eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 z terenu miasta OtwockaOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 z terenu miasta Otwocka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Oświata Miejska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012269299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Johna Lennona 4

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.oswiata-otwock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 z terenu miasta Otwocka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b13d6ecf-56b0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem
Platformy Zamawiającego https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wprzedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
stronypostępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie
zapośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ;
https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu
opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e -mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptujeregulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dniroboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego narejestrację w procesie
złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniemzłożenia wniosku
rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założeniakonta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta
Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja międzyZamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są wformie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń
orazinformacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego,
jako:3.1. dokumenty wformacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się
podpisanie dokumentów wformacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z
podpisem. W związku z tymWykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu
oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików
o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający
określa informacje natemat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę
na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływieterminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę
orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednimźródłem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OM.271.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi codzienny (tj. od poniedziałku do piątku) dowóz uczniów w dni nauki szkolnej do Szkoły
Podstawowej Nr 2 i Nr 9 w Otwocku w roku szkolnym 2023/2024.
Pojazdy muszą być sprawne technicznie. Kierowcy i opiekunowie muszą posiadać aktualne wymagane prawem badania i
odpowiednie uprawnienia. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierowcy i opiekuna. Osoby wykonujące usługę są
zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu uczniów do i ze szkół.
Zapewnienia bezpiecznego wsiadania uczniów do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu, opieki i zwracania uwagi na właściwe
zachowanie się uczniów w czasie przejazdu. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów w
pojeździe niedopuszczenie do ich przewozu. Oprócz tras podanych poniżej, w trakcie roku szkolnego może wystąpić
konieczność dodatkowych kursów np. dowiezienie uczniów na egzaminy. Wykonawca
zobowiązany jest to wykonać w cenie podanej w ofercie za 1 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 do kwoty dla części 1: 50 000,00
zł., brutto, polegających na wykonaniu podobnych usług - dowóz dzieci do szkół.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II dotyczy dowozu od 1 do 10 uczniów niepełnosprawnych, kilkoro uczniów porusza się na wózkach inwalidzkich.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wykonawca udokumentuje iż dysponuje środkiem transportu odpowiednio oznakowanym, przystosowanym do przewozu
osób niepełnosprawnych, wyposażonym w szyny do mocowania wózków, windy lub rampy. Samochód musi być sprawny
technicznie. Wykonawca jest zobowiązany do opieki nad uczniami w czasie dowozu, pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z
pojazdu, jak również w razie potrzeby w innych sytuacjach. Dzieci będą wożone do placówek na terenie Otwocka i
Warszawy. Godziny dowozu uczniów będą podane we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Nie można łączyć funkcji
kierowcy i opiekuna jednocześnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 do kwoty dla części 2: 100
000,00 zł., polegających na wykonaniu podobnych usług - dowóz dzieci do szkół.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu:
a) nie podlegają
wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
b) którzy spełniają warunki dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada: aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obejmującą obszar prowadzenia przewozu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 919).
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywał lub wykonuje:
Dla części I:
co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu przewozu dzieci w co najmniej jednym roku szkolnym do i ze szkoły o łącznej wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 zł brutto,
Dla części II:
co najmniej dwie usługi polegające na zapewnieniu przewozu dzieci w roku szkolnym do i ze szkoły o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:
Dla części I: osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do przewozu osób autobusem - 2 kierowców (doświadczenie w zakresie przewozu osób – co najmniej 2 lata- każdy) i 2 pełnoletnich opiekunów dzieci oraz dysponuje lub będzie dysponował 2 autobusami dopuszczonymi do ruchu, przystosowanymi do przewozu minimum 50 osób (każdy). Autobusy winny posiadać ważne pakiety ubezpieczeń O.C. i N.N.W. dla każdego autobusu. Autobusy nie mogą być starsze niż 15 lat (na dzień składania ofert) i powinny posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe schodków i podłogi. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał),
Dla części II: dwoma pojazdami dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, przystosowanymi do przewozu minimum 10 osób każdy, pojazd przewożący uczniów nie może być starszy niż 5 lat (na dzień składania ofert). Wykonawca powinien posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób i posiadać ważny pakiety ubezpieczeń OC i NNW. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował jednym kierowcą z uprawnieniami (doświadczenie w zakresie przewozu osób – co najmniej 10 lat) i jednym opiekunem pełnoletnim (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (dotyczy części II).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie: ilości kilometrów, zmiany tras, godzin przejazdów oraz
liczby dowożonych uczniów z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) wystąpienie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, 2) działanie siły wyższej, 3) zmiany miejsca
zamieszkania ucznia, 4) zmiana w szkolnym planie nauczania
2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych w ust. 1.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna (...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.