eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sianów › Modernizacja infrastruktury sportowo - kulturalnej w Gminie Sianów.Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury sportowo - kulturalnej
w Gminie Sianów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sianów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Polskiej 30

1.5.2.) Miejscowość: Sianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ejacewicz@sianow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sianow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury sportowo - kulturalnej
w Gminie Sianów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a8ebf3c-56c3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004151/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a8ebf3c-56c3-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy eZamówienia,
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej e-zamowienia.gov.pl, Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej
ejacewicz@sianow.pl
3.Szczegółowy opis zawarto w pkt. 4 rozdz. II SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020r. poz. 2415).
Wymagania techniczne umożliwiające pracę na e-zamowienia.gov.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szczegółowy opis zawarto w pkt. 4 rozdz. II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w pkt. 22 rozdz. II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w pkt. 22 rozdz. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1. ZADANIE 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych elementów - urządzeń na 18 placów zabaw, obejmujące demontaż i utylizację istniejących urządzeń oraz zakup i montaż nowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (CZĘŚĆ 1 w folderze dot. Zadania 1) oraz w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CZĘŚĆ 1. ZADANIE 2:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (CZĘŚĆ 1 w folderze dot. Zadania 2) oraz w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CZĘŚĆ 1. ZADANIE 3:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (CZĘŚĆ 1 w folderze dot. Zadania 3) oraz w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1 – Dokumentacja Projektowa dla części nr 1 - Załącznik nr 1.4: Formularz wyceny wyposażenia, który będzie wymagany do złożenia przed podpisaniem umowy przez wybranego Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena - 60 pkt., 2) B. Gwarancja - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu sportowego w Sianowie wraz z zadaszeniem nad boiskiem, na terenie działki nr 577 obr. 0007 m. Sianów.
Działka stanowi teren stadionu miejskiego obecnie częściowo zabudowanego. Teren działki jest płaski i jest wyposażony we wszystkie media. Istniejące boisko sportowe o konstrukcji betonowej planuje się wykorzystać pod rozbudowę boiska jako podbudowę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji (CZĘŚĆ 2) oraz w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262210-6 - Fundamentowanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena - 60 pkt., 2) B. Gwarancja - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 ZADANIE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa trzech boisk sportowych przy trzech szkołach podstawowych w Sianowie SP nr 2, we wsi Iwięcino oraz we wsi Sucha Koszalińska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą.

LOKALIZACJA:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Dworcowej 26A, Sianów (dz. nr 519/11 obr.003) ; 2. Szkoła Podstawowa Sucha Koszalińska, Gmina Sianów (dz. nr 14/2 obr. Sucha Koszalińska); 3. Szkoła Podstawowa Iwięcino, Gmina Sianów (dz. nr 296 obr. Iwięcino);

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1B do niniejszej specyfikacji (Część 3 Zadanie 1). oraz w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CZĘŚĆ 3 ZADANIE NR 2.
Przedmiotem zamówienia jest budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Sianowie. Lokalizacja obiektu: Teren objęty zakresem zamówienia obejmuje działki nr 577, 580 obr. nr 7 miasta Sianów i nr 76 obr. 6 miasta Sianów. Zakres zamówienia obejmuje budowę: a) dwóch kortów o nawierzchni z poliuretanu: - jeden pełny kort o wymiarach 17,07 x 34,77 m z siatką tenisową, - jeden kort połówkowy o wymiarach 18,73 x 17,07 m ze ścianka treningową o długości 11 m i wysokości 3 m, b) piłkochwytów i ogrodzenia kortów, c) dojścia z kostki betonowej. UWAGA Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przetargu obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Zakres niniejszego postępowania przetargowego NIE OBEJMUJE budowy suchego placu zabaw na Stadionie Miejskim w Sianowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1C do niniejszej specyfikacji (Część 3 Zadanie 2) oraz w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena - 60 pkt., 2) B. Gwarancja - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem kontenera szatniowo – sanitarnego – na boisko sportowe we wsi Sieciemin dz. nr 204 obr. Sieciemin, Gmina Sianów, wraz z niezbędnym wyposażeniem składającego się z trzech modułów (2 oddzielne szatnie oraz 1 moduł z przeznaczeniem na 2 pomieszczenia sanitarne) lub jednego modułu o minimalnej powierzchni zabudowy 30m2, składającego się z trzech pomieszczeń (2 oddzielne szatnie oraz 1 moduł z przeznaczeniem na 2 pomieszczenia sanitarne).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena - 60 pkt., 2) B. Gwarancja - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu kultury Kina Zorza na Placu pod Lipami w Sianowie.
Zakres zamówienia obejmuje:
• oświetlenie sceniczne
• fotele kinowe
• kurtyny
• remont sali kinowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1D do niniejszej specyfikacji (Część 5) oraz w pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39111200-5 - Siedziska teatralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena - 60 pkt., 2) B. Gwarancja - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU WYNIKAJĄCE Z ART. 112 UST. 2 USTAWY
CZĘŚĆ 1 (ZADANIE NR 1, NR 2, NR 3):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.3 sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać:
a)że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- czterech dostaw/robót, których zakresem była dostawa z montażem urządzeń placu zabaw lub siłowni zewnętrznych o wartości min. 80 000,00 złotych brutto każda.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał powyższe dostawy/robót w ramach jednej umowy.
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

CZĘŚĆ 2:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1,5. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.6. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
1.7. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.8. zdolności technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać:
a)że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie budynku o wartości min. 1 500 000,00 zł. brutto

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

b) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego:

Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie
Kierownik budowy - konstrukcyjno - budowlana
- posiadający niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem. co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub Kierownika Robót

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

CZĘŚĆ 3 (ZADANIE NR 1 i NR 2):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.9. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.10. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.11. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.12. zdolności technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać:
a)że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- 1 roboty polegającej na budowie boiska z trawy syntetycznej o powierzchni min. 800 m2;

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
b) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego:

Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie
Kierownik budowy – branża drogowa
- posiadający niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem. co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub Kierownika Robót

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia


CZĘŚĆ 4:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.13. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.14. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.15. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.16. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

CZĘŚĆ 5:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.17. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.18. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.19. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.20. zdolności technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać:
a)że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji budynku o wartości min. 300 000,00 zł.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt B muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej.

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu
wymienionego w pkt. B.2 niniejszej SWZ składa:
1) dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Informacja i dokument o którym mowa w pkt.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3
miesiące przed ich złożeniem).
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, spełniających wymagania określone
w punkcie 1.8a, 1.12a, 1.20a Rozdz. II SWZ sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SWZ (dotyczy części nr 2, 3, 5).
aa) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, spełniających wymagania określone w punkcie 1.4a Rozdz. II SWZ sporządzony na/wg załącznika Nr 7A do SWZ (dotyczy części nr 1)
b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.8. lit. b) i 1.12. lit b) rozdz. II SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 8 do SWZ (dotyczy części nr 2 i 3)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga załączenia do oferty n/w przedmiotowych środków dowodowych
8.1. Dla części 5 następujące atesty i certyfikaty :
Klasyfikacja ogniowa w zakresie palności układu tapicerskiego oraz sklejki wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014
Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania produktów rozkładu i spalania układu tapicerskiego oraz sklejki wg normy PN-B-02855:1988
Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie odporności na odkształcanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją wykonaną wg PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 na min 400 000 cykli.
8.2. Opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.10) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych, produktów, rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.7 W terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę zawierającą:
1) Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - pkt. 3.A1 SWZ (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4),
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - pkt. 7.10) SWZ – jeżeli dotyczy,
4) Zobowiązane podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby, o którym mowa w pkt. 3D rozdz. II SWZ, sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SWZ- jeżeli dotyczy,
5) Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów,
6) Dowód wniesienia wadium – jeżeli dotyczy.
7) Przedmiotowe środki dowodowe

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Część 2: 25 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
Część 3: 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Część 4: Nie dotyczy
Część 5: 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100)
5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert.
5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie - Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno, Oddział w Sianowie, ul. Morska 7, 76-004: Sianów - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu – nr Z.271.22.2023).
UWAGA: Podane konto jest ważne do 19.10.2023 r., w przypadku zmiany nr konta i konieczności wpłat po tym terminie Zamawiający potwierdzi nr konta, na które należy dokonywać wpłat.
5.5 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
5.6 Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale wraz z ofertą,
w postaci elektronicznej.
5.7 Z treści gwarancji/poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5.8 Dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej przez wczytanie na Platformie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
5.9 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy PZP.
5.10 Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.A.1 rozdz. II SWZ , składa każdy z wykonawców. Oferta winna być podpisana przez
każdego
partnera lub upoważnionego przedstawiciela (partnera wiodącego
lub wspólnika). Szczegółowe wymagania zawarto w pkt. 7 rozdz. II SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy odrębnie dla każdej części.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma pod adresem: https://ezamowiena.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego występują przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.) oraz w art. 5k ust. 1
Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot.
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.