eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO STANOWISKA DO POMIARU I WERYFIKACJI KONTURÓW CZĘŚCI MASZYNOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO STANOWISKA DO POMIARU I WERYFIKACJI KONTURÓW CZĘŚCI MASZYN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO STANOWISKA DO POMIARU I WERYFIKACJI KONTURÓW CZĘŚCI MASZYN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6404d77-55fb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00170899/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.32 Dostawa specjalistycznego stanowiska do pomiaru i weryfikacji konturów części maszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferta, wszelkie wnioski, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania wniosków, dokumentów, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania postępowania na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 179/WML/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego stanowiska do pomiaru i weryfikacji konturów części maszyn. Aparatura stanowiąca element pomiarowy stanowiska powinna umożliwić zautomatyzowany pomiar konturu w osi X z rozdzielczością odczytu pozycji w osi X, wynoszącej nie więcej 0,1 µm. Wymagana długość odcinka pomiarowego musi być nie mniejsza niż 120 mm. Wymagane są napędy elektryczne w osiach X i Z. Głowica musi posiadać magnetyczny system mocowania ramion pomiarowych. Stanowisko musi zawierać manualnie regulowany stolik o powierzchni roboczej (szerokość/głębokość) co najmniej 200/200 [mm]
i nośności nie mniejszej niż 30kg, przeznaczony do pozycjonowania mierzonych części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) W przypadku zmiany urządzeń, ich parametrów techniczno-użytkowych, wyposażenia
i materiałów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, pod warunkiem:
- wycofania z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpieniem go tymi samymi lub nowocześniejszymi modelami tego samego producenta, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu, lub modelu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego.
- konieczności ich zmiany, spowodowanej przyczynami technicznymi, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy, takich jak zmiany w konstrukcji, wyposażeniu i materiałach, każdorazowo korzystnymi dla Zamawiającego.
2) Przez tożsame urządzenia, wyposażenie i materiały zaproponowane przez Wykonawcę należy rozumieć takie, które charakteryzują się taką samą marką, co najmniej parametrami techniczno-użytkowymi takimi samymi jak wyspecyfikowane w przyjętej przez Zamawiającego najkorzystniejszej ofercie o tych samych lub nowocześniejszych rozwiązaniach technicznych.
3) Zmiany muszą być dokonane z zachowaniem formy pisemnej poprzez podpisanie aneksu do umowy. Podstawą do sporządzenia aneksu będą pisemne uzasadnienia Stron występujących o zmiany umowy, w tym oświadczenie Wykonawcy zawierające:
-merytoryczne uzasadnienie konieczności tychże zmian, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego;
- porównanie urządzeń, wyposażenia i materiałów przyjętych w umowie z proponowanymi, nowymi elementami, w zakresie parametrów istotnych w dalszym użytkowaniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w tym obowiązkowo, parametrów pierwotnie wskazanych w umowie;
- oświadczenie producenta, jego przedstawiciela na obszarze kraju i/lub importera produktu
o wycofaniu z produkcji i/lub dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia lub zmianach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl. w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – systemowy;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
3) Specyfikacja techniczno-użytkowa – stanowiąca załącznik nr 1A do SWZ;
4) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;
5) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.