eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lędowo-Osiedle › Roboty remontowe kotła Bio AL-300 w budynku nr 26 w kompleksie wojskowym m. Chojnice



Ogłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty remontowe kotła Bio AL-300 w budynku nr 26
w kompleksie wojskowym m. Chojnice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220515410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1N

1.5.2.) Miejscowość: Lędowo-Osiedle

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-271

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 6wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.6wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/6wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe kotła Bio AL-300 w budynku nr 26
w kompleksie wojskowym m. Chojnice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07fb1844-3f16-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053918/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Roboty remontowe kotła Bio AL-300 w budynku Nr 26 w kompleksie wojskowym m. Chojnice.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368192/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 55/INFR/6WOG/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe kotła Bio AL-300 w budynku
nr 26 w kompleksie wojskowym m. Chojnice
Kod CPV:
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne;
45351000-2 – Mechaniczne instalacje inżynieryjne.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zamieszczone w plikach, które stanowią załączniki do SWZ:
- załącznik nr 3 - przedmiar robót;
- załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kosztorys ofertowy uproszczony zawierający zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu
z cenami jednostkowymi i wartością należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kosztorys musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Wynagrodzenie za wykonanie prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.