eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlina-Zdrój › "Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I)" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychOgłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I)” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718202

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Jedlina-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48748455215

1.5.8.) Numer faksu: +4874 8510980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlinazdroj.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jedlinazdroj.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I)” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea8950f-3b18-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042412/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I)” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362316/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OEL.271.1.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2.SWZ. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I)” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2.3.SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ i Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 13 do SWZ, oraz:
a) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ,
b) Dokumentacja projektowa (PZT+ architektura + konstrukcja + instalacje sanitarne + instalacje elektryczne), stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ,
e) Przedmiary robót, stanowiące Załącznik Nr 4 do SWZ.
Wszystkie wskazane załączniki stanowią integralną część SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43324100-1 - Urządzenia do basenów kąpielowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 19 października 2022 r. do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta.
Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cyt.:
„2) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.