eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pi豉 › Wynajem tor闚 p造wackich do nauki i doskonalenia p造waniaOg這szenie z dnia 2023-09-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Wynajem tor闚 p造wackich do nauki i doskonalenia p造wania

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000684240

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Bydgoska 76

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pi豉

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: mosir.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samorz康owy zak豉d bud瞠towy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wynajem tor闚 p造wackich do nauki i doskonalenia p造wania

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-06affa82-4f2e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00401184

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00018258/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.3 Wynajem tor闚 p造wackich do nauki i doskonalenia p造wania

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/126842/notice/public/details

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452).
Strona internetowa prowadzonego post瘼owania: https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/126842/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja w post瘼owaniu, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozp. Prezesa Rady Ministr闚 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga
technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.
Stron internetow prowadzonego post瘼owania jest: https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/126842/notice/public/details
Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej MarketPlanet oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z niej przestrzega postanowie tej instrukcji.
Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym powinny by z這穎ne wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.
Udzia w niniejszym post瘼owaniu mo磧iwy jest po bezp豉tnej rejestracji/utworzeniu darmowego konta.
Link do rejestracji: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
W przypadku w徠pliwo軼i zwi您anych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca powinien skontaktowa si z dostawc rozwi您ania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet: tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl
Wykonawca powinien zapozna si z aktualn instrukcj dla wykonawc闚 dost瘼n na Platformie (https://mosirpila.ezamawiajacy.pl) w zak豉dce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca si podpisywa formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowi您any jest wtedy za陰czy opr鏂z dokumentu, kt鏎ego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.
Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, spe軟iaj帷y wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania u篡wanej przegl康arki internetowej,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny, obs逝guj帷y pliki w formacie pdf.
Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych, tj., w szczeg鏊no軼i: .pdf, .xls, .doc, .docx, zip, rar, jpg, przy czym ze wzgl璠闚 technicznych zaleca si stosowanie formatu .pdf o wielko軼i plik闚 do 2 GB.
Zamawiaj帷y okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik za陰czony przez wykonawc na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8 (mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert),
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu - zegarem G堯wnego Instytutu Miar.
Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat wczytania ich do Platformy.
Potwierdzeniem prawid這wo z這穎nej oferty jest komunikat systemowy „Oferta zosta豉 z這穎na” oraz wygenerowany raport ofert z zak豉dki „Oferty”.
O terminie z這瞠nia oferty decyduje czas pe軟ego przeprocesowania transakcji na Platformie.
Po zapisaniu plik jest w Systemie zaszyfrowany. Je郵i wykonawca zamie軼i niew豉軼iwy plik, mo瞠 go usun望 zaznaczaj帷 plik i klikaj帷 polecenie „usu".
Wykonawca sk豉da ofert w formie zaszyfrowanej, dlatego te oferty nie s widoczne do momentu odszyfrowania ich przez zamawiaj帷ego. Ich tre嗆 jest dost瘼na w raporcie oferty, generowanym z zak豉dki „Oferty”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fiz. w zwi您ku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1.Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 rozp. 2016/679, w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp.
2.Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania ani zmian postanowie umowy.
3.Zg這szenie 膨dania ogr. przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania.
4.W przypadku gdy wniesienie 膨dania dotycz帷ego prawa, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, spowoduje ogr. przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole post瘼owania lub za. do tego protoko逝, od dnia zako鎍zenia post瘼owania zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozp. 2016/679.
5. Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane, z uprawnienia do sprost. lub uzupe軟ienia danych osob., o kt鏎ym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za.
6.W post. s przetwarzane dane osob. podlegaj帷e ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozp. 2016/679.
7.W post瘼owaniu i po zako鎍zeniu post瘼owania do przetwarzania danych osob. os鏏 fiz. stosuje si przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozp. 2016/679.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. 2016/679, zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1)administratorem danych osobowych os鏏 fizycznych jest Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w Pile z siedzib ul. Bydgoska 76, 64-920 Pi豉, reprezentowany przez Dyrektora.
2)Zamawiaj帷y wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa poczt elektroniczn na adres e-mail: vadex@vadex.com.pl;
3)dane osobowe os鏏 fizycznych przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679 w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego – Wynajem tor闚 p造wackich do nauki i doskonalenia p造wania, oznaczenie sprawy: 5/PTP/2023,
4)osoba fizyczna posiada:
a)na podst. art. 15 rozp. 2016/679 prawo dost瘼u do danych osobowych jej dotycz帷ych;
b)na podst. art. 16 rozporz康zenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c)na podstawie art. 18 rozp. 2016/679 prawo 膨dania od administratora ogr. przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
9.osobie fizycznej nie przys逝guje:
a)w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozp. 2016/679 prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 rozp. 2016/679;
c)na podst. art. 21 rozp. 2016/679 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania os鏏 fiz. jest art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679.
10.Wykonawca ubiegaj帷 si o udzielenie zam. publ. jest zobowi您any do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 zwi您anych z udzia貫m w post., w tym r闚nie obow. wynikaj帷ych z rozp. 2016/679, w szczeg鏊no軼i obowi您ek inf. przewidziany w art. 13 rozp. 2016/679 wzgl璠em os鏏 fiz., kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te wykonawca bezpo鈔ednio pozyska. Obowi您ek inf. wynikaj帷y z art. 13 rozp. 2016/679 nie b璠zie mia zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fiz., kt鏎ej dane dotycz, dysponuje ju tymi informacjami.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie ujawnia si informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu
przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), je瞠li wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeg, 瞠 nie mog by one udost瘼niane oraz wykaza, 瞠 zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa. Wykonawca nie mo瞠 zastrzec informacji, o kt鏎ych mowa w art. 222 ust. 5.
Zamawiaj帷y mo瞠 okre郵i w dokumentach zam闚ienia lub w og這szeniu o zam闚ieniu wymaganie dotycz帷e zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
Je瞠li jest to uzasadnione ochron prywatno軼i lub interesem publicznym, zamawiaj帷y mo瞠 nie ujawnia:
1) danych osobowych, w przypadku zam闚ienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysoko軼i wynagrodzenia, w przypadku zam闚ienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2 ‒ w zakresie dostaw lub us逝g, z zakresu dzia豉lno軼i kulturalnej zwi您anej z organizacj wystaw, koncert闚, konkurs闚, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsi瞝zi耩 z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materia堯w bibliotecznych przez biblioteki lub muzeali闚, a tak瞠 z zakresu dzia豉lno軼i archiwalnej zwi您anej z gromadzeniem materia堯w archiwalnych, je瞠li
zam闚ienia te nie s逝膨 wyposa瘸niu zamawiaj帷ego w 鈔odki trwa貫 przeznaczone do bie膨cej obs逝gi jego dzia豉lno軼i, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, zastrzeg, 瞠 dane te nie mog by udost瘼niane.
Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p騧n. zm.10)), zwanego dalej „rozporz康zeniem 2016/679”, w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX Pzp, do up造wu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/PTP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wynajem tor闚 p造wackich do nauki lub doskonalenia p造wania dla dzieci i doros造ch.
2. Zamawiaj帷y wymaga udost瘼nienia jednocze郾ie ka盥orazowo co najmniej 8 tor闚 p造wackich o d逝go軼i 25 m (w tym co najmniej 2 tor闚 p造wackich z mechanizmem wyp造cania do g喚boko軼i maks. 1 m).
Uwaga. Ilo嗆 dost瘼nych jednocze郾ie ka盥orazowo tor闚 p造wackich jest jednym z kryteri闚 oceny ofert.
3. Zamawiaj帷y wymaga mo磧iwo軼i uczestnictwa w zaj璚iach jednorazowo co najmniej 40 獞icz帷ych.
4. Zamawiaj帷y wymaga 鈍iadczenia us逝gi w wymiarze 1566 godzin zaj耩 (na torach zwyk造ch) oraz 174 godzin zaj耩 na torach z mechanizmem wyp造cania.
5. Wykonawca zapewni opiek ratownik闚 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.
6. Wykonawca udost瘼ni zaplecze sanitarne dla uczestnik闚 oraz pomieszczenie socjalne dla instruktor闚, z mo磧iwo軼i przechowywania sprz皻u wykorzystywanego w procesie nauki i doskonalenia p造wania.
7. Je瞠li miejsce 鈍iadczenia us逝gi jest po這穎ne poza granicami administracyjnymi miasta Pi造, Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca zapewni transport uczestnik闚 z siedziby Zamawiaj帷ego do miejsca 鈍iadczenia us逝gi i z powrotem, zgodnie z harmonogramem zaj耩, kt鏎y jest za陰cznikiem nr 8 do SWZ. Koszt transportu Wykonawca uwzgl璠ni w cenie oferty.
8. Zaj璚ia odbywa si b璠 zgodnie z harmonogramem, stanowi帷ym za陰cznik nr 8 do SWZ. Zaj璚ia ka盥orazowo nie mog rozpoczyna si wcze郾iej ni o godz. 16.
9. Zamawiaj帷y zobowi您uje si do przestrzegania regulamin闚 korzystania z p造walni, obowi您uj帷ych na obiektach Wykonawcy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 80000000-4 - Us逝gi edukacyjne iszkoleniowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2024-05-25

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilo嗆 zaoferowanych tor闚 p造wackich

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) wype軟iony formularz ofertowy (za. nr 1 do SWZ);
UWAGA:
Formularz generowany przez Platform jest „narz璠ziem technicznym”, niezb璠nym do z這瞠nia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza oferty. Brak z這瞠nia formularza ofertowego, zgodnego z za. nr 1 do SWZ b璠zie stanowi podstaw do odrzucenia oferty, stosownie do zapis闚 art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
W przypadku rozbie積o軼i w tre軼i mi璠zy formularzem ofertowym (za. nr 1 do SWZ) a formularzem generowanym przez Platform, jako wi捫帷 zamawiaj帷y uzna tre嗆 za陰cznika nr 1 do niniejszej SWZ;

2) o鈍iadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – za. nr 2 do SWZ;
3) dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania – w tym do podpisania oferty – w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru lub pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wykonawcy (je瞠li dotyczy);
4) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (je瞠li dotyczy) – za. nr 3 do SWZ;
5) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby (je瞠li dotyczy) – za. nr 4 do SWZ;
6) o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (je瞠li dotyczy) – za. nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno by za陰czone do oferty.

2. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

3. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – za. nr 2 do SWZ – sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Powy窺zy warunek obejmuje r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (za. nr 5 do SWZ).

5. Je瞠li zostanie wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej w postaci aneksu, z zastosowaniem art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Pzp.
2. Zamawiaj帷y, niezale積ie od wyst徙ienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ustawie Pzp, przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poni瞠j okoliczno軼i.
3. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian wynagrodzenia w nast瘼uj帷ych przypadkach:
a) zmiany okre郵onej w umowie stawki podatku od VAT;
b) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto嗆 wzrostu ca趾owitego kosztu Wykonawcy wynikaj帷 ze zwi瘯szenia wynagrodze os鏏 bezpo鈔ednio wykonuj帷ych zam闚ienie do wysoko軼i zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzgl璠nieniem wszystkich obci捫e publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku ww. zmiany Wykonawca przedk豉da Zamawiaj帷emu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownik闚, dla kt鏎ych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacj koszt闚 wynikaj帷 z przedmiotowej zmiany;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne – je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto嗆 wzrostu ca趾owitego kosztu Wykonawcy, jak b璠zie on zobowi您any dodatkowo ponie嗆 w celu uwzgl璠nienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os鏏 bezpo鈔ednio wykonuj帷ych zam闚ienie na rzecz Zamawiaj帷ego. W przypadku ww. zmiany Wykonawca przedk豉da Zamawiaj帷emu wykaz personelu, kt鏎y realizuje przedmiot umowy i dla kt鏎ego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacj koszt闚 wynikaj帷 z przedmiotowej zmiany;
d) zmiany przez w豉dze ustawodawcz zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (Dz.U. 2020 , poz. 1342). Ci篹ar udowodnienia le篡 po stronie Wykonawcy.

4. W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia (waloryzacja) – art. 439 ustawy Pzp. Zamawiaj帷y okre郵a, 瞠:
a) pierwsza zmiana wynagrodzenia mo瞠 nast徙i po up造wie 6 miesi璚y od dnia zawarcia umowy;
b) maksymalna warto嗆 zmiany wynagrodzenia nie mo瞠 przekroczy 10% wynagrodzenia brutto okre郵onego w 5 ust. 1 umowy;
c) waloryzacja b璠zie odbywa si w oparciu o wska幡ik wzrostu cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych, opublikowany w Dzienniku Urz璠owym G堯wnego Urz璠u Statystycznego;
d) Strona mo瞠 膨da zmiany wynagrodzenia, je瞠li wg og這szonego przez GUS wska幡ika wzrostu cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych, og馧em w 6 (sz鏀tym) miesi帷u obowi您ywania umowy, ceny towar闚 i us逝g w por闚naniu z analogicznym miesi帷em roku poprzedniego zmieni si
o wi璚ej ni 10%. W takim przypadku wynagrodzenie za us逝gi wykonane w okresie od
7 (si鏚mego) do ostatniego miesi帷a obowi您ywania umowy zostanie odpowiednio zmienione
o kwot r闚n iloczynowi wynagrodzenia na podstawie faktur cz窷ciowych i wska幡ika cen towar闚 i us逝g og馧em pomniejszonego o 10%. Zmiana wynagrodzenia za us逝gi wykonane od 7 (si鏚mego) do ostatniego miesi帷a obowi您ywania umowy powoduje odpowiedni zmian wynagrodzenia za ca造 przedmiot umowy.
e) Wprowadzenie zmiany wysoko軼i wynagrodzenia wymaga z這瞠nia przez Stron umowy, kt鏎a domaga si zmiany wynagrodzenia, o鈍iadczenia o zmianie warto軼i wska幡ika, o kt鏎ym mowa w lit.c), oraz przedstawienia kalkulacji potwierdzaj帷ej zmian wysoko軼i tego wska幡ika
o warto嗆 nie mniejsz ni opisana w lit. d)
Ze wzgl璠u na ograniczon ilo嗆 miejsca pe軟y zakres zmian jest okre郵ony w za. nr 7 do SWZ Proj. postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-09-26 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/126842/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 09:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-19

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Zamawiaj帷y nie dokona podzia逝 zam闚ienia na cz窷ci ze wzgl璠u na uwarunkowania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne. Przedmiot zam闚ienia stanowi sp鎩n i ca這軼iow us逝g.

2. Termin realizacji zam闚ienia jest okre郵ony konkretnymi datami ze wzgl璠u na konieczno嗆 wykonania us逝gi w czasie roku szkolnego, us逝ga jest udzielana systematycznie przez ca造 czas trwania umowy.

3. Zamawiaj帷y wykluczy wykonawc z post瘼owania w zakresie krajowych podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.