eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44Ogłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-312

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@kielce.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d347af4-3f05-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d347af4-3f05-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080137/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367456/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Gosp. 026-05/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 308732,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wielobranżowy trzech łazienek usytuowanych w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Powyższe prace remontowe swym zakresem obejmują branżę budowlaną, elektryczną oraz sanitarną i mają na celu gruntowne wykończenie tychże pomieszczeń w celu umożliwienia wieloletniej eksploatacji. Dodatkowo w ramach remontu sanitariatów zostaną wykonane podłączenia do kanalizacji istniejących instalacji odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów z poszczególnych korytarzy
Ogólny zakres prac:
− demontaż osprzętu elektrycznego: opraw oświetleniowych, gniazd i włączników,
− demontaż drzwi wewnętrznych do przedsionków oraz do kabin,
− demontaż armatury i białego montażu,
− demontaż grzejnika stalowego,
− demontaż okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
− demontaż okładzin posadzek z płytek ceramicznych,
− wykonanie podłączenia instalacji skroplin z korytarza do pionu kanalizacji sanitarnej,
− odtworzenie warstw posadzkowych,
− wykonanie zabudów z płyt GK na konstrukcji stalowej – podłączenia skroplin jw.,
− montaż posadzek z płytek ceramicznych,
− wymiana pompek skroplin w ramach danego korytarza współnależnego do sanitariatu,
− wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji sanitarnych w celu montażu ustępów w zabudowie krytej,
− zabudowa z płyt GK stelażu wc oraz wykonanie warstwy wykończeniowej okładziną z płytek ceramicznych,
− montaż okładzin ścian z płytek ceramicznych,
− przygotowanie i gruntowanie powierzchni sufitów oraz powierzchni malowalnych,
− dwukrotnie malowanie farbami zmywalnymi powierzchni jw.
− montaż armatury oraz biały montaż (umywalki, miski ustępowe, pisuary)
− montaż kratek wentylacyjnych,
− montaż nowych opraw LED sufitowych oraz kinkietów nad umywalkami,
− montaż gniazd i włączników,
− dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów (podajniki na papier toaletowy, dozowniki mydła itd.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie unieważniono

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.