eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Organizacja pobytu szkoleniowegoOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja pobytu szkoleniowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 87 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja pobytu szkoleniowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62d1757f-56ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041364/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Organizacja pobytu szkoleniowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w j.polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,w tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje,przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3.Za datę przekazania(wpływu)oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego”po których pojawi się komunikat,że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4.Zamawiający dopuszcza,awaryjnie,komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:zamowienia@pomorskie.eu(nie dotyczy zadawania pytań).
5.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.Informacje,zawiadomienia,zmiany,odpowiedzi-zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy,na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego,bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznej–adresie wskazanym w ofercie,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7.Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej,tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s
2)przeglądarka internetowa EDGE,Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji,z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”.
Ponadto,Zamawiający informuje,że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości10plików lub spakowanych folderów(pliki można spakować programem do archiwizacji np.7-Zip)przy maksymalnej wielkości150MB.
8.Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zakładce„Regulamin"oraz uznaje go za wiążący
2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację,gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert(np.złożenie oferty w zakładce„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221ustawy Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej,dot.w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców"na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Pozostałe informacje zawarte na Platformie,a nie dotyczące technicznego z niej korzystania,nie są wiążące dla Wykonawców.
17.W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.77.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu szkoleniowego obejmująca usługę hotelową, usługę gastronomiczną oraz usługę wynajmu sali konferencyjnej dla grup szkoleniowych o wielkości: 2 grupy po około 110 osób.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
4. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2) W związku z realizacją zamówienia zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.
4) Powierzenie części podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia:
a) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy osób wykonujących czynności organizacyjno-administracyjne w ramach niniejszego zamówienia.
b) Jeżeli czynności wskazane w ust. 5 lit a), spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
c) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba lub osoby, wykonujące ww. czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia są lub będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
d) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osoby/osób, którym zostanie powierzona realizacja wskazanych czynności.
Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
- oświadczenie zatrudnionego pracownika i/lub
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę i/lub
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zawierającej informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
e) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli w tym zakresie.
f) Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5 lit. a) powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres wykonywania tych czynności na rzecz Wykonawcy (będącego pracodawcą), świadczonych w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie oraz pod jego kierownictwem.
g) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 lit. a), zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający nie wymaga wzięcia udziału w wizji lokalnej/sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
14. W przypadku potrzeby zwiększenia ilości organizacji szkoleń, Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Opcja zakłada zwiększenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 50% zamówienia podstawowego, tj. o 1 grupę liczącą około 110 osób, przy zachowaniu ceny jednostkowej brutto za osobę wskazanej dla zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem, iż opcja zostanie zrealizowana w terminie zamówienia podstawowego tj. do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Informacja o ostatecznej liczbie uczestników zostanie każdorazowo przekazana na 5 dni przed terminem danego szkolenia.
15. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że Zamawiający może zlecić organizację jednego pobytu szkoleniowego dla określonej liczby osób, z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej, przy czym Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
16. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, sposobu zapłaty, sposobu naliczania kar umownych oraz współpracy Stron będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.
17. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb, w terminie nie później niż do 14 dni od podpisania umowy na zamówienie podstawowe na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie nie zostało podzielone na części).
Zamawiający nie przewiduje podziału niniejszego zamówienia na części ze względu na charakter zamówienia, usługa ze wglądów organizacyjnych i technicznych powinna być wykonywania przez jednego wykonawcę. Poza tym jej wielkość oraz wartość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, poprzez m.in. możliwe ograniczenie konkurencji (mniejszy przedmiot zamówienia → mniejsze zainteresowanie zamówieniem wykonawców → wyższa cena).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku potrzeby zwiększenia ilości organizacji szkoleń, Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Opcja zakłada zwiększenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 50% zamówienia podstawowego, tj. o 1 grupę liczącą około 110 osób, przy zachowaniu ceny jednostkowej brutto za osobę wskazanej dla zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem, iż opcja zostanie zrealizowana w terminie zamówienia podstawowego tj. do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Informacja o ostatecznej liczbie uczestników zostanie każdorazowo przekazana na 5 dni przed terminem danego szkolenia.
Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że Zamawiający może zlecić organizację jednego pobytu szkoleniowego dla określonej liczby osób, z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej, przy czym Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, sposobu zapłaty, sposobu naliczania kar umownych oraz współpracy Stron będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb, w terminie nie później niż do 14 dni od podpisania umowy na zamówienie podstawowe na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Waga %
1 Cena brutto wykonania zamówienia (PK1) 100

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 %= 1 pkt
1. Sposób oceny ofert:
1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia” (PK1):
Sposób obliczenia:
PK1= [CN / CR x 100% ] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SWZ wraz z załącznikami, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto oraz wskazania cen jednostkowych w formularzu cenowym.
2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na zasadach określonych w art.226 ustawy Pzp.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie postępował w sposób przewidziany w art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, tym samym Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu:
a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII oraz VII.I SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
b) Oświadczenie składają odrębnie:
 każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej).
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.
Wymagana forma:
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści Umowy lub dokumentów załączonych do Oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z treścią art. 454 i art. 455 ustawy pzp.
3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą dotyczyć terminu realizacji zamówienia.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach tj.:
 w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia zostały wskazane w Rozdziale VII oraz VII.I SWZ.
Zamawiający wskazał w:
- Rozdziale IX SWZ Dokumenty składane razem z ofertą.
- Rozdziale XVI SWZ Opis sposobu przygotowywania oferty.
- Rozdziale XVII SWZ Sposób oraz termin składania ofert.
- Rozdziale XIX SWZ Sposób obliczenia ceny.
- Rozdziale XXIII SWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawca w dniu zawarcia Umowy złoży aktualne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.