eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup i dostawa nowych materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum).Ogłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa nowych materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +4812 663-39-16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.poniewierska@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa nowych materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d3b6010-4d65-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00325951/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.79 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie w części udzielane jest z realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią rozdziału IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.325.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup i dostawa nowych materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym
zawartym w załączniku A do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zawarto w rozdziale III SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30199230-1 - Koperty

30192125-3 - Pisaki

30192130-1 - Ołówki

30192131-8 - Ołówki automatyczne

30192150-7 - Datowniki

22815000-6 - Notatniki

22816000-3 - Bloki papierowe

22851000-0 - Skoroszyty

30237430-2 - Markery

30197220-4 - Spinacze do papieru

30141100-0 - Kalkulatory kieszonkowe

30191400-8 - Niszczarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział VI SWZ: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4. Zdolność techniczna lub zawodowa –
4.1 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej, a w szczególności wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy, tj. dwa zamówienia (tj. odrębne kontrakty) na dostawę materiałów biurowych (z wyjątkiem papieru do drukarek i kserokopiarek oraz tonerów) o wartości łącznej nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez „odrębny kontrakt” zamawiający rozumie jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdział VIII SWZ: Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII SWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do formularza oferty;
1.2 wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1 powyżej w części dotyczącej podwykonawców;
1.3 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1.1 powyżej składa każdy z wykonawców;
1.4 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami zamawiającego, według wzoru stanowiącego załącznik 1b do formularza oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział VIII SWZ:
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego – dotyczy wykonawcy najwyżej ocenionego w rankingu punktacji.
3.1 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż pięć (5) dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a. wykazu dostaw, potwierdzającego spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4.1 SWZ wraz z informacjami na temat przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane;
b. dowodów określających czy dostawy, wskazane przez wykonawcę w przedkładanym wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – dowodem jest oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3.2 W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe winny zostać przedstawione przez ten podmiot w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Rozdział IV SWZ:
1. Zamawiający przewiduje konieczność złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.
1.1 wypełnionego przez wykonawcę wykazu asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik A do SWZ z podaniem nazwy (firmy) producenta oferowanego materiału biurowego, nazwy lub modelu lub numeru katalogowego lub innego oznaczenia pozwalającego na bezsporną identyfikację oferowanego materiału biurowego;
1.2 w przypadku składania oferty równoważnej – opisu parametrów w ww. wykazie oraz opisów technicznych sporządzonych przez producenta i/lub wydruków ze stron internetowych producenta, bądź katalogów producenta, pozwalających na ocenę zgodności oferowanego materiału biurowego oraz jego parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca musi jednoznacznie wskazać, której pozycji wykazu asortymentowo-ilościowego dotyczą przedkładane materiały. Zamawiający dopuszcza złożenie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.
Zastrzega się, iż ww. opisy niepochodzące od producenta a zaciągane ze stron sklepów internetowych dystrybutorów nie będą brane pod uwagę.
1.3 Wyżej wymienione opisy i/lub wydruki muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z zasadami SWZ.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu równoważności nie podlegają uzupełnieniu.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Rozdział XII SWZ:
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
8.1 formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
8.1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w odniesieniu do odpowiednio wykonawcy/podwykonawcy /o ile dotyczy/;
8.1.2 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
8.1.3 oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile dotyczy), tj.:
- oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/;
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim go dotyczą;
8.1.4 kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ;
8.1.5 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
8.1.6 wykaz podwykonawców (o ile dotyczy);
8.1.7 przedmiotowe środki dowodowe – w przypadku składania oferty równoważnej oraz wypełniony wykaz asortymentowo ilościowy
zawarty w załączniku A do SWZ;
8.1.8 KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ i in.:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku składania oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 11 wzoru umowy (projektowanych postanowień umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w wyznaczonym terminie na zasadach, opisanych w rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowo, zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Zamawiający przewiduje
możliwość ewentualnego przedłużenia terminu realizacji o kolejne 4 miesiące, pod warunkiem niewyczerpania kwoty wskazanej w umowie na materiały biurowe objęte postępowaniem przetargowym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.