eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › "BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19" UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWAOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU
W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19”
UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81/ 827 -22-78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pczol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU
W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19”
UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-565dc4ce-3b33-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025443/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19” UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pczol.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pczol.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na adresem:
https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, email – sekretariat@pczol.pl;
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem email – rodo@pczol.pl, Arkadiusz Gogół tel.:81/ 827 22 78;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P.ZM.381.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Budowa instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Poniatowej w związku z Covid-19”, ul. Fabryczna 18, 24-320 Poniatowa.

Lokalizacja.
Będąca przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamówienia „Budowa instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowana instalacja tlenu medycznego”, w całości będzie zlokalizowana w budynku Szpitala w Poniatowej, przy ul. Fabrycznej 18, 24-320 Poniatowa

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w branży instalacje gazów medycznych i instalacje elektryczne polegających na:
• budowie nowej instalacji sprężonego powietrza;
• rozbudowie istniejącej instalację tlenu;
• budowie nowej instalacji próżni;
• budowie nowej stacji sprężarek powietrza medycznego;
• budowie nowej stacji pomp próżniowych;
• montażu systemu alarmów klinicznych;
• montażu systemu alarmów eksploatacyjnych;

II. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowie instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Poniatowej w związku z Covid-19” zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.
2. Zakres robót zgonie z opracowana dokumentacja projektową obejmuje;
a) instalacje rurociągowe gazów medycznych, czyli:
• instalację tlenu;
• instalację sprężonego powietrza;
• instalację próżni;
b) system alarmów klinicznych – sygnalizację awaryjną gazów medycznych;
c) przebudowę i rozbudowę sieci międzyblokowych tlenu, próżni i sprężonego powietrza;
d) źródła zasilania dla projektowanych instalacji gazów medycznych:
• budowę stacji sprężarek powietrza medycznego, jako docelowego źródła zasilania instalacji sprężonego powietrza medycznego w całym szpitalu, spełniającego obowiązujące przepisy;
• budowę stacji pomp próżniowych, jako docelowego źródła zasilania instalacji próżni medycznej w całym szpitalu, spełniającego obowiązujące przepisy;
e) system alarmów eksploatacyjnych – sygnalizację awaryjną źródeł zasilania;

3. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Będąca przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamówienia, „Budowa instalacji sprężonego powietrza oraz rozbudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Poniatowej w związku z Covid-19”, która jako element składowy systemu rurociągowego instalacji gazów medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, oraz przepisami krajowymi („Ustawa o wyrobach medycznych” z dnia 7 kwietnia 2022 r. Dz. U. 2022 poz. 974), jest wyrobem medycznym klasy IIb.
• Instalacja gazów medycznych jest uznawana za wyrób medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, instalowanie oraz odbiór końcowy odbywa się na podstawie normy PN EN ISO 7396-1:2016-07 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”;
• Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest magistrala tlenowa, czyli zewnętrzna sieć tlenu oraz wewnętrzna instalacja tlenu w budynkach szpitala, jako elementów instalacji gazów medycznych w ogólnym rozumieniu, obejmuje zarówno projektowanie jak i montaż instalacji. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania:
• powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych;
• musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana;

Wymagania dotyczące rurociągów instalacji gazów medycznych.
Budowane instalacje rurociągowe gazów medycznych – nowa magistrala tlenowa oraz wewnętrzne instalacje tlenu w budynkach szpitala, będą wykonane z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg normy PN-EN 13348, łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa LS-45 (L-AG 45Sn) według DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich złączek i kształtek miedzianych. W trakcie lutowania twardego łączone rurociągi muszą być płukane od wewnątrz gazem osłonowym.

Wymagania dotyczące armatury w instalacjach gazów medycznych.
W instalacjach gazów medycznych tj. instalacjach tlenu, próżni należy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości miedzi minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory kulowe, pełno przelotowe, powinny mieć średnice nominalne jak średnice przewodów, na których będą zainstalowane. Kula i trzpień powinny być uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ciśnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25).
Zawory powinny być gwintowane i należy je łączyć z przewodami instalacji za pomocą śrubunków. Zawory stosowane w instalacji tlenowej powinny posiadać certyfikat zgodności z tlenem.
Wymagania dotyczące montażu instalacji rurociągowych gazów medycznych.
• Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy (oddzielenia przeciwpożarowe - granice stref pożarowych) należy zaprojektować w stalowych tulejach ochronnych oraz zabezpieczyć pożarowo uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element budowlany.
• Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy nie będące granica strefy pożarowej należy zaprojektować w tulejach ochronnych;
• Przepusty instalacji prowadzone przez ściany i stropy nie będące elementami oddzielenia przeciwpożarowego, ale które posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60, wymagają takiego zabezpieczenia jeżeli posiadają średnicę większą niż 4 cm oraz znajdują się w elementach wydzielających pomieszczenia zamknięte (wydzielone klatki schodowe itp.)
• Dla rur z materiałów niepalnych– atestowana, ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca:
• Przejścia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome drogi ewakuacyjne) należy uszczelnić materiałem niepalnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. G – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia 40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + G

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Kryterium - cena brutto oferty.
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt, 1pkt = 1%
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

Kryterium – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia.
Gwarancja zostanie udzielona na rzecz finalnego odbiorcy produktu tj. Zamawiającego i potwierdzona pisemnie, ze wskazaniem nazwy realizowanej inwestycji.
Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 48 miesięcy oraz dłuższy niż 84 miesiące.
Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację według poniższego wzoru:
Lp. Okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia Ilość punktów
1. 48 m-cy 10
2. 60 m-cy 20
3. 72 m-cy 30
4. 84 m-cy 40

1 pkt = 1%
UWAGA!
Wykonawca określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji i rękojmi w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 48 m-cy od dnia podpisania umowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje)- w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie remoncie INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA bądź INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO

b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
l.p. Funkcja Ilość osób Wymagania co do osoby, której będzie pełniła funkcję
1 2 3 4
1. Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(Kierownik budowy) 1  posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 posiada co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej robocie budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu instalacji sprężonego powietrza lub instalacji tlenu medycznego
2. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 1  posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i sanitarnych  posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i sanitarnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
UWAGA:
 ilekroć w SWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272, ze zm.);
 jeżeli wymiar wymaganego doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia, został w powyższej tabeli określony w miesiącach, należy przez to rozumieć pełne miesiące;
 Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby do pełnienia funkcji wskazanej w pkt 1 i funkcji wskazanej w pkt 2 i 3, jeżeli będzie ona spełniała łącznie warunki wymagane dla tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;(jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów )

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - wg załącznika 12 do SWZ
e) art. 7 ustawa z 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2.2 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
załącznik nr 3

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 4

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Załącznik nr 7 załączany wraz z ofertą.
7.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 7.1 ppkt. zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 4 lit. A niniejszego rozdziału, jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14]),
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6.1 Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
6.2 Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
6.3 Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawnie art. 455 pzp w szczególności w następujących przypadkach: zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany technologiczne, pozostałe zmiany, które szczegółowo określa zał. Nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.