eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla 1 RBLog w WałczuOgłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 472 205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54140cbb-5144-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028026/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa materiałów administracyjno - biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/1rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego korzystania z platformy zakupowej przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentyfikacji i podpisu elektronicznego.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Sytemu (Regulamin Portalu e - Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, ul. Ciasna 7, 78 – 600 Wałcz, tel. 261 47 24 24, reprezentowana przez Komendanta;
1.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e – mail: 1rblog.iod@mil.ron.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 261 472 209;
Więcej informacji zawarto w Rozdziale XXII SWZ "Ochrona Danych Osobowych (RODO)"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 78/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Dostawa kalendarzy na rok 2024.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kalendarzy na rok 2024 dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego "Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wykonana zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Dostawa artykułów i materiałów biurowych

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego "Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wykonana zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Dostawa tablic.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa tablic dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego "Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wykonana zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195900-1 - Tablice do pisania i tablice magnetyczne

30195000-2 - Tablice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Dostawa teczek i okładek na dokumenty.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa teczek i okładek na dokumenty dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego "Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wykonana zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 - Dostawa artykułów archiwizacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów archiwizacyjnych dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego "Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wykonana zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497), Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty aktualne na dzień składania ofert „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu”, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp wg załącznika nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne lub inna forma prawna):
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu. W toku postępowania, wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do pełnomocnika, o którym mowa powyżej.
Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
Ponadto, przynajmniej jedna z firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna jest przedstawić dokumenty wymienione w Rozdziale IX ust. 2
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
b) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dotyczą one m.in.:
1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie o lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości produktu, za zgodą obu stron umowy,
2) zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem §11 ust. 3 umowy,
3) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) zmiany rodzaju i wielkości opakowań,
5) zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny - zgodnie ze zmienionymi przepisami,
6) zmiany ilości i częstotliwości dostaw,
7) zmiany rodzaju opakowań,
8) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
9) udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy, w sytuacji gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty,
10) zmiany zakresu podwykonawstwa,
11) umożliwienie dalszej realizacji przedmiotu umowy przez konsorcjum, spółkę cywilną, z której składu ubył jego członek.
2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie publicznie zostanie wykonane w następującym terminie:
- Zadanie nr 1 - do 40 dni od dnia złożenia zamówienia (zaakceptowania projektów);
- Zadanie nr 2 - do 21 dni od dnia zawarcia umowy;
- Zadanie nr 3, 4 i 5 - do 35 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy ostatni dzień realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, np. sobota lub dni ustawowo wolne od pracy (np. niedziela lub święta), w kraju w którym siedzibę ma Zamawiający, to termin realizacji przypada następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.