eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-09-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250519435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 627852127

1.5.8.) Numer faksu: 627869032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sycow@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sycow.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0b4949c-52f3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00189362/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa renaturyzacja mokradeł

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0b4949c-52f3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia zostały opisane w Regulaminie Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców, tel. 62 785 21 27, fax 62 786 90 32, e- mail: sycow@poznan.lasy.gov.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców 56-500 Syców, ul. Kolejowa 14, jest firma: Rodo.pl Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-431), ul. Sianowska 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722913; NIP: 7811967596; REGON 369678609; reprezentowaną przez komplementariusza, tj. Rodo.pl sp. z o.o., w imieniu której działają:
Krzysztof Kowal – Członek Zarządu
Cezary Sadowski – Członek Zarządu
Pani Ewa Eluszkiewicz mail: ewa.eluszkiewicz@rodo.pl pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Syców:

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia

1) Renaturyzacja mokradeł w Leśnictwie Bałdowice (zadanie nr 2 w ramach którego planuje się budowę progu piętrzącego/zastawki oraz odmulenie i czyszczenie rowu na długości około 200 mb.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę progu o wysokości nie większej niż 1 m na nienazwanym rowie płynącym po terenie leśnym, w zlewni rzeki Polska Woda. Próg zostanie wykonany w miejscu dawnej budowli piętrzącej, po której pozostał obecnie jedynie fragment grobli (z wyrwą na trasie rowu). W wyniku piętrzenia wód odtworzone zostanie obszar mokradłowy o szacunkowej powierzchni do ok. 0,5 ha. Jako działanie uzupełniające planowane jest uporządkowanie/odmulenie koryta cieku na długości ok. 200 m w sąsiedztwie planowanego progu.

Roboty dla ww. zadania w szczególności obejmują budowę progu piętrzącego na rowie wraz z fragmentarycznym oczyszczeniem i odmuleniem koryta tego rowu na działkach nr 515/1, 515/2 i 515/3 obręb Pisarzowice w gminie Kobyla Góra, o wysokości piętrzenia 0,95 m.
Projektowany próg zaliczono do kategorii Kategoria XXVII : budowle hydro-techniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne wg klasyfikacji obiektów budowlanych.
Zakres wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
1. Roboty przygotowawcze polegające na: wykoszeniu traw; usunięcie samosiejek.
2. Odbudowa odcinka grobli.
3. Budowa progu piętrzącego.
4. Odtworzenie obszaru mokradła
5. Odmulenie i konserwacja rowu
6. Umocnienia kamienne i drewniane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

34930000-5 - Urządzenia wodne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia

2) Renaturyzacja mokradła w Leśnictwie Dobra (zadanie nr 5 w ramach którego planuje się budowę progu piętrzącego/zastawki i odmulanie i oczyszczanie rowu na długości około 100 mb

Przedsięwzięcie obejmuje budowę progu o wysokości nie większej niż 1 m na na cieku naturalnym o nazwie Dopływ z Kochłów Dworu, stanowiącym dopływ rzeki Zaleski Rów, płynącym po terenie leśnym, w zlewni rzeki Prosna. Próg zostanie wykonany w miejscu dawnej budowli piętrzącej, po której pozostał obecnie jedynie fragment grobli (z wyrwą na trasie cieku). W wyniku piętrzenia wód odtworzone zostanie obszar mokradłowy o szacunkowej powierzchni do ok. 2 ha. Jako działanie uzupełniające planowane jest uporządkowanie/odmulenie koryta cieku na długości ok. 100 m w sąsiedztwie planowanego progu.
Roboty dla ww. zadania w szczególności obejmują budowę progu piętrzącego na Dopływie z Kochłów Dworu wraz z fragmentarycznym oczyszczeniem i odmuleniem koryta tego cieku na działkach nr 1337, 1385 obręb 301807_5.0013 Rogaszyce, gmina Ostrzeszów, o wysokości piętrzenia 1,0 m.
Projektowany próg zaliczono do kategorii: Kategoria XXVII budowle hydro-techniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne wg klasyfikacji obiektów budowlanych.
Zakres wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
1. Roboty przygotowawcze polegające na: wykoszeniu traw; usunięcie samosiejek.
2. Odbudowa odcinka grobli.
3. Budowa progu piętrzącego.
4. Odtworzenie obszaru mokradła
5. Odmulenie i konserwacja rowu
6. Umocnienia kamienne i drewniane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie urządzeń melioracji wodnych i/lub urządzeń wodnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto w którego zakres wchodziły roboty związane z odmulaniem i/lub budową urządzeń piętrzących na ciekach wodnych.
UWAGA 1
Przez „urządzenia melioracji wodnych” rozumie się urządzenia określone w art.197 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1 późn. zm. – dalej „Prawo wodne”):
„1. Urządzeniami melioracji wodnych są:
a) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
b) drenowania,
c) rurociągi,
d) stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,
e) ziemne stawy rybne,
f) groble na obszarach nawadnianych,
g) systemy nawodnień grawitacyjnych,
h) systemy nawodnień ciśnieniowych
- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195.”

Przez „urządzenia wodne” rozumie się urządzenia określone w art. 16 pkt. 65 Prawa wodnego: „urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:
a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,
j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych”.

Przez „budowę” należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm. – dalej: „Prawo budowlane”), wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Przez „przebudowę” należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego, wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
Przez „remont” należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.


Uwaga 2: Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego.
Uwaga 3: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
Uwaga 4: W przypadku realizacji robót budowlanych zawierające w swym zakresie nie tylko wykonanie ww. robót budowlanych, należy uszczegółowić w Wykazie robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ), zakres wykonanych robót w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania warunków zamówienia zawartych w SWZ.
Uwaga 4: W przypadku składania ofert na dwie części Wykonawca nie może w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazać tego samego doświadczenia.
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:
 b1) minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA BUDOWY, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, posiadający minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu robót polegających na, budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie z zakresu melioracji wodnych (co najmniej: 1 zadania o wartości minimum 100.000 zł,).
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwie części (zadania) to może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tą samą osobę w obu częściach.
UWAGA 1: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
UWAGA 2: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).
Wszystkie osoby z personelu kluczowego Wykonawcy muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Jeżeli osoby z personelu kluczowego nie posługują się biegle językiem polskim, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
3. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę cudzym potencjałem, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi czy dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 – 6 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

15. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one w równoważnym stopniu wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że zaoferowane rozwiązania równoważne spełnienia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz ofertą szczegółowy opis materiałów i urządzeń równoważnych odnoszący się do wskazanych kryteriów równoważności. Dokumenty te stanowią przedmiotowy środek dowodowy. Zamawiający dopuszcza jego uzupełnienie w trybie art. 107 ust. 2 PZP. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

15. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one w równoważnym stopniu wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że zaoferowane rozwiązania równoważne spełnienia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz ofertą szczegółowy opis materiałów i urządzeń równoważnych odnoszący się do wskazanych kryteriów równoważności. Dokumenty te stanowią przedmiotowy środek dowodowy. Zamawiający dopuszcza jego uzupełnienie w trybie art. 107 ust. 2 PZP. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy* lub usługi* (*jeżeli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt. 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opis dopuszczalnych zmian umowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamówuenia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane ze środków własnych i zewnętrznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa projekt pn. ”Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”
Nr identyfikacyjny projektu: MFEOG.07.02.01-15-0035/21-00
Celem inwestycji jest renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.