eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiszkowo › Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wlkp na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wlkp na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KISZKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kiszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-280

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kiszkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiszkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wlkp na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c91e89e8-56c2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025435/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wlkp na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c91e89e8-56c2-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem
będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. Platformie e-Zamówienia -
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz na stronie Zamawiającego: https://kiszkowo.pl/ i https://kiszkowo.bip.net.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: http://epuap.gov.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto
podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i
warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@kiszkowo.pl
(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kiszkowo jest XL IT Konsultacje, Projekty, Szkolenia Renata Podlewska, iod@kiszkowo.pl *
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wlkp. na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) wykaz liczby dni nauki szkolnej w roku 2024, których dotyczy zamówienie:
Łączna liczba dni przewozów - 183 dni, w tym:
styczeń - 22 dni nauki
luty - 11 dni nauki (ferie zimowe 12.02 - 23.02.2024 r.)
marzec - 19 dni nauki (28.03. – 02.04.2024 r. przerwa świąteczna),
kwiecień - 20 dni nauki
maj - 18 dni nauki, 14 – 16.05.2022 r. dowóz częściowy egzaminy klas 8,
(02.05.2024 r. i 31.05.2024 r. dzień dyr.)
czerwiec - 15 dni nauki (09.06.2023 r. dzień dyr., 23.06.2023 r. zakończenie roku szk.)
lipiec - ferie letnie
sierpień - ferie letnie
wrzesień - 21 dni nauki
październik - 23 dni nauki
listopad - 19 dni nauki
grudzień - 15 dni nauki (od 23.12.2024 r. przerwa świąteczna)
b) Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej tj. od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z wyłączeniem przerw w nauce wynikających z kalendarza roku szkolnego 2023/2024 i 2024/2025. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie dyrektora szkoły.
c) Przewozy będą odbywały się we wszystkie dni nauki w szkole, natomiast po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego także w dni wolne od nauki szkolnej oraz po zawiadomieniu Wykonawcy przez dyrektora szkoły, także w dni odpracowywane. W przypadku zmiany szkolnego tygodniowego planu lekcji, planu przewozów lub ilości przewożonych uczniów Wykonawca dostosuje świadczenie usług do wskazań Zamawiającego, uwzględniając te zmiany.
d) Szacowana ilość kilometrów:
Dowozy w km (dzienne) – 178 km,
Odwozy w km (dzienne) – 287 km
e) Liczba kilometrów stanowi wartość przybliżoną i została skalkulowana na podstawie poglądowej długości poszczególnych tras. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za przewozy faktycznie zrealizowane, przy czym do obliczenia wartości przewozu będącej podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się iloczyn stawki w PLN za jeden kilometr przewozu i ilości kilometrów dziennie i ilości dni. Podczas ustalania dziennej liczby kilometrów przewozu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie brana pod uwagę odległość, jaką pojazd pokona od miejsca postoju do miejsca rozpoczęcia usługi oraz od miejsca zakończenia usługi do miejsca postoju.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
g) Szacowana ilość uczniów (wg stanu uczniów na września 2023 roku):
w roku szkolnym 2023/2024 – 327
w roku szkolnym 2024/2025 - 336
Szczegółowy wykaz dot. ilości uczniów przypadających na daną miejscowość/przystanek zawarty jest w załączniku nr 6
5. Zamawiający zaleca Wykonawcy zapoznanie się ze szczegółowym przebiegiem trasy przewozu dla zamówienia, stanowiącym załącznik numer 7 do SWZ
6. Do obsługi realizacji dowozu uczniów do placówki należy zabezpieczyć następującą liczbę pojazdów: minimum cztery autobusy + 1 autobus zastępczy, wszystkie spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w tym spełniające wymagania §22 rozporządzenia, oraz wyposażone w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.
7. Przewozy należy realizować pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki w określonym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom właściwej opieki i przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozu dzieci szkolnych. Opiekę nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. UWAGA! Doświadczenie zawodowe opiekunów stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna.
9. Podstawowy zakres obowiązków ciążących na opiekunach podczas przewozu uczniów to w szczególności:
a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, w drodze z punktu zbiorczego do autobusu oraz z autobusu do punktu zbiorczego i szkoły,
b) dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie,
c) sprawdzenie przed rozpoczęciem jazdy zamknięcia drzwi w autobusie,
d) pomoc uczniom przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu,
e) sprawdzenie czy uczeń wysiadł na prawidłowym przystanku docelowym,
f) pomoc w przeprowadzeniu ucznia na drugą stronę jezdni, tak by zapewnić mu bezpieczny powrót do domu,
g) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu,
h) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu.
10. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego pojazdu. Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas na podstawienie pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 60 minut od momentu zgłoszenia awarii. UWAGA! Czas podstawienia pojazdu zastępczego stanowi kryterium oceny ofert. Awaria winna być zgłoszona (w momencie jej wystąpienia) przez kierowcę danego pojazdu pracownikowi urzędu – Radosławowi Występskiemu tel. 061 4297019 - w godzinach pracy urzędu), oraz kierownikowi placówki oświatowej lub osoby przez niego wyznaczonej.
11. Przewozy nie mogą być realizowane jako kursy otwarte.
12. W czasie przewozów muszą być zagwarantowane dla wszystkich uczniów miejsca siedzące.
13. W okresach jesiennych i zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa o przeprowadzenie kontroli przez organ do tego uprawniony.
14. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
15. Wykonawca dla realizacji niniejszego zamówienia powinien uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na realizację zamówienia i uwzględnić je w proponowanej cenie ofertowej w PLN (w szczególności: wynagrodzenie kierowców, opiekunów/ek, zakup paliwa, ubezpieczenia, obsługa administracyjna, koszty naprawy, remonty autobusów oraz ich eksploatacja).
16. Dojazd do miejsca rozpoczęcia dowozów i odwozów, po zakończeniu kursów odwozu, dojazd do miejsca garażowania jest obowiązkiem Wykonawcy i nie obciąża Zamawiającego.
17. Forma płatności:
- przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego i jego potwierdzeniu.
- rozliczenie dwa razy w ciągu miesiąca: 15 i ostatniego każdego miesiąca,
- termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
18. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania.
19. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień niniejszej specyfikacji.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie (opiekunów/ek wyznaczonych do realizacji zamówienia)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: szybkość podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia, tj. ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)- obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną licencję
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w SWZ.
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
d) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca:
1) dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia:
- 4 osoby (kierowcy), którzy są uprawnieni do przewozu osób,
- 4 pełnoletnie osoby (opiekunowie),
które zapewnią opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania dzieci i młodzieży.
Ocenę Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu załączonego do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
2) wykaże, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na przewozie uczniów do szkół, przedszkoli, o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł
Ocenę Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu usług załączonych do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ i załączeniem dowodów/referencji lub innych dokumentów.
3) Wykaże, że dysponuje co najmniej: 2 autobusami, które posiadają nie mniej niż 59 miejsc siedzących, 3 autobusami, które posiadają nie mniej niż 40 miejsc siedzących, wraz z podaniem informacji o tych pojazdach, dopuszczalna wysokość wszystkich autobusów to 3,5 m, spełniających wymagania w zakresie warunków technicznym przepisy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w tym spełniających wymagania §22 rozporządzenia, oraz wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.
Ocenę Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu załączonego do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w Części II Rozdziale III .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, – załącznik nr 4 do SWZ
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)- obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia
d) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) wykaz usług - załącznik nr 8 do SWZ, wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
h) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9 do SWZ
i) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 29.09.2023 r. do godz. 09:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
3.1 Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.3 Gwarancjach bankowych.
3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych.
3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3.6 Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Wadium:
Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wlkp. na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
4 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania oferta lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zmawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące zakresu, rodzaju zmiany oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 12 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.