eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedziana Góra › Remont dróg gminnych: ul. Światełek w msc. Ćmińsk i ul. Słonecznej w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana GóraOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych: ul. Światełek w msc. Ćmińsk i ul. Słonecznej w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedziana Góra

1.3.) Oddział zamawiającego: Gm Miedziana Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędnicza 18

1.5.2.) Miejscowość: Miedziana Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-085

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miedziana-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych: ul. Światełek w msc. Ćmińsk i ul. Słonecznej w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef19b076-5393-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektr.:
a) platformy do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dostępnej pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet (dalej jako Platforma);
w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się komunikację na wskazane poniżej adresy e-mail:
b) poczty elektronicznej: anna.szlefarska@miedziana-gora.pl, tomasz.zboch@miedziana-gora.pl i anna.zolbach@miedziana-gora.pl
- z zastrzeżeniem, że oferta, wraz z oświadczeniami (załączniki opisane w rozdziale V), mają zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. Zgłoszenie do postępowania wymaga zarejestrowania Wyk. do systemu na subdomenie Gm.Miedziana Góra: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowo opisano w rozdziale XI SWZ!!! Zam. infor., że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wyk. winien kont.się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Miedziana
Góra tel.+48 22 257 22 23 (infolinia w dni rob., w godz. 9.00-17.00)e-mail: oneplace@marketplanet.pl Wykonawca winien korzystać
z aktualnej Instrukcji dla Wykonawców dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 r., dostępnej z poziomu strefy publicznej w
zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego" na stronie: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl. Dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:a.dokumenty w formacie „pdf”zaleca się podpisywać formatem PAdES,b.dopuszcza
się podpisanie dok. w formacie innym niż „pdf”,wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W zw. z tym Wyk. będzie
zobowiązany zał.,oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na PlatformieZakupowej, tj.: a. Stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s; b. Komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS
1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d.Zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a.Plik załączony przez Wyk. na
Platf.Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otw.pliku dostępna
jest po odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert. Ozn. czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchr. odpowiednim źródłem czasu.
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła
Wykonawcę do szczegółowych zapisów w rozdziale XI SWZ!

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra;2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl3) Dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres zgodnie z art.78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 4 PZP.7) Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z PZP.8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Również:Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672)
przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sądrejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON:017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Miedziana Góra
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła
Wykonawcę do szczegółowych zapisów w SWZ w Sekcji XXII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGPOS.271.102.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej nr 346003T ul. Światełek w msc. Ćmińsk na odcinku ok. 280 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%;
2) Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena brutto za przedmiot zamówienia - 60%
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
2) Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości - 40%
Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
• 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt
• 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 15 pkt
• 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 40 pkt.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym
Wpisanie wartości poniżej 36 miesięcy w formularzu ofertowym, równe jest z odrzuceniem oferty.
Niewpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym, zostanie przyjęte jako udzielenie jej na okres 36 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej nr 346009T ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra na odcinku ok. 550 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%;
2) Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena brutto za przedmiot zamówienia - 60%
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
2) Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości - 40%
Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
• 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt
• 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 15 pkt
• 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 40 pkt.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym
Wpisanie wartości poniżej 36 miesięcy w formularzu ofertowym, równe jest z odrzuceniem oferty.
Niewpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym, zostanie przyjęte jako udzielenie jej na okres 36 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

a) wykonanych robót:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Część 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• co najmniej dwie roboty budowlane związaną z remontem lub rozbudową lub przebudową lub budową drogi, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda.
W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli jeden z Wykonawców wykaże się wymaganą zdolnością, czyli 2 robotami budowlanymi, o których mowa powyżej.
Część 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• co najmniej dwie roboty budowlane związaną z remontem lub rozbudową lub przebudową lub budową drogi, o wartości co najmniej 380 000,00 zł brutto każda.
W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli jeden z Wykonawców wykaże się wymaganą zdolnością, czyli 2 robotami budowlanymi, o których mowa powyżej.

UWAGA1: Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2021 poz. 1376).
Do pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dotyczy zarówno Części nr jak i Części nr 2
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
• co najmniej jedną osobą będącą kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej
UWAGA2: Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeśli Wykonawca, który składa oferty na obie części, wykaże się tą samą osobą.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
W Części 1:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 300 000,00 PLN
W Części 2:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 400 000,00 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik 6 do SWZ.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – stanowi załącznik 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosownie do każdej z części:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami do SWZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1 i 2.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 3 wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji).
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np.: odpis z KRS, CEIDG) lub wskazanie w formularzu ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, aby Zamawiający mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne;
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (mając na uwadze zapisy z Rozdziału IX ust. 1 i ust. 2 SWZ).
7) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
a) w Części 1: 4 000,00 zł
b) w Części 2: 5 500,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach”
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BS Kielce oddział M/Góra nr rachunku 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 z dopiskiem "Wadium – IGPOS.271.102.2022 Część …. (wpisać numer właściwej części)”
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miedziana Góra;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać przekazane w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu umożliwienia identyfikacji.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia (które roboty budowlane) realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale V SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
a. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek określony w Rozdziale VI ust. 3 pkt a) za spełniony:
- w Części 1, jeśli jeden z tych Wykonawców wykaże się całym wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem wskazanym dla tej części i Wykonawca ten, zgodnie z treścią art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, czyli posiadający wymagane doświadczenie, faktycznie wykona roboty budowlane.
- w Części 2, jeśli jeden z tych Wykonawców wykaże się całym wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem wskazanym dla tej części i Wykonawca ten, zgodnie z treścią art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, czyli posiadający wymagane doświadczenie, faktycznie wykona roboty budowlane.

b. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek określony w Rozdziale VI ust. 4 za spełniony:
- w Części 1, jeśli jeden z tych Wykonawców lub wspólnie/łącznie wykaże/-ą, iż jest/są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż wymagana w tej części,
- w Części 2, jeśli jeden z tych Wykonawców lub wspólnie/łącznie wykaże/-ą, iż jest/są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż wymagana w tej części.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ i wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – dalej „ustawa” (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.