eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Przeprowadzenie dedykowanego 2 dniowego szkolenia dla 2 grup 25 osobowych w ramach przedsięwzięcia "Kontrola pod kontrolą"Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie dedykowanego 2 dniowego szkolenia dla 2 grup 25 osobowych w ramach przedsięwzięcia „Kontrola pod kontrolą”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie dedykowanego 2 dniowego szkolenia dla 2 grup 25 osobowych w ramach przedsięwzięcia „Kontrola pod kontrolą”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3b3068c-5217-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053096/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 Przeprowadzenie dedykowanego 2 dniowego szkolenia dla 2 grup 25 osobowych w ramach przedsięwzięcia „Kontrola pod kontrolą”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,139850,3ab94049cdb7bf82a96feb1295456b5e.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, wymianie informacji oraz przekazywaniem dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Jasła: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Sławomir Maćkoś.
5. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Enigma SOI.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FE.042.31.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia wyjazdowego dla 50 osób /pracowników Urzędu Miasta w Jaśle (Zamawiającego) w temacie: „Kodeks Cywilny, prawo zamówień publicznych oraz prawo autorskie i prawa pokrewne. Kompendium obowiązujących przepisów w praktyce. 2-dniowe szkolenie i konsultacje.”
I. Główne bloki tematyczne i zagadnienia, które będą przedmiotem omówienia na szkoleniu:
1. Podstawowy zasób definicji: czym jest zamówienie, umowa, zapytanie ofertowe, licencja, autorskie prawa majątkowe, dostawa, usługa;
2. Zawieranie umów na podstawie Kodeksu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem umów obejmujących świadczenie usług publicznych;
3. Elementy umów cywilno - prawnych;
4. Obowiązki zleceniodawcy przy realizacji umów;
5. Rozliczanie umów cywilno – prawnych;
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, m.in.: elementy umowy;
7. Zakup licencji;
8. Szacowanie wartości zamówienia;
9. Wybór trybu postępowania;
10. Zapytanie ofertowe;
11. Baza konkurencyjności;
12. Przetargi – obowiązki pracownika zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie Miasta w Jaśle – tworzenie opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej; udzielanie odpowiedzi na pytania do przetargu.
13. Przedstawienie funkcjonalności systemu logintrade – czyli jak utworzyć zapytanie ofertowe, jak przeprowadzić postępowanie, jak wybrać wykonawcę oraz sporządzić raport/protokół.
II. Założenia dotyczące zakresu realizacji usługi szkoleniowej:
1. Liczba uczestników szkolenia: 50 osób (pracownicy Zamawiającego), dwie grupy szkoleniowe.
2. Czas trwania szkolenia:
2 dni szkolenia w formie wykładu, w dwa następujące po sobie kolejno dni robocze (od wtorku do piątku), łącznie 16 godz. dydaktycznych po 45 min.
3. Miejsce szkolenia (lokalizacja i standard): poza Jasłem, tj. od 50 km do 150 km od granic administracyjnych miasta Jasła, hotel lub centrum konferencyjno-szkoleniowe o standardzie odpowiadającym co najmniej 3 gwiazdkom, posiadające salę szkoleniową i restaurację.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w całości w terminie do 30.11.2023 r.
5. Dokładny termin realizacji szkolenia zostanie ustalony przez Strony przed zawarciem umowy.
III. Wykonawca będzie zobowiązany do:
Wyznaczenia do realizacji zamówienia, tj. przeprowadzenia szkolenia, wykładowców (trenerów) gwarantujących przeprowadzenie szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym, którzy przeprowadzili co najmniej jedno szkolenie z zakresu tematyki szkolenia.
1. Opracowania harmonogramu szkolenia.
1) Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkolenia.
2) Harmonogram szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę harmonogramu ze strony Wykonawcy, lecz nie później niż na 5 dni roboczych przed zaplanowanym warsztatem.
2. Opracowania programu szkolenia.
1) Wykonawca przedstawi program szkolenia do akceptacji Zamawiającemu minimum 3 dni roboczych przed szkoleniem.
2) Program szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego.
3) szkolenie odbywać się będzie w formie zajęć teoretycznych zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 3 propozycje miejsca szkolenia (lokalizacje hotelu lub centrum konferencyjno - hotelowego).
4. Wykonawca zapewni przedstawiciela firmy, który będzie koordynował organizację szkolenia w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
IV. Pozostałe założenia dotyczące przeprowadzenia szkolenia:
1. Materiały szkoleniowe:
1) Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych: długopis, notatnik, komplet materiałów zawierających treści poruszane na szkoleniu,
2) Zapewnienie dostępu do wszystkich materiałów w wersji elektronicznej z możliwością wydruku;
3) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej podczas realizacji szkolenia,
4) Sporządzenie i prowadzenie listy obecności osób skierowanych na szkolenie,
5) Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich jego uczestników. Zaświadczenia muszą być sporządzone w formie pisemnej, tj. podpisane podpisem własnoręcznym Wykonawcy lub trenera,
2. Usługa transportowa i noclegowa:
1) Zapewnienie przez Wykonawcę transportu uczestników z Jasła (z punktu wskazanego przez Zamawiającego) na miejsce szkolenia i powrót po szkoleniu do Jasła,
2) Podmiot świadczący usługę transportu o której mowa w pkt 1 musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, a przewóz musi być dokonany sprawnym pojazdem posiadającym aktualne badania techniczne oraz niezbędne w zakresie bezpieczeństwa wyposażenie i kierowanym przez osobę posiadającą doświadczenie w świadczeniu usług przewozów drogowych pasażerskich, komplet ważnych dokumentów uprawniających do wykonywania takich przewozów, a w trakcie realizacji usługi transportu być w stanie pełnej sprawności psychofizycznej,
3) Zapewnienie przez Wykonawcę wszystkim uczestnikom szkolenia 1 noclegu. Miejsca noclegowe muszą spełniać następujące kryteria:
a) nocleg powinien zostać zapewniony na terenie obiektu, w którym będzie zorganizowane szkolenie,
b) miejsce noclegu ma być zapewnione w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym w następującej ilości:

25 pokoi 2 – osobowych
3. Usługa wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem:
Zapewnienie sali szkoleniowej mieszczącej się w hotelu lub centrum konferencyjno- szkoleniowym o standardzie odpowiadającym co najmniej 3 gwiazdkom według poniższych założeń:
a) obiekt nie może być w trakcie prac remontowych,
b) sala szkoleniowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt, niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zajęcia muszą odbywać się w pomieszczeniu, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP i ppoż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieniczne,
c) sala szkoleniowa powinna być dostępna na wyłączność Zamawiającego przez dwa dni szkolenia zgodnie z harmonogramem szkolenia. Obok wskazanej sali nie powinno równocześnie odbywać się inne grupowe wydarzenie, tak żeby zapewnić komfort pracy dla uczestników szkolenia,
d) sala powinna posiadać okna, być przestronna, odpowiednio oświetlona, wentylowana i klimatyzowana, wyposażona co najmniej w tablicę suchościeralną i tablicę flipchart, rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych
e) sala szkoleniowa oraz restauracja ma się znajdować w tym samym budynku lub budynkach połączonych łącznikami tak, żeby uczestnicy bez konieczności wychodzenia poza budynek mogli skorzystać ze wszystkich usług wymienionych w założeniach,
f) zapewnienie nieodpłatnego skorzystania z parkingu,
g) możliwość nieodpłatnego skorzystania z szatni.
4. Usługa restauracyjna:
1) Zapewnienie usługi i obsługi restauracyjnej dla wszystkich uczestników szkolenia.
a) menu:
przerwy kawowe ciągłe w nielimitowanej ilości, uzupełniane na bieżąco, dostępne dla wszystkich uczestników w wyodrębnionym miejscu na sali szkoleniowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia do końca realizacji programu w pierwszym dniu i na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia w drugim dniu do końca realizacji programu oraz 2 dłuższe

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany termin wsparcia po szkoleniu

4.3.6.) Waga: 25,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że:
 wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia o tematyce zbliżonej do przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-21 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.