eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa SzpitalaOgłoszenie z dnia 2023-09-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750081271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agulska@szpitalrawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalrawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d446bc1a-5589-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d446bc1a-5589-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d446bc1a-5589-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” oraz „Formularza asortymentowo-cenowego” udostępnionych przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 8.9 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8.19 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.
2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
✓ nazwisko i imię (imiona),
✓ dane rejestrowe organizacji biorącej udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w tym NIP, nr. konta, dane adresowe organizacji,
✓ adres e-mail,
✓ stanowisko,
✓ numer telefonu,
będą przetwarzane przez osoby zatrudnione Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz podmiot przetwarzający działający dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy między stronami.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j..),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U 2020 r. poz. 2415)
c) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164ze zm.).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2022 poz. 1710 t.j.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiot zamówienia jest: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala, realizowane w ramach zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
5.2. W załączniku nr 1.1 zostały wyspecyfikowane minimalne parametry sprzętu oraz oprogramowania, które należy dostarczyć w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.
5.4. Przedmiotem zamówienia jest obejmuje dostawę wraz z usługą:
5.4.1. Szkolenia dla personelu medycznego oraz personelu administracyjnego podnoszące poziom wiedzy na temat Cyberbezpieczeństwa
5.4.2. System ochrony poczty elektronicznej
5.4.3. Szkolenie techniczne poświęcone urządzeniom do ochrony styku sieci firmowej z Internetem firmy STORMSHIELD - Certified Stormshield Network Administrator (CSNA)
5.4.4. Macierz dyskowa z dyskami (1szt.) - wraz ze wstępną konfiguracją

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający wymaga, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) należycie wykonał (zakończył) minimum dwa zamówienia (rozumiane jako wykonanie dwóch odrębnych dostaw, o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwustu tysięcy złotych 00/100) każda, której przedmiotem była dostawa macierzy dyskowej z dyskami wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane
b) zakresie zdolności zawodowej Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, osoby zdolne do realizacji zamówienia spełniające wymagania określone w poniżej:
Specjalista ds. Rozwiązań Sieciowych (1 osoba) posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 2 niezależnych projektach o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każdy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt. 5, pkt. 7, pkt. 8 ustawy
2)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwaną „ustawą sankcyjną”,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.4. ppkt. a) SWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.4. ppkt. b) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

11.6. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymogi Zamawiającego należy załączyć zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, dołączyć karty katalogowe lub szczegółowy opis oferowanych urządzeń lub inne dokumenty potwierdzające parametry urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

11.6. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymogi Zamawiającego należy załączyć zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, dołączyć karty katalogowe lub szczegółowy opis oferowanych urządzeń lub inne dokumenty potwierdzające parametry urządzeń.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2 Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
13.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13.4 Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
13.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale XI swz,
b) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IX swz winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) W przypadku, o którym mowa w pkt 13.5. c), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy..
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone rozdziale XI, w sposób i w trybie tam określonym.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych,
2) zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian;
3) zmiany przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po zawarciu umowy, a które mają wpływ na realizację umowy i z których wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy (dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego),
4) przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji umowy, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
b) w sytuacji oczekiwania na nowelizację przepisów prawa związanych z realizacją Umowy;
c) w sytuacji zaistnienia zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub z innych przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku wystąpienia opóźnienia w innych zamówieniach, uniemożliwiające realizację Umowy zgodnie z pierwotnie określonym terminem lub powodujące, że realizacja Przedmiotu Umowy w pierwotnie ustalonym terminie jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo;
e) w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych lub funkcjonalnych zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
f) gdy Zamawiający uzyska zgodę innych instytucji nadzorujących realizację Projektu na wydłużenie terminu jego realizacji – nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy realizacji Umowy;
5) zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zmianie,
6) zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, lepszych parametrach, lepszych właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego w przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
4) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej wyrobu medycznego z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w SWZ,
5) zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie;
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego,
7) w przypadku konieczności zrealizowania usługi/dostawy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania,
9) W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację Umowy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tych przyczyn.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 17.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.