eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ KUCHNI DLA OKREŚLONYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA SZCZECINEKOgłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ KUCHNI DLA OKREŚLONYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA SZCZECINEK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZCZECINKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320938490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943429920

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kcuw.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kcuw.szczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Przedmiotem działalności KCUW jest obsługa finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno-organizacyjna dla wybranych jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ KUCHNI DLA OKREŚLONYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA SZCZECINEK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ab00310-522d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00394885/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ KUCHNI DLA OKREŚLONYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA SZCZECINEK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ab00310-522d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 2.Wykonawca, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 3.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oraz dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w formie papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 4.Ofertę, oświadczenia, o których mowa np. w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zalecany format danych .pdf. 5.Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Części VIII ust. 1 SWZ, oraz podmiotowe środki dowodowe, o jakich mowa w Części VIII ust. 4 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach. 7.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośr. „Formularzy do komunikacji” odbywa się przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości („dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. 8.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia 9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 11.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia? Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kcuw.szczecinek.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, ul. 1 Maja 2, 78-400 Szczecinek;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: iod@kcuw-szczecinek.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1 ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DFK.26.1.2023.PS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i wydaniu posiłków wraz z najmem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku. Forma posiłków: zupa, II danie, kompot . Maksymalne dzienne zapotrzebowanie na posiłki wynosi 30 obiadów dziennie. Posiłki muszą być wydawane przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (okres realizacji zamówienia nie obejmuje wakacji, ferii oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ” Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc”, „Doświadczenie Wykonawcy w żywieniu zbiorowym”. Kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny netto ofertowej w „Formularzu ofertowym”. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = (Cena netto badanej oferty)/(Najwyższa cena netto spośród badanych ofert) x 80 pkt
Kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym (D) dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w „Wykazie doświadczenia”, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ i złożonym wraz z ofertą. Wykonawca otrzyma:
- 10 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym do 3 lat,
- 15 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 3 do 5 lat,
- 20 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 5 lat.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L=C+D gdzie: L – całkowita liczba punktów; C – punkty przyznane w kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc; D - punkty przyznane w kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (L).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i wydaniu posiłków wraz z najmem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 im. im. Armii Krajowej w Szczecinku.
Forma posiłków: zupa, II danie, kompot . Maksymalne dzienne zapotrzebowanie na posiłki wynosi 40 obiadów dziennie. Posiłki muszą być wydawane przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (okres realizacji zamówienia nie obejmuje wakacji, ferii oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ” Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc”, „Doświadczenie Wykonawcy w żywieniu zbiorowym”. Kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny netto ofertowej w „Formularzu ofertowym”. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = (Cena netto badanej oferty)/(Najwyższa cena netto spośród badanych ofert) x 80 pkt
Kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym (D) dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w „Wykazie doświadczenia”, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ i złożonym wraz z ofertą. Wykonawca otrzyma:
- 10 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym do 3 lat,
- 15 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 3 do 5 lat,
- 20 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 5 lat.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L=C+D gdzie: L – całkowita liczba punktów; C – punkty przyznane w kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc; D - punkty przyznane w kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (L).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i wydaniu posiłków wraz z najmem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
Forma posiłków: zupa, II danie, kompot . Maksymalne dzienne zapotrzebowanie na posiłki wynosi 80 obiadów dziennie. Posiłki muszą być wydawane przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (okres realizacji zamówienia nie obejmuje wakacji, ferii oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ” Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc”, „Doświadczenie Wykonawcy w żywieniu zbiorowym”. Kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny netto ofertowej w „Formularzu ofertowym”. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = (Cena netto badanej oferty)/(Najwyższa cena netto spośród badanych ofert) x 80 pkt
Kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym (D) dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w „Wykazie doświadczenia”, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ i złożonym wraz z ofertą. Wykonawca otrzyma:
- 10 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym do 3 lat,
- 15 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 3 do 5 lat,
- 20 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 5 lat.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L=C+D gdzie: L – całkowita liczba punktów; C – punkty przyznane w kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc; D - punkty przyznane w kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (L).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i wydaniu posiłków wraz z najmem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku. Forma posiłków: zupa, II danie, kompot . Maksymalne dzienne zapotrzebowanie na posiłki wynosi 136 obiadów dziennie. Posiłki muszą być wydawane przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (okres realizacji zamówienia nie obejmuje wakacji, ferii oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ” Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc”, „Doświadczenie Wykonawcy w żywieniu zbiorowym”. Kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny netto ofertowej w „Formularzu ofertowym”. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = (Cena netto badanej oferty)/(Najwyższa cena netto spośród badanych ofert) x 80 pkt
Kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym (D) dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w „Wykazie doświadczenia”, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ i złożonym wraz z ofertą. Wykonawca otrzyma:
- 10 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym do 3 lat,
- 15 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 3 do 5 lat,
- 20 pkt za doświadczenie w żywieniu zbiorowym powyżej 5 lat.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L=C+D gdzie: L – całkowita liczba punktów; C – punkty przyznane w kryterium Cena netto czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc; D - punkty przyznane w kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (L).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w żywieniu zbiorowym

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Części VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną usługę w zakresie żywienia zbiorowego, w szczególności żywienia dzieci i młodzieży przez okres ciągły minimum 10 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oz postępowania.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Dowód potwierdzający prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych
2) Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe w żywieniu zbiorowym, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty dopuszczalna jest w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w przypadkach:
1) dokonać w umowie zmiany nazwy stron, w przypadku przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
2) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum,
3) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
4) dokonać zmiany zakresu usług przewidzianych do wykonania/sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) wprowadzenia przez Zamawiającego uzasadnionych zmian w zakresie ustalonych usług (co do rodzaju, wielkości (zmniejszenia/zwiększenia),sposobu świadczenia usługi;
b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego;
e) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku wprowadzenia zmiany terminu prowadzenia zajęć szkolnych,
f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.