eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f097fb1a-3fd1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003135/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami, w szczególności
składanie zapytań,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, dostępnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w:1) „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urzęduje w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 39 70 317, e-mail: iod@pyrzyce.um.gov.pl w godzinach w poniedziałki 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godzinach 700-1500;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce ”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKŚiR.271.76.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1.

1. „Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzezin”

2. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego ciągu pieszego na cmentarzu w miejscowości Brzezin.

Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 1,50 i 2,00 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %


Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa brub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- powierzchnia 191,09 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 6x20 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę istniejącego chodnika na cmentarzu i wykonanie nowego chodnika na terenie zielonym. Wymiary i długości chodników zostały podane na rysunku nr 1 – Plan sytuacyjny ( dokumentacja projektowa).
Układ komunikacyjny:
- obiekt stanowi chodnik na cmentarzu komunalnym w miejscowości Brzezin.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowana inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- przedmiotowa działka nie jest uzbrojona

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - najniższa cena brutto - 60 pkt. 2. Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji - 40 pkt
Za przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
a)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ, tj. w wymiarze 48 miesięcy - 0 pkt.
b)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy - 30 pkt,
c)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 12 miesięcy - 40 pkt.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego - 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2.

1. „Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64”

2. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego ciągu pieszego na cmentarzu w miejscowości Stróżewo.
Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 1,80 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %
Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- powierzchnia 106,48 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę istniejącego chodnika na cmentarzu, projektowany ciąg pieszy został zaprojektowany z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,80 m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 1% skierowanym w stronę nagrobków. Wymiary ciągu pieszego zostały podane na rysunku nr na rysunku nr 1 – Plan sytuacyjny. Projektowany ciąg pieszy, prowadzić prowadzić wysokościowo po istniejącej niwelecie.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowany ciąg komunikacyjny jak i istniejący ciąg komunikacyjny posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej.
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- na przedmiotowej działce znajduje się istniejące uzbrojenie terenu m.in. sieć wodociągowa
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.
Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie), jednakże Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał budowlany na wykonanie nawierzchni o powierzchni 40 m2..

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - najniższa cena brutto - 60 pkt. 2. Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji - 40 pkt
Za przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
a)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ, tj. w wymiarze 48 miesięcy - 0 pkt.
b)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy - 30 pkt,
c)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 12 miesięcy - 40 pkt.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego - 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3

1. „Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce”.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach na działce nr 42 obr. 7 m. Pyrzyce.
Parametry techniczne:
a) ciąg komunikacyjny
- szerokość 4,5 m i 5,0 m
- pochylenie poprzeczne – 1 %
Konstrukcje nawierzchni:
a) chodniki – nawierzchnia z płyt kamiennych
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm grub. 15cm.
- warstwa odcinająca grub. 10 cm
- powierzchnia 1637,83 m2
Materiały dodatkowe:
- obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. W/w materiały należy ustawić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
W ramach opracowania zaprojektowano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokości 4,50 i 5,00 m o pochyleniu poprzecznym 1% skierowanym w stronę nagrobków. Wymiary ciągu komunikacyjnego zostały podane na rysunku nr 1– Plan sytuacyjny. Projektowany ciąg komunikacyjny należy dowiązać do istniejącego ciągu utwardzonego oraz go wynieść ponad teren o min. 5 cm ponad w stosunku do istniejącego terenu.
Sposób dostępu do drogi publicznej:
- projektowany ciąg komunikacyjny jak i istniejący ciąg komunikacyjny posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej – ul. Cmentarna
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
- na przedmiotowej działce znajduje się istniejące uzbrojenie terenu m.in. sieć wodociągowa
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - najniższa cena brutto - 60 pkt. 2. Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji - 40 pkt
Za przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
a)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ, tj. w wymiarze 48 miesięcy - 0 pkt.
b)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy - 30 pkt,
c)okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 12 miesięcy - 40 pkt.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego - 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) Zdolności techniczne lub zawodowe.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki
udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie chodnika o wartości minimum 50.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki betonowej (brukowej) o powierzchni co najmniej 500 m2 z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Warunek jest taki sam dla wszystkich zadań.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w:
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (www:bip.pyrzyce.um.gov.pl zakładka zamówienia publiczne)
wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 4 do SWZ.

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) wykaz wykonanych robót budowlanych oraz w dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.(załącznik nr 3A do SWZ)

Dowodami są poświadczenia (referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
W przypadku, gdy Wykonawca składa inne dokumenty niż poświadczenia (referencje), zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.

4) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie osoba posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie:
a) jedna osoba, jako kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej be ograniczeń, zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ.

5) Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy – zgodnie z załącznikiem 3C do SWZ.

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c) dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w niniejszym
postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane
oświadczenia / dokumenty do oferty. Na
podstawie art. 125 ust. 1ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – Załącznik numer 2 do SWZ
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe,
2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) konieczność realizacji zamówień zamiennych

3.Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 – 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1. Zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu ( w tym roboty zamienne)
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany wskazywane w lit b) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazywanych w lit a – b) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

2.3. Zmiany osobowe:
- zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.
2.4. Pozostałe zmiany:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT:
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
d) zmiana Podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy zożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.