eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Rozbudowa modułowego systemu zarządzania informatycznego Uczelnią, w ramach realizacji Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiegoOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa modułowego systemu zarządzania informatycznego Uczelnią, w ramach realizacji Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.dobrowolska@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa modułowego systemu zarządzania informatycznego Uczelnią, w ramach realizacji Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25f2e93e-53bb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020 nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/127694/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli jest wymagane) sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja”
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116,
90-924 Łódź,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej: kontakt email: rbi@adm.p.lodz.pl,
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym
z niniejszym postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
4) przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości,
5) przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem,
6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających
z przepisów prawa,
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU3.903.26.2023.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozbudowy Modułu Zarządzania Projektami (dalej: MZP) o funkcjonalności ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia poprzez zapewnienie 1(jednego) software developera do prac związanych z rozbudową i prawidłowym funkcjonowaniem MZP

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72514200-3 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozbudowy systemu Nowy Terminal Nauczyciela (NTN/ZTN) o funkcjonalności ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia poprzez zapewnienie 2 (dwóch) software developerów do prac związanych z rozbudową i prawidłowym funkcjonowaniem systemu

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72514200-3 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- Część 1 zamówienia - co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda, polegające na rozbudowie systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym przynajmniej jedna z nich w jednostce szkolnictwa wyższego
- Część 2 zamówienia - co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto każda, polegające na rozbudowie systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym przynajmniej jedna z nich w jednostce szkolnictwa wyższego.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza, w przypadku składanie oferty jednocześnie na Część 1 i 2, wykazania tych samych usług na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

B. dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami skierowanymi do realizacji zamówienia spełniającymi łącznie następujące wymagania:
- Część 1 zamówienia – co najmniej 1 osobą do prac programistycznych, pełniącą funkcję Programisty, posiadającą doświadczenie w:
• programowaniu obiektowym;
• technologii baz danych;
• PL/SQL;
• zagadnieniach i terminologii sieci komputerowych;
• komunikacji z użyciem usług sieciowych (Web Services);
• obsłudze repozytoriów kodu źródłowego (Git, Subversion);
• Technologii - znajomości co najmniej jednego z: - język C++ oraz biblioteki Qt (3/4/5) - platforma Java, framework Spring, JSF 2, Hibernate - PHP, CSS, JavaScript (AMD API, jQuery, YUI) oraz platforma Moodle;
Programista winien również posiadać umiejętność:
• podziału i planowania zadań do realizacji w zespole;
• realizacji zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian JIRA lub podobnych;
• dokumentowania zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian Confluence lub podobnych;
• znajomość wzorców projektowych;
• stosowania praktyk czystego kodu (Clean Code);
• testowania programów z użyciem testów jednostkowych;
b) Część 2 zamówienia - 2 osobami do prac programistycznych integracji i automatyzacji procesów administracyjnych, w tym:
1) 1 osobą pełniącą funkcję Programisty, posiadającą doświadczenie w:
• programowaniu obiektowym;
• technologii baz danych;
• PL/SQL;
• zagadnieniach i terminologii sieci komputerowych;
• komunikacji z użyciem usług sieciowych (Web Services);
• obsłudze repozytoriów kodu źródłowego (Git, Subversion);
• Technologii - znajomości co najmniej jednego z: - język C++ oraz biblioteki Qt (3/4/5) - platforma Java, framework Spring, JSF 2, Hibernate - PHP, CSS, JavaScript (AMD API, jQuery, YUI) oraz platforma Moodle;
Programista winien również posiadać umiejętność:
• podziału i planowania zadań do realizacji w zespole;
• realizacji zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian JIRA lub podobnych;
• dokumentowania zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian Confluence lub podobnych;
• znajomość wzorców projektowych;
• stosowania praktyk czystego kodu (Clean Code);
• testowania programów z użyciem testów jednostkowych;
2) 1 osobą pełniącą funkcję Starszego Programisty, posiadającą doświadczenie w:
• programowaniu obiektowym;
• technologiach baz danych;
• MySQL, Oracle (PL/SQL) lub MS SQL Server (Transact SQL);
• mapowaniu obiektowo-relacyjnym
• zagadnieniach i terminologii sieci komputerowych
• technologiach aplikacji webowych G. komunikacji z użyciem usług sieciowych (Web Services)
• obsłudze repozytoriów kodu źródłowego (Git, Subversion)
• testowaniu programów z użyciem testów jednostkowych
• wykonywaniu przeglądów kodu (code review),
• znajomość co najmniej jednej z nw. technologii: • PHP, CSS, JavaScript (AMD API, jQuery, YUI) oraz platforma Moodle • NET Framework (Standard i/lub Core) i język C# (6.0/7.0) • usługi Azure (m.in. VM, Functions, Workflow, Office 365, SharePoint Online) • projektowanie UX stron internetowych • projektowanie aplikacji mobilnych;
Starszy Programista winien również posiadać umiejętność:
• Power BI i analiza danych;
• planowania i realizacji zadań w zespole;
• znajomość metodyk zwinnych (Scrum, XP lub podobnych);
• analizy potrzeb użytkownika (User Stories, User Story Mapping lub EventStorming);
• zarządzania sprintami z wykorzystaniem narzędzi Atlassian JIRA lub podobnych;
• dokumentowania zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian Confluence lub podobnych;
• znajomość wzorców projektowych;
• stosowania praktyk czystego kodu (Clean Code);
• pracy z wykorzystaniem TDD, BDD lub DDD;
• projektów otwartego oprogramowania (open source) - użycie, współpraca i rozwój, zgłaszanie błędów i poprawek.
Uwaga! Jedna osoba może pełnić jedną funkcję

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w poniższym zakresie:
1) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. B) ustawy PZP;
2) w odniesieniu do terminu wykonania, gdy zmiana taka wynika:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które utrudniają lub uniemożliwiają Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w terminach w niej przewidzianych, wówczas termin ulega zmianie o czas istnienia przeszkody powstałej w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego;
b) z realizacji innych umów, których przedmiotem jest rozwój infrastruktury techniczno-systemowej albo dostawa, rozwój lub wdrożenie oprogramowania użytkowego, co powoduje czasowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy lub konieczność dostosowania do zmian w Infrastrukturze techniczno-systemowej lub oprogramowaniu użytkowym, wprowadzonych na podstawie tych umów
3) w odniesieniu do sposobu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności funkcjonalności objętych zmianą, w przypadku:
a) gdy zmiana jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a konieczność jej wprowadzenia wypływa z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
b) wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub z uwagi na konieczność zapewnienia interoperacyjności w zakresie uzasadnionym sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem systemu oraz jego rozwojem;
c) realizacji lub zawarcia innych umów, których przedmiotem jest rozwój Infrastruktury techniczno-systemowej albo dostawa, rozwój lub wdrożenie Oprogramowania użytkowego i z których wynika konieczność lub zasadność techniczna lub ekonomiczna wprowadzenia zmian postanowień umowy
2. W przypadku dokonania zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, okoliczności jej dokonania powinny zostać udokumentowane i przedstawione drugiej stronie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.