eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Roboty budowlane związane z remontem ścian i roboty instalacyjne w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane związane z remontem ścian i roboty instalacyjne w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 517886269

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z remontem ścian i roboty instalacyjne w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9534a5cd-14b7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103102/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276631

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.6.2023.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1074973,69 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 385246,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, remont sali gimnastycznej polegający na wykonaniu robót budowalnych i instalacyjnych, w tym:
a) tynki
 zeskrobanie, zmycie starej farby emulsyjnej na ścianach i sufitach, przygotowanie starych tynków do malowania wraz z uzupełnieniem nierówności i położenie dwóch warstw gładzi szpachlowej, zagruntowanie. Powyższe czynności wykonać na powierzchni ok. 1044,47 m2,
 domurowaniem ścian do płyt panwiowych,
 zamurowanie bruzd sufitowych oraz otworów po ist. wentylatorach,
 dwukrotne malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną o powierzchni ok. 536,36 m2,
 dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową o powierzchni ok. 508,11 m2,
 demontaż starych i montaż nowych osłon grzejników o powierzchni ogółem ok. 44,23 m2 ,
 montaż odbojnicy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm i wysokości ok. 2 m. na narożnikach i ściankach o powierzchni ok. 61,16 m2
b) instalacje elektryczne
 wykłucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu z cegły – ok. 130,8 m.,
 przygotowanie miejsca i montaż rozdzielnic energii elektrycznej TS szt 2.
 ułożenie rur winidurowych gładkich o długości typu RL o średnicy rur około 20 mm – długość ok. 253 m.
 ułożenie przewodów zasilających np. tablicę wyników, silnik kotary – długość ok. 360 m.
 ułożenie przewodów kablowych płaskich przekrój żył od 7,5 mm2 – długość ok. 232 m.
 ułożenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej przekrój żył do 2,5 mm2 – ok. 108 m.,
 demontaż wentylatorów z silnikami i obudową szt. 2,
 montaż wentylatorów ściennych o wydajności ok. 2000 m3/h – szt.2,
 montaż osłon gniazdek,
c) instalacja C.O.
 demontaż istniejących rurociągów oraz montaż rurociągów miedzianych przy średnicy zewn. i grubości ścianki 18/1,0 mm. – ok. 17,5 m. wraz z podejściami do pionów (szt.4),
 izolacja rurociągów warstwą otulin o grubości min. 30,0 mm – ok. 17,5 m.,
 próba szczelności,
d) wyposażenie Sali
 demontaż istniejących i montaż nowych tablic do koszykówki o wymiarach 0,9 x 1,20 m ze szkła akrylowego z obręczą uchylną, składana z regulacją wysokości - szt. 2,
 demontaż istniejących i montaż tablic treningowych do koszykówki o wymiarach 1,05x1,80 m ze szkła akrylowego bez regulacji wysokości – szt. 2,
 demontaż istniejących drabinek gimnastycznych i montaż drabinek gimnastycznych drewnianych o wysokości 3 metry – szt.12,
 montaż kotary grodzącej o wymiarach 14 x 7 metra z napędem elektrycznym sterownym bezprzewodowo, podnoszona na wałku, materiał nieprzezroczysty do wysokości 4 metrów, powyżej siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm – ok. 107,8 m2,
 montaż osłony okien z siatki polipropylenowej – ok. 111,42 m2,
 demontaż starej tablicy i montaż tablicy wyników sportowych o wymiarach minimum 1300x1000x10 cm sterowana bezprzewodowo z elementami zegar, czas, wynik, set/połowa/, przewinienia zawodników, syrena wraz z wyposażeniem dodatkowym dwa zegary, pulpit sterowniczy i dwa manipulatory – 1 komplet,
e) radiowęzeł
 wykłucie bruzd, zaprawienie bruzd, rury winidurowe gładkie średnica ok. 20 mm – długość ok. 6 m. i 157 m.,
 montaż przewodów kablowych PGY p 2x2,5 mm – ok. 120 m. i 164,5 m. ,
 montaż kabla koncentrycznego 750mj – ok. 48 m.,
 montaż kabla mikrofonowego syntetycznego – ok. 49 m.,
 przygotowanie podłoża, montaż szafki rack 18HU w tym m.in. stacja kontrolno-mikrofonowa – komplet,
 przygotowanie podłoża, dobór i montaż głośników ściennych – 6 szt.,
 dostarczenie mikser foniczny, odtwarzacz CD/MP3/USB/FM/bluetooth, słuchawki realizatora, korektor graficzny, kable głośnikowe, wzmacniacz – każdy element jako komplet,
 dostarczenie mikrofonów przewodowych na statywie podłogowym z wysięgiem – 2 komplety,
 dostarczenie i montaż panelu ściennego audio,
 badanie zainstalowanych kabli,
 pomiar rezystencji instalacji elektrycznych jednofazowych,
 badanie końcowe prądem stałym kabli,
 dobór urządzeń nagłaśniających wraz z przeprowadzeniem prób i badań akustycznych,
Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 471090,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2029500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 471090,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grzegorz Chudy Zakład Remontowo-Montażowy MARTEX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL9291217363

7.3.3) Ulica: ul. Ceglana 9

7.3.4) Miejscowość: Droszków

7.3.5) Kod pocztowy: 66-003

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 471090,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.