eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA KLIENTÓW MOPS MYSŁOWICEOgłoszenie z dnia 2022-10-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA KLIENTÓW MOPS MYSŁOWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1603124-3fca-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA KLIENTÓW MOPS MYSŁOWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1603124-3fca-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00393608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044359/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi opiekuńcze dla klientów MOPS Mysłowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369766/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.241-5/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2358394 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1971200 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w miejscu zamieszkania klienta usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1199 z póź. zm.) tj. usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem; przewidywana ilość to ok. 2350 godzin/miesięcznie – szczegółowy zakres usług stanowi załącznik nr 1 do swz/umowy;
Podana ilość godzin jest wartością szacunkową i Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin o 20%, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne;
Świadczenie usług opiekuńczych następuje zgodnie z ilością godzin, zakresem i w przedziale czasowym ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej usługi.
Szczegółowe zasady realizacji usługi oraz wymogi dotyczące zatrudnienia personelu na umowę o pracę reguluje umowa stanowiąca załącznik nr 8 do swz.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod CPV – 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej;
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby co najmniej wymagana minimalna ilość kadry wykazana w załączniku nr 7 do swz/umowy była zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na co najmniej ¼ etatu w celu świadczenia usług opiekuńczych. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia, zostały opisane w umowie;
Zamawiający wymaga, żeby sprawozdawczość dot. wykonanych usług (harmonogramy, karty pracy) była przygotowywana z użyciem udostępnionego przez Zamawiającego programu komputerowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1780240 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1780240 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1780240 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno Opiekuńczy Alicja Kluczna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273362740

7.3.3) Ulica: Kościuszki 27

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 41-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1780240 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.