eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyskowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmpyskowice@pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pyskowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0215976-42dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002618/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Ogród integracji miedzy pokoleniowej w Pyskowicach"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.pyskowice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale X SWZ oraz w pkt 2 i w pkt 4 rozdziału V SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1.1. poprzez „System e-ZP” pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/ w pozycji oznaczonej tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania lub zgodnie z wyborem wykonawcy
1.2. poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
2.1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2.2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez „System e-ZP”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu e-ZP jest bezpłatne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznawanie się z regulaminem użytkowania „Systemu e-ZP” zamieszczonym na stronie https://e-zp.pyskowice.pl/. Wykonawca posiadający przedmiotowe konto ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu.
2. W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN eZamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Wykonawca ma obowiązek zapoznawania się z tą instrukcją. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).
5. Wykonawca składa ofertę udziału w postępowaniu za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta w trybie podstawowym jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia. Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu e-ZP za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę. Mechanizm wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu „Pomoc”.
7. Za datę przekazania i odebrania oferty udziału w postępowaniu oraz zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia UPP przez system. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie oferty lub innego dokumentu po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zg. z art.13ust.1 i 2rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, Zam.infor.,że:
1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice; może Pani/Pan uzyskać inf. o przetwarzaniu Pani/a danych osobowych w UM w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3;2)inspektorem ochrony danych jest Pan Dawid Ślusarek, email: iod@pyskowice.pl; tel. (32) 3326103;3)dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ. zwany dalej postep.odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa Rady Ministrów z 18.01. 2011 r. w spr. instrukcji kanc., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 2011 nr14 poz.67ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam. publ. oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)posiada Pani/Pan:na podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust. 1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst. art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust. 1RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ.prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.cRODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.025.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów małej architektury oraz roboty budowlane związane z utworzeniem ogrodu społecznego na terenie skweru między budynkami mieszkalnymi. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu zielonego poprzez montaż pergoli zacieniającej, ławki, leżaków miejskich, donic, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem oraz nasadzenia kwiatów, bylin i drzew owocowych. Inwestycja jest częściowo realizowana z Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego . Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na działce o nr ew. 12/6 obręb 0001 Pyskowice w Pyskowicach. Obszar inwestycji to skwer między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, otoczonymi ulicami Strzelców Bytomskich, Ligonia, Dąbrowskiego i Cichą.
2. Zakres zamówienia
Zamówienie o nazwie „Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach” realizowane będzie w dwóch etapach.

W etapie I przewiduje się:
• demontaż obrzeży trawnikowych – pozostałość po nieistniejącej ścieżce;
• wykonanie utwardzeń pod pergolę, ławki;
• montaż ławki z podłokietnikami, kosza na odpadki i tablicy z regulaminem;
• wykonanie i montaż drewnianych donic pod uprawy w ilości 3 sztuk;
• odnowienie trawnika dla części rekreacyjnej;
• nasadzenia: krzewy, kwiaty, byliny, drzewa.

W etapie II przewiduje się:
• montaż leżaków miejskich w ilości 3 sztuk
• montaż 1 pergoli na którą składają się: dwa zestawy piknikowe tj. cztery ławki, dwa stoły i dwa fotele
• montaż latarni solarnej w ilości 2 sztuk- Uwaga w opisie projektu omyłkowo wpisano jedną latarnię.

UWAGA: W dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót znajdują się nieaktualne etapy robót budowlanych. Jedyny i aktualny podział prac jest opisany w przedmiotowym rozdziale. Przy sporządzaniu oferty Wykonawcy wini się kierować tym podziałem prac.

Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 5a-5g oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 3.

Przedmiar robót ma charakter informacyjno – pomocniczy, z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Uwagi:
Zamawiający informuje, że z uwagi na spełnienie warunków Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz ograniczone możliwości finansowe Zamawiającego inwestycja została podzielona na dwa etapy i zamówienie będzie finansowane z dwóch planów finansowych Zamawiającego, tj. plan finansowy na rok 2022 i na rok 2023.
Etap I należy wykonać do 40 dni od dnia podpisania umowy , natomiast etap II należy wykonać do 180 dni od dnia podpisania umowy.
Prace związane z odnowieniem trawnika dla części rekreacyjnej oraz nasadzenia: krzewów, kwiatów, bylin i drzew należy wykonać do 20 dni od dnia podpisania umowy .
Do dnia 15.12.2022 r. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za prace wykonane do tego dnia w ramach zamówienia do wysokości maksymalnie 84.010 zł brutto.

2) Na terenie wykonywanych prac występują sieci: energetyczna i teletechniczna.
3) Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia ich wzorów, kart technicznych wraz z obliczeniami, certyfikatami, deklaracjami użytkowymi itp. i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
4) Przy realizacji zadania wszystkie sprawy dotyczące możliwości dojazdu sprzętem i materiałami na budowę Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem terenu, z którego będzie korzystał.
5) Zadaniem Wykonawcy prac jest prawidłowe zabezpieczenie placu budowy, dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami i administratorami uzbrojenia podziemnego oraz opracowanie Planu BIOZ.
6) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm. ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.
7) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót dostarczy Zamawiającemu mapę geodezyjną powykonawczą wybudowanego ogrodu z potwierdzeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o jej zgłoszeniu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Gwarancja będzie wynosiła:
• 12 m-cy na prace związane z odnowieniem trawnika dla części rekreacyjnej; oraz nasadzeniami krzewów, kwiatów, bylin i drzew
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek, które mogą się pojawić w okresie
gwarancji (np. uschnięte drzewa, krzewy, byliny i kwiaty oraz trawnik ), w terminie 14 dni od ich ujawnienia przez Wykonawcę lub powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania jednego przeglądu gwarancyjnego w miesiącu wrześniu 2023 r. w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zwoływanym przeglądzie gwarancyjnym z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Po przedmiotowym przeglądzie Wykonawca na własny koszt dokona nasadzeń zamiennych materiału roślinnego tego samego gatunku oraz dosiewu trawnika i o parametrach zgodnych z parametrami materiału roślinnego, który nie zachował swojej żywotności.

• Minimum 3 lata dla na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały
Uwaga: na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały będzie obowiązywać gwarancja zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
• oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej ub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 6.3. rozdz. X SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 6.1. rozdziału X SWZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

Powyższe oznacza, iż:
- Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do SWZ tzw. „zmiany kontraktowe”. Szczególne informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XVII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.