eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowejOgłoszenie z dnia 2023-09-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f23fb94-52f0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/409370

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/409370

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej:
„Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64
ustawy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej),
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów
Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-
otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): korzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
ub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art 18 ust 1 rozporządzenia 206/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-18/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup:
a) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 11W KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 wraz z dostawą;
b) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 wraz z dostawą;
2. W ramach zamówienia podstawowego Dostawca zobowiązany jest do dostarczania:
a) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 11W KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 w ilości 400 t
b) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 w ilości 900 t
3. Zamawiający informuje, że korzysta z prawa opcji, przedmiot zamówienia może się zwiększyć maksymalnie o ilość:
a) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 11W KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 w ilości 200 t
b) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 w ilości 700 t

4. Informację dotyczące zadania
1) Informację dotyczące mieszanki mineralno-asfaltowej:
a) Przedmiot zamówienia wykorzystywany będzie do realizacji zadań inwestycyjnych (wykonanie nowej nakładki asfalt-betonowej) na drogach powiatowych:
- Nr 2719W Celestynów - Tabor gm. Celestynów,
- Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk gm. Kołbiel,
- Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów - granica województwa - (Grębiszew) gm. Wiązowna,
b) Zamówiona mieszanka mineralno-asfaltowa musi być zgodna z PN-EN 13108-1 WT-2 2014,
c) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Dostawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego recepty mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający może nie wyrazić zgody na produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zaproponowanej przez Dostawcę recepty. W takim przypadku Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia recepty do momentu uzyskania akceptacji Zamawiającego
d) Miejsce dostawy:
- Nr 2719W Celestynów - Tabor gm. Celestynów,
- Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk gm. Kołbiel,
- Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów - granica województwa - (Grębiszew) gm. Wiązowna,
- opcjonalnie inne drogi powiatowe na terenie powiatu otwockiego.
e) Odbiór wytworzonej masy w dni robocze w godzinach od 700 do 2200,
f) Koszt transportu za dostarczenie zamówionej mieszanki mineralno-asfaltowej ponosi wykonawca – musi być wliczone w cenę,
g) Masę asfaltobetonową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania tj. nie mniej niż 140O C. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewający z jednoczesnym spełnieniem zachowania temperatury wbudowania nie mniej niż tj. 140o C.
h) Producent udzieli gwarancji na jakość wytworzonej mieszaki minimum 1 rok od daty produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli mieszanki mineralno-asfaltowej w niezależnym ośrodku badawczym. Kontrola może odbyć się nie więcej niż 2 razy w okresie obowiązywania umowy i zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.
j) Do każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ i kwit wagowy oraz dokument potwierdzający jej skład oraz badania laboratoryjne – przedmiotowe dokumenty muszą być dołączone do faktury.
k) Kupowany produkt powinien posiadać krajową ocenę techniczną, atest lub inny dokument stwierdzający zgodność produktu z normą.
l) Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy po telefonicznym uzgodnieniu ilości.
m) Fakturowanie za odbierany produkt będzie się odbywała raz w miesiącu. Do każdej faktury oprócz dokumentów wskazanych wyżej, należy dołączyć kopie WZ oraz zestawienie miesięczne z podziałem na poszczególny rodzaj masy oraz zestawienie ilości wykorzystanej masy.
n) Mieszanka musi być dostarczana w sposób ciągły w miejsce wbudowania, nie dopuszcza się doprowadzenia do przestojów w dostawie w trakcie wbudowywania mieszanki.

Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wskazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W odniesieniu do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe producentów. W odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił wraz z ofertą dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3. Zamawiający informuje, że korzysta z prawa opcji, przedmiot zamówienia może się zwiększyć maksymalnie o ilość:
a) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 11W KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 w ilości 200 t
b) mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2-2014 w ilości 700 t

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji pojedynczego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
d) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował jedną umowę na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości umowy 150 000,00 zł brutto,
b) przedmiot zamówienia spełnia normę PN-EN 13108-1 i WT-2 2014

3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może negatywnie wpłynąć na realizację zamówienia.
4) Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej nie dopuszcza łącznego spełnienia warunków.
5) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, wówczas zamówienia musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, z którego wynikać będzie które usługi / roboty wykonują poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem do SWZ – oświadczenie dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5 podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu – załącznik do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
2. W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia:
a) Zaświadczenia niezależnego podmiotu, iż przedmiot zamówienia może być dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym,
b) Zaświadczania niezależnego podmiotu potwierdzającego, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
2. W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia:
a) Zaświadczenia niezależnego podmiotu, iż przedmiot zamówienia może być dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym,
b) Zaświadczania niezależnego podmiotu potwierdzającego, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

28) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
29) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
30) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
31) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
32) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę regulującą współprace tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanawiania:
 Określenie celu gospodarczego
 Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
 Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu wykonania zamówienia w całości,
 Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
 Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
 Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz na podstawie postanowień:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
3) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Dostawca realizuje przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia,
4) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy,
5) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/409370

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.