eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy PyrzyceOgłoszenie z dnia 2022-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f097fb1a-3fd1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00395461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003135/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369807/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKŚiR.271.76.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1.

1. „Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzezin”

2. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego ciągu pieszego na cmentarzu w miejscowości Brzezin.

Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 1,50 i 2,00 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %


Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa brub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- powierzchnia 191,09 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 6x20 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę istniejącego chodnika na cmentarzu i wykonanie nowego chodnika na terenie zielonym. Wymiary i długości chodników zostały podane na rysunku nr 1 – Plan sytuacyjny ( dokumentacja projektowa).
Układ komunikacyjny:
- obiekt stanowi chodnik na cmentarzu komunalnym w miejscowości Brzezin.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowana inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- przedmiotowa działka nie jest uzbrojona

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 66000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2.

1. „Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64”

2. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego ciągu pieszego na cmentarzu w miejscowości Stróżewo.
Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 1,80 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %
Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- powierzchnia 106,48 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę istniejącego chodnika na cmentarzu, projektowany ciąg pieszy został zaprojektowany z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,80 m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 1% skierowanym w stronę nagrobków. Wymiary ciągu pieszego zostały podane na rysunku nr na rysunku nr 1 – Plan sytuacyjny. Projektowany ciąg pieszy, prowadzić prowadzić wysokościowo po istniejącej niwelecie.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowany ciąg komunikacyjny jak i istniejący ciąg komunikacyjny posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej.
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- na przedmiotowej działce znajduje się istniejące uzbrojenie terenu m.in. sieć wodociągowa
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.
Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie), jednakże Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał budowlany na wykonanie nawierzchni o powierzchni 40 m2..

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3

1. „Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce”.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach na działce nr 42 obr. 7 m. Pyrzyce.
Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 4,5 m i 5,0 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %
Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- warstwa odcinająca grub. 10 cm
- powierzchnia 1064,28 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokości 4,50 i 5,00 m o pochyleniu poprzecznym 1% skierowanym w stronę nagrobków. Wymiary ciągu komunikacyjnego zostały podane na rysunku nr 1– Plan sytuacyjny. Projektowany ciąg komunikacyjny należy dowiązać do istniejącego ciągu utwardzonego oraz go wynieść ponad teren o min. 5 cm ponad w stosunku do istniejącego terenu.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowany ciąg komunikacyjny jak i istniejący ciąg komunikacyjny posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej – ul. Cmentarna
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- na przedmiotowej działce znajduje się istniejące uzbrojenie terenu m.in. sieć wodociągowa
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 140000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.