eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w sezonie zimowym 2023/2024".Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w sezonie zimowym 2023/2024”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491898880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183375831

1.5.8.) Numer faksu: 183337831

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzd.limanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.limanowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w sezonie zimowym 2023/2024”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69f3a616-52ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022835/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu limanowskiego w sezoenie zimowym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl zwanej dalej „Platformą

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c)do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego),
d)w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z.
e)w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, zalecamy stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,
f)ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych w formacie innym niż .pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego.
5. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a)stały dostęp do sieci Internet,
b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
6. Zamawiający dopuszcza pliki o wielkości do 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formatach: .pdf, .doc, .docx., .rtf, .odt, .xls, .xlsx.
7. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
8. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta: „Zapytania/Wyjaśnienia”, „Wiadomości”, „Dokumenty na wezwanie”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
a) dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego współadministrowane będą przez:
Powiatowy Zarząd Dróg (PZD/Zamawiający) z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 831, e-mail: sekretariat@pzd.limanowa.pl,
Starostwo Powiatowe (SP) z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 800, e-mail: starostwo@powiat.limanowski.pl,
b) osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 18 33 37 835 lub 18 33 37 831 e-mail: iod@pzd.limanowa.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy,
d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w przepisach prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów z administratorami umów,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla dokumentacji zamówień publicznych, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt dla organów powiatu oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zakres wymaganych danych wynika z przepisów ustawy Pzp i jest związany z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
h) posiada Pani/Pan prawo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania przepisów RODO:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień zwartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.272.24.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w grupie dróg B w sezonie zimowym 2023/2024”.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Limanowskiego w grupie dróg B: nr 1621 K Jodłownik – Szczyrzyc, nr 1622 K Pogorzany – Dobra, nr 1623 K Góra Jana – Szczyrzyc oraz nr 1922 K Przenosza - Skrzydlna w sezonie zimowym 2023/2024, przy użyciu własnego sprzętu drogowego, zabezpieczonego materiału uszorstniającego lub soli drogowej. Celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni i chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg, standardami utrzymania chodników oraz warunkami wynikającymi ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usuwanie śniegu z drogi, poboczy, chodników i obiektów mostowych,
2) zwalczanie tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających zarówno na jezdni jak i chodnikach,
3) wywożenie zalegającego śniegu wzdłuż chodników (odpłużony śnieg przy krawężnikach), z placów postojowych i mostów zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg,
4) wykonanie przecinek celem odprowadzenia wody z zastoisk w czasie roztopów udrażnianie studzienek, kratek wodościekowych,
5) wiosenne oczyszczanie jezdni, chodników, mostów, poboczy utwardzonych i bitumicznych oraz kanalizacji deszczowej w jezdni po zakończonym sezonie.
Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie 23,160 km dróg powiatowych wraz z przylegającymi do nich chodnikami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników wraz z załącznikami tj.: standardy odśnieżania i posypywania na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, standardy odśnieżania i posypywania chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, wykaz dróg wraz z kilometrażem, szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych oraz chemicznych w postaci stałej oraz projektowane postanowienia umowy - będące załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria
CENA - 100 %
2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 2: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych w grupie dróg G w sezonie zimowym 2023/2024”
Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w grupie dróg G: nr 1547 K Brzezna - Wysokie w sezonie zimowym 2023/2024, przy użyciu własnego sprzętu drogowego, zabezpieczonego materiału uszorstniającego lub soli drogowej. Celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni i chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg, standardami utrzymania chodników oraz warunkami wynikającymi ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usuwanie śniegu z drogi, poboczy, chodników i obiektów mostowych,
2) zwalczanie tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających zarówno na jezdni jak i chodnikach,
3) wywożenie zalegającego śniegu wzdłuż chodników (odpłużony śnieg przy krawężnikach), z placów postojowych i mostów zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg,
4) wykonanie przecinek celem odprowadzenia wody z zastoisk w czasie roztopów udrażnianie studzienek, kratek wodościekowych,
5) wiosenne oczyszczanie jezdni, chodników, mostów, poboczy utwardzonych i bitumicznych oraz kanalizacji deszczowej w jezdni po zakończonym sezonie.
Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie 1,553 km dróg powiatowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników wraz z załącznikami tj.: standardy odśnieżania i posypywania na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, standardy odśnieżania i posypywania chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, wykaz dróg wraz z kilometrażem, szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych oraz chemicznych w postaci stałej oraz projektowane postanowienia umowy - będące załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria
CENA - 100 %
2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 3: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w grupie dróg Ł w sezonie zimowym 2023/2024”.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Limanowskiego w grupie dróg Ł: nr 1613 K Zamieście – Słopnice - Zalesie i nr 1614 K Słopnice - Chyszówki w sezonie zimowym 2023/2024, przy użyciu własnego sprzętu drogowego, zabezpieczonego materiału uszorstniającego lub soli drogowej. Celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni i chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg, standardami utrzymania chodników oraz warunkami wynikającymi ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usuwanie śniegu z drogi, poboczy, chodników i obiektów mostowych,
2) zwalczanie tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających zarówno na jezdni jak i chodnikach,
3) wywożenie zalegającego śniegu wzdłuż chodników (odpłużony śnieg przy krawężnikach), z placów postojowych i mostów zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg,
4) wykonanie przecinek celem odprowadzenia wody z zastoisk w czasie roztopów udrażnianie studzienek, kratek wodościekowych,
5) wiosenne oczyszczanie jezdni, chodników, mostów, poboczy utwardzonych i bitumicznych oraz kanalizacji deszczowej w jezdni po zakończonym sezonie.
Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie 17,078 km dróg powiatowych wraz z przylegającymi do nich chodnikami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników wraz z załącznikami tj.: standardy odśnieżania i posypywania na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, standardy odśnieżania i posypywania chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, wykaz dróg wraz z kilometrażem, szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych oraz chemicznych w postaci stałej oraz projektowane postanowienia umowy - będące załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria
CENA - 100 %
2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 4: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w grupie dróg M w sezonie zimowym 2023/2024”.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Limanowskiego w grupie dróg M: nr 1614 K Chyszówki – Jurków, nr 1616 K Jurków – Podłopień oraz nr 1622 K Dobra park – koniec drogi w sezonie zimowym 2023/2024, przy użyciu własnego sprzętu drogowego, zabezpieczonego materiału uszorstniającego lub soli drogowej. Celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni i chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg, standardami utrzymania chodników oraz warunkami wynikającymi ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usuwanie śniegu z drogi, poboczy, chodników i obiektów mostowych,
2) zwalczanie tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających zarówno na jezdni jak i chodnikach,
3) wywożenie zalegającego śniegu wzdłuż chodników (odpłużony śnieg przy krawężnikach), z placów postojowych i mostów zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg,
4) wykonanie przecinek celem odprowadzenia wody z zastoisk w czasie roztopów udrażnianie studzienek, kratek wodościekowych,
5) wiosenne oczyszczanie jezdni, chodników, mostów, poboczy utwardzonych i bitumicznych oraz kanalizacji deszczowej w jezdni po zakończonym sezonie.
Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie 14,322 km dróg powiatowych wraz z przylegającymi do nich chodnikami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników wraz z załącznikami tj.: standardy odśnieżania i posypywania na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, standardy odśnieżania i posypywania chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, wykaz dróg wraz z kilometrażem, szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych oraz chemicznych w postaci stałej oraz projektowane postanowienia umowy - będące załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria
CENA - 100 %
2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 5: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w grupie dróg O w sezonie zimowym 2023/2024”.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Limanowskiego w grupie dróg O: nr 1628 K Poręba Wielka – Poręba Górna, nr 1629 K Mszana Dolna – Hucisko oraz nr 1630 K Niedźwiedź – Konina w sezonie zimowym 2023/2024, przy użyciu własnego sprzętu drogowego, zabezpieczonego materiału uszorstniającego lub soli drogowej. Celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni i chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg, standardami utrzymania chodników oraz warunkami wynikającymi ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usuwanie śniegu z drogi, poboczy, chodników i obiektów mostowych,
2) zwalczanie tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających zarówno na jezdni jak i chodnikach,
3) wywożenie zalegającego śniegu wzdłuż chodników (odpłużony śnieg przy krawężnikach), z placów postojowych i mostów zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg,
4) wykonanie przecinek celem odprowadzenia wody z zastoisk w czasie roztopów udrażnianie studzienek, kratek wodościekowych,
5) wiosenne oczyszczanie jezdni, chodników, mostów, poboczy utwardzonych i bitumicznych oraz kanalizacji deszczowej w jezdni po zakończonym sezonie.
Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie 19,920 km dróg powiatowych wraz z przylegającymi do nich chodnikami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników wraz z załącznikami tj.: standardy odśnieżania i posypywania na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, standardy odśnieżania i posypywania chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, wykaz dróg wraz z kilometrażem, szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych oraz chemicznych w postaci stałej oraz projektowane postanowienia umowy - będące załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria
CENA - 100 %
2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca musi dysponować w celu wykonania zamówienia sprzętem gwarantującym należyte oraz zgodne z wymaganiami SWZ wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że ma dostępny następujący sprzęt na jedno zadanie częściowe:
- dla zadania częściowego nr 1, 3, 4, 5:
a) co najmniej 1 piaskarkę (samochód) z napędem co najmniej na 2 osie, opłużona, lub co najmniej 1 solarkę (samochód) z napędem co najmniej na 2 osie, opłużona oraz
b) co najmniej 1 pojazd do usuwania śliskości i odśnieżania chodników o wadze nieprzekraczającej 2 ton.

- dla zadania częściowego nr 2 należy wykazać, że Wykonawca ma dostępny następujący sprzęt:
a) co najmniej 1 piaskarkę (samochód) z napędem co najmniej na 2 osie, opłużoną, lub co najmniej 1 solarkę (samochód) z napędem co najmniej na 2 osie, opłużoną lub co najmniej 1 ciągnik kołowy (rolniczy) o mocy min 60 KM oraz wadze nie mniejszej niż 3 tony wraz z niezbędnym osprzętem (pług, piaskarka albo solarka).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, musi wykazać sprzęt dla każdej części osobno, tj. nie dopuszcza się wykazania tej samej jednostki sprzętowej w więcej niż jednej części zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (określonej w pkt 6.2 ppkt 4) SWZ) Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą (Formularzem oferty) zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2. SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców na zasadach określonych w pkt 10.6. SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 8.9 SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy - dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych zasadach określonych w pkt 8.3. SWZ.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w ppkt 4;
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w pkt 10.1 i 10.2. SWZ. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 7 SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.5. SWZ odpowiednio przez Wykonawcę/ów który/rzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach dopuszczalnych przepisami Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmianie terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu zimowego, a także zmianie nośników.
4. Zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu zimowego może nastąpić na wniosek Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od stron tj. warunków atmosferycznych powodujących przyśpieszenie lub wydłużenie okresu zimowego lub mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Zmiana nośnika, o którym mowa w § 4 ust. 7 na inny, jest możliwa jeżeli Wykonawca wykaże, że nośnik, który ma zastąpić dotychczasowy, spełnia wymagania określone dla nośników pługosolarek / pługopiaskarek, nośników lekkich do chodników w SIWZ.
6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w formie aneksów przyjętych przez Strony umowy, przy uwzględnieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) tj.
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.