eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyskowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmpyskowice@pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pyskowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.pyskowice.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0215976-42dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002618/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Ogród integracji miedzy pokoleniowej w Pyskowicach"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374163/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.025.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów małej architektury oraz roboty budowlane związane z utworzeniem ogrodu społecznego na terenie skweru między budynkami mieszkalnymi. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu zielonego poprzez montaż pergoli zacieniającej, ławki, leżaków miejskich, donic, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem oraz nasadzenia kwiatów, bylin i drzew owocowych. Inwestycja jest częściowo realizowana z Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego . Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na działce o nr ew. 12/6 obręb 0001 Pyskowice w Pyskowicach. Obszar inwestycji to skwer między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, otoczonymi ulicami Strzelców Bytomskich, Ligonia, Dąbrowskiego i Cichą.
2. Zakres zamówienia
Zamówienie o nazwie „Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach” realizowane będzie w dwóch etapach.

W etapie I przewiduje się:
• demontaż obrzeży trawnikowych – pozostałość po nieistniejącej ścieżce;
• wykonanie utwardzeń pod pergolę, ławki;
• montaż ławki z podłokietnikami, kosza na odpadki i tablicy z regulaminem;
• wykonanie i montaż drewnianych donic pod uprawy w ilości 3 sztuk;
• odnowienie trawnika dla części rekreacyjnej;
• nasadzenia: krzewy, kwiaty, byliny, drzewa.

W etapie II przewiduje się:
• montaż leżaków miejskich w ilości 3 sztuk
• montaż 1 pergoli na którą składają się: dwa zestawy piknikowe tj. cztery ławki, dwa stoły i dwa fotele
• montaż latarni solarnej w ilości 2 sztuk- Uwaga w opisie projektu omyłkowo wpisano jedną latarnię.

UWAGA: W dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót znajdują się nieaktualne etapy robót budowlanych. Jedyny i aktualny podział prac jest opisany w przedmiotowym rozdziale. Przy sporządzaniu oferty Wykonawcy wini się kierować tym podziałem prac.

Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 5a-5g oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 3.

Przedmiar robót ma charakter informacyjno – pomocniczy, z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Uwagi:
Zamawiający informuje, że z uwagi na spełnienie warunków Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz ograniczone możliwości finansowe Zamawiającego inwestycja została podzielona na dwa etapy i zamówienie będzie finansowane z dwóch planów finansowych Zamawiającego, tj. plan finansowy na rok 2022 i na rok 2023.
Etap I należy wykonać do 40 dni od dnia podpisania umowy , natomiast etap II należy wykonać do 180 dni od dnia podpisania umowy.
Prace związane z odnowieniem trawnika dla części rekreacyjnej oraz nasadzenia: krzewów, kwiatów, bylin i drzew należy wykonać do 20 dni od dnia podpisania umowy .
Do dnia 15.12.2022 r. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za prace wykonane do tego dnia w ramach zamówienia do wysokości maksymalnie 84.010 zł brutto.

2) Na terenie wykonywanych prac występują sieci: energetyczna i teletechniczna.
3) Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia ich wzorów, kart technicznych wraz z obliczeniami, certyfikatami, deklaracjami użytkowymi itp. i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
4) Przy realizacji zadania wszystkie sprawy dotyczące możliwości dojazdu sprzętem i materiałami na budowę Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem terenu, z którego będzie korzystał.
5) Zadaniem Wykonawcy prac jest prawidłowe zabezpieczenie placu budowy, dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami i administratorami uzbrojenia podziemnego oraz opracowanie Planu BIOZ.
6) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm. ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.
7) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót dostarczy Zamawiającemu mapę geodezyjną powykonawczą wybudowanego ogrodu z potwierdzeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o jej zgłoszeniu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Gwarancja będzie wynosiła:
• 12 m-cy na prace związane z odnowieniem trawnika dla części rekreacyjnej; oraz nasadzeniami krzewów, kwiatów, bylin i drzew
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek, które mogą się pojawić w okresie
gwarancji (np. uschnięte drzewa, krzewy, byliny i kwiaty oraz trawnik ), w terminie 14 dni od ich ujawnienia przez Wykonawcę lub powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania jednego przeglądu gwarancyjnego w miesiącu wrześniu 2023 r. w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zwoływanym przeglądzie gwarancyjnym z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Po przedmiotowym przeglądzie Wykonawca na własny koszt dokona nasadzeń zamiennych materiału roślinnego tego samego gatunku oraz dosiewu trawnika i o parametrach zgodnych z parametrami materiału roślinnego, który nie zachował swojej żywotności.

• Minimum 3 lata dla na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały
Uwaga: na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały będzie obowiązywać gwarancja zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 1) ustawy pzp, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 193 541,79 zł brutto.
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2022r., do godziny 8.00 nie została złożona żadna oferta.
Z uwagi na brak ofert Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.