eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › "BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19" UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWAOgłoszenie z dnia 2022-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU
W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19”
UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81/ 827 -22-78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pczol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pczol.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU
W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19”
UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-565dc4ce-3b33-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025443/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19” UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362359/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P.ZM.381.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1009472,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Budowa instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Poniatowej w związku z Covid-19”, ul. Fabryczna 18, 24-320 Poniatowa.

Lokalizacja.
Będąca przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamówienia „Budowa instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowana instalacja tlenu medycznego”, w całości będzie zlokalizowana w budynku Szpitala w Poniatowej, przy ul. Fabrycznej 18, 24-320 Poniatowa

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w branży instalacje gazów medycznych i instalacje elektryczne polegających na:
• budowie nowej instalacji sprężonego powietrza;
• rozbudowie istniejącej instalację tlenu;
• budowie nowej instalacji próżni;
• budowie nowej stacji sprężarek powietrza medycznego;
• budowie nowej stacji pomp próżniowych;
• montażu systemu alarmów klinicznych;
• montażu systemu alarmów eksploatacyjnych;

II. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowie instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Poniatowej w związku z Covid-19” zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.
2. Zakres robót zgonie z opracowana dokumentacja projektową obejmuje;
a) instalacje rurociągowe gazów medycznych, czyli:
• instalację tlenu;
• instalację sprężonego powietrza;
• instalację próżni;
b) system alarmów klinicznych – sygnalizację awaryjną gazów medycznych;
c) przebudowę i rozbudowę sieci międzyblokowych tlenu, próżni i sprężonego powietrza;
d) źródła zasilania dla projektowanych instalacji gazów medycznych:
• budowę stacji sprężarek powietrza medycznego, jako docelowego źródła zasilania instalacji sprężonego powietrza medycznego w całym szpitalu, spełniającego obowiązujące przepisy;
• budowę stacji pomp próżniowych, jako docelowego źródła zasilania instalacji próżni medycznej w całym szpitalu, spełniającego obowiązujące przepisy;
e) system alarmów eksploatacyjnych – sygnalizację awaryjną źródeł zasilania;

3. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Będąca przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamówienia, „Budowa instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Poniatowej w związku z Covid-19”, która jako element składowy systemu rurociągowego instalacji gazów medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, oraz przepisami krajowymi („Ustawa o wyrobach medycznych” z dnia 7 kwietnia 2022 r. Dz. U. 2022 poz. 974), jest wyrobem medycznym klasy IIb.
• Instalacja gazów medycznych jest uznawana za wyrób medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, instalowanie oraz odbiór końcowy odbywa się na podstawie normy PN EN ISO 7396-1:2016-07 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”;
• Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest magistrala tlenowa, czyli zewnętrzna sieć tlenu oraz wewnętrzna instalacja tlenu w budynkach szpitala, jako elementów instalacji gazów medycznych w ogólnym rozumieniu, obejmuje zarówno projektowanie jak i montaż instalacji. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania:
• powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych;
• musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana;

Wymagania dotyczące rurociągów instalacji gazów medycznych.
Budowane instalacje rurociągowe gazów medycznych – nowa magistrala tlenowa oraz wewnętrzne instalacje tlenu w budynkach szpitala, będą wykonane z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg normy PN-EN 13348, łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa LS-45 (L-AG 45Sn) według DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich złączek i kształtek miedzianych. W trakcie lutowania twardego łączone rurociągi muszą być płukane od wewnątrz gazem osłonowym.

Wymagania dotyczące armatury w instalacjach gazów medycznych.
W instalacjach gazów medycznych tj. instalacjach tlenu, próżni należy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości miedzi minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory kulowe, pełno przelotowe, powinny mieć średnice nominalne jak średnice przewodów, na których będą zainstalowane. Kula i trzpień powinny być uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ciśnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25).
Zawory powinny być gwintowane i należy je łączyć z przewodami instalacji za pomocą śrubunków. Zawory stosowane w instalacji tlenowej powinny posiadać certyfikat zgodności z tlenem.
Wymagania dotyczące montażu instalacji rurociągowych gazów medycznych.
• Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy (oddzielenia przeciwpożarowe - granice stref pożarowych) należy zaprojektować w stalowych tulejach ochronnych oraz zabezpieczyć pożarowo uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element budowlany.
• Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy nie będące granica strefy pożarowej należy zaprojektować w tulejach ochronnych;
• Przepusty instalacji prowadzone przez ściany i stropy nie będące elementami oddzielenia przeciwpożarowego, ale które posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60, wymagają takiego zabezpieczenia jeżeli posiadają średnicę większą niż 4 cm oraz znajdują się w elementach wydzielających pomieszczenia zamknięte (wydzielone klatki schodowe itp.)
• Dla rur z materiałów niepalnych– atestowana, ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca:
• Przejścia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome drogi ewakuacyjne) należy uszczelnić materiałem niepalnymi

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.