Modzelówka – Ruda - założono uszkodzenie drogi na 30% powierzchni 6000 m2
ii. wykonanie nawierzchni żwirowych poprzez wykorzystanie żwiru z tymczasowych grodzy - 1046,5 m3, wyrównanie i wyprofilowanie podłoża, wykonanie nawierzchni o grubości 16 cm
c) Zagospodarowanie pomelioracyjne – poz. nr 10.2 przedmiaru robot „Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka” z dnia 22.05.2023 r. –zagospodarowanie pomelioracyjne terenów zlokalizowanych w oddziaływaniu działań inwestycyjnych na powierzchni 1,4 ha, uprawa pełna z wysiewem nasion traw i nawozów
d) Remont jazu Modzelówka zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk, obiekt położony jest na działkach nr ew. 51 oraz 477 w obrębie 0037 Ruda (przedmiar robót „Remont jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk z uzupełnieniem o urządzenia umożliwiające przemieszczanie sprzętu pływającego” z dnia 22.05.2023 r., poz. 1-23)
e) Udrożnienie koryta Martwego Ełku na odcinku na odcinku km 24+ 276÷35+900, tj. pomiędzy jazem w Modzelówce a ujściem rzeki Jegrzni, wraz z przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk w rejonie uroczyska Dębiec - przepust melioracyjny z brodem w km 27+292 - 27+300 cieku (przedmiar robót „Udrożnienie starorzeczy i częściowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Ełku na odcinku pomiędzy jazem w Modzelówce a ujściem rzeki Jegrzni, wraz z przebudową przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk w rejonie uroczyska Dębiec.” z dnia 22.05.2023 r., poz. 1-37).
2) W sytuacji, gdy Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji to poinformuje o tym wykonawcę w terminie do dwóch miesięcy przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ.
3) Zamawiający może zlecić realizację prawa opcji w dowolnym dniu od momentu zawarcia Umowy do wygaśnięcia terminu na skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w pkt 2).
4) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
5) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
6) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części, tj. poprzez wskazanie jednego z zakresów określonych w ust. 3 pkt 1) powyżej.
7) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót objętych prawem opcji w terminie realizacji określonym w Rozdziale VI SWZ i za wynagrodzeniem ustalonym w formularzu ofertowym w punkcie 3) – cena za realizację zamówienia opcjonalnego. Tym samym maksymalna wartość opcji nie przekroczy ceny wskazanej w punkcie 3) formularza ofertowego.
8) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania zamówienia opcjonalnego.
9) O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.
10) W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji postanowienia zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ stosuje się odpowiednio.
Szczegółowe zestawienie robót budowlanych objętych prawem opcjii stanowi załacznik nr 1b do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2 w zw. z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) spełnia następujące warunki dotyczące zdolności technicznej tj.
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
- jedno zamówienie związane z przedmiotem zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie hydrotechnicznej budowli piętrzącej w postaci jazu albo zapory albo śluzy z robotami wykonywanymi poniżej zwierciadła wód o wartości robót nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto;
oraz
- jedno zamówienie związane z przedmiotem zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto;
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) spełnia następujące warunki dotyczące zdolności zawodowej tj. :
Wykonawca wykaże, iż dysponuje :
co najmniej jedną osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej bez ograniczeń z co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień), która pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie hydrotechnicznej budowli piętrzącej (z robotami wykonywanymi poniżej zwierciadła wód) o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto;
Wykonawca robót ma również obowiązek zapewnić kierowanie poszczególnymi elementami robót przez kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane odpowiednich specjalności, jeżeli uprawnienia kierownika budowy nie upoważniają go do bezpośredniego kierowania tymi robotami.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż
5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100),
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. IX SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów aktualnych na dzień złożenia:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ oraz dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - formularz interaktywny udostępniony na platformie e-Zamówienia.
2. Formularz cenowy – według wzoru stanowiącego załącznika nr 1c do SWZ.
3. Oświadczenie dotyczące kierownika budowy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
4. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza;
5. Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.
8. Dowód wniesienia wadium - w przypadku wnoszenia w formach niepieniężnych ( należy złożyć wraz z ofertą).
9. Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego,
nr rachunku 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 ppkt. 2-5) muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy załączyć do oferty. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia – Załącznik nr 12 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w rozdziale XXIV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu (koparki, zagęszczarki itp.). Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
2. Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podstawowego należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy – bez wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3.
3. Z powodów ochrony przyrody (okres lęgowy ptaków) wykluczone jest prowadzenie prac terenowych w okresie od 01 marca do 31 sierpnia.
4. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności (takich jak m.in.: podtopienia, zamknięcie terenu z powodu występowania chorób zwierzęcych), uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe okoliczności i odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Nowy termin zostanie przedłużony o czas przestoju spowodowany wyżej wymienionymi przyczynami przy uwzględnieniu potrzeb ochrony przyrody.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji zamówienia osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych oraz do ubezpieczenia obiektu w trakcie realizacji umowy, zgodnie z treścią § 9 ust. 16 i 17 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.