eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kluczbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774182758

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krystyna.krezel@kluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f741656f-52cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046783/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork
2.Szczegółowe informacje określono w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork
2.Szczegółowe informacje określono w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418- 14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku jest Pan Maciej Tomaszczyk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretarz@kluczbork.pl
3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
10. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM.271.29.2023.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz chodników w sezonach zimowych 2023/2024”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2023/2024 zgodnie ze standardem nr 5 określonym w obowiązującym w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg gminnych. Szczegółowy zakres usług określony został w załącznikach nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m.in. do podstawienia sprzętu służącego do wykonania przedmiotu zamówienia tj. :
- ciągniki o mocy do 30kM do odśnieżania chodników – 2 szt.,
w dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zainstalowania urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu. Montaż urządzeń GPS wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu. W przypadku uszkodzenia urządzeń do monitorowania pracy sprzętu z winy Wykonawcy, koszt ich naprawy ponosi Wykonawca.

Rozliczenie czasu pracy sprzętu będzie się odbywało na podstawie wydruków z systemu monitorującego. Za pracę sprzętu będzie uznawany czas od chwili dojazdu na chodniki i rozpoczęcia posypywania i odśnieżania lub odśnieżania do czasu zjazdu z chodników i zaprzestania pracy urządzeń posypujących lub odśnieżających.
Zamawiający do czasu pracy sprzętu będzie wliczał jedynie dwie 15-minutowe przerwy w ciągu każdych 8 godzin pracy sprzętu niezależnie od ich przyczyny.

Wykonawca podczas realizacji zamówienia jest zobowiązany stosować mieszankę piaskowo-solną 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań będących przedmiotem umowy najpóźniej do 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego.
Wskazanie czasu na podjęcie działań dłuższego niż 2 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego spowoduje, iż oferta zostanie odrzucona.

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

90620000 - 9: Usługi odśnieżania
90630000 – 2: Usługi usuwania lodu

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b.

3.Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 8, 9 i 10 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia środków sprzętowo-transportowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

- co najmniej 4 osobami do ręcznego usuwania skutków zimy

b)dysponują następującym sprzętem:

- ciągniki o mocy do 30kM do odśnieżania chodników – 2 szt

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zał. nr 6 do SWZ, zawierający:
- co najmniej 4 osób do ręcznego usuwania skutków zimy
Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca do wykonania zamówienia zgodnie z zał. nr 5 do SWZ zawierający co najmniej:

- ciągniki o mocy do 30kM do odśnieżania chodników – 2 szt.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i b) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji lub umocowanych w umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w sytuacjach wskazanych wprost w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w ust. 5 poniżej.
4. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a) zmiany zostaną dokonane na piśmie w formie aneksu do umowy,
b) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu do umowy,
c) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wymienionych w ust. 5 poniżej lub co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (art. 455 ust. 1-4Pzp).
5. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi poza sezonem zimowym. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu powinny zostać udokumentowane przez Wykonawcę. Zmiana terminu powinna zostać dokonana jedynie na czas występowania ww. udokumentowanych okoliczności;
b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, polegającego na dodatkowym wykonaniu usług odśnieżania lub likwidacji śliskości, prócz ilości wskazanych wprost w SWZ, spowodowanych zaistnieniem ekstremalnych warunków pogodowych. Powyższa zmiana jest możliwa pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych umożliwiających sfinansowanie takiej dodatkowej usługi. Okoliczności uzasadniające rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy powinny zostać udokumentowane przez Wykonawcę. Rozszerzenie zakresu umowy powinno zostać dokonana jedynie w koniecznym zakresie wynikającym z występowania ww. udokumentowanych okoliczności;
c) występowanie warunków atmosferycznych powodujących konieczność zmiany okresu sezonu zimowego, określonego w § 1 ust. 1 umowy. Okoliczności uzasadniające zmianę czasu trwania okresu zimowego powinny zostać udokumentowane. Zmiana terminu powinna zostać dokonana jedynie na czas występowania ww. udokumentowanych okoliczności;
d) zmiany planu finansowego Zamawiającego;
f) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu wszczęcia postępowania zakończonego zawarciem umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
g) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,
h) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust. 6 poniżej,
i) konieczność zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca, podwykonawcy lub osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy - celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu; konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy (zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia) w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej,
k) wystąpienia konieczności wprowadzenia aneksu do umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnego do realizacji umowy.
Ciąg dalszy w Sekcji IX - Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy pkt 7.4
6. W niniejszej umowie termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od Stron,
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
7. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 6 pkt a, b, c są spełnione:
a) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
c) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Wykonawca lub inni pracownicy i podwykonawcy Wykonawcy;
d) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;
e) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie.
f) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem lub trwaniem pandemii lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:
- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- zmiany sposobu wykonywania usług - zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.
8. Zakazane są zmiany, które modyfikowałyby ogólny charakter niniejszej umowy.
9. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 Prawa zamówień publicznych, jak również okoliczności wskazanych w ust. 5 powyżej, niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, a zwłaszcza jej cenę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.