eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy PyrzyceOgłoszenie z dnia 2022-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.4.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.4.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388433

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00369807/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
ZADANIE NR 3

1. „Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce”.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach na działce nr 42 obr. 7 m. Pyrzyce.
Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 4,5 m i 5,0 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %
Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- warstwa odcinająca grub. 10 cm
- powierzchnia 1637,83 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokości 4,50 i 5,00 m o pochyleniu poprzecznym 1% skierowanym w stronę nagrobków. Wymiary ciągu komunikacyjnego zostały podane na rysunku nr 1– Plan sytuacyjny. Projektowany ciąg komunikacyjny należy dowiązać do istniejącego ciągu utwardzonego oraz go wynieść ponad teren o min. 5 cm ponad w stosunku do istniejącego terenu.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowany ciąg komunikacyjny jak i istniejący ciąg komunikacyjny posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej – ul. Cmentarna
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- na przedmiotowej działce znajduje się istniejące uzbrojenie terenu m.in. sieć wodociągowa
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Po zmianie:
ZADANIE NR 3

1. „Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce”.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach na działce nr 42 obr. 7 m. Pyrzyce.
Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 4,5 m i 5,0 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %
Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- warstwa odcinająca grub. 10 cm
- powierzchnia 1064,28 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokości 4,50 i 5,00 m o pochyleniu poprzecznym 1% skierowanym w stronę nagrobków. Wymiary ciągu komunikacyjnego zostały podane na rysunku nr 1– Plan sytuacyjny. Projektowany ciąg komunikacyjny należy dowiązać do istniejącego ciągu utwardzonego oraz go wynieść ponad teren o min. 5 cm ponad w stosunku do istniejącego terenu.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowany ciąg komunikacyjny jak i istniejący ciąg komunikacyjny posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej – ul. Cmentarna
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- na przedmiotowej działce znajduje się istniejące uzbrojenie terenu m.in. sieć wodociągowa
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-13 10:00

Po zmianie:
2022-10-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-13 10:30

Po zmianie:
2022-10-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-11

Po zmianie:
2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.