eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żegańska 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-713

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wawer.warszawa.pl/vprocurement

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2974f0f-4476-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00399816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024935/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378556/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.43.2022.ARY

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 270650,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są cięcia pielęgnacyjne obejmujące:
a) wycinkę suszu środkowego i obwodowego,
b) wycinkę gałęzi chorych, złamanych i zagrażających,
c) wycinkę gałęzi kolidujących z infrastrukturą,
d) cięcia konarów szkieletowych,
e) korektę statyczności korony,
f) usunięcie ewentualnych odrostów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 290520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 290520,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Po odrzuceniu oferty najtańszej wezwanie Wykonawcy, który złożył drugą w kolejności ofertę z najniższą ceną, do złożenia środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i dalsze procedowanie postępowania nie było uzasadnione, ponieważ cena podana w ofercie tego Wykonawcy przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.