eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa wyposażenia do laboratorium (3 części).Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia do laboratorium (3 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do laboratorium (3 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b53e883-4cac-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt: Podkarpackie Centrum Innowacji

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/814465

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) WYŁĄCZNIE poprzez Platformę Zakupową - poprzez komunikaty prywatne, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/814465
2) w wyjątkowych przypadkach mogą przekazać drogą elektroniczną na adres:
zamowienia@pcinn.org (nie dotyczy składania ofert i oświadczeń z art. 125 ust. 1 Pzp);

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w Rozdziale XXIV SWZ. Każdy Wykonawca, składający ofertę, zobowiązany jest się z nią zapoznać. Ze względu na ograniczenia w ilości znaków, Zamawiający poniżej wskazuje wyłącznie krótki fragment.
Projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) pełni w nim funkcję brokera innowacji, prowadzącego transfer wyników prac B+R z jednostek naukowych do przedsiębiorstw, oraz inicjującego współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi.
1. Administratorem danych osobowych w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020”, jest Zarząd Województwa Podkarpackiego (dalej „Instytucja Zarządzająca” lub „IZ”), a PCI pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami podpisanej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00. Jej zapisy stanowią, że:
- Osobą wyznaczoną do kontaktu przez ADO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych RPO WP 2014-2020 jest: Inspektor Ochrony Danych. Punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 74 767 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl.
- Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, jest podmiotem przetwarzającym, w/w dane na podstawie ww. Umowy
- PCI, jako Podmiot Przetwarzający, zapewnienia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Pani/Pana danych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO” i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.46.2023.PR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 188060,26 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 20837,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa określonego sprzętu – akcesoriów laboratoryjnych, zgodnie z poniższymi parametrami i liczbą sztuk.
1. Szkło laboratoryjne i akcesoria (zestaw) 1 zestaw
Parametry techniczne
Zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego:
-Bagietka szklana, min. 3 sztuki
-bibuła filtracyjna, min 50 sztuk,
-cylinder miarowy 50 ml min. 1 sztuka,
-Cylinder miarowy 100 ml, min. 1 sztuka,
-Cylinder miarowy 250 ml min. 1 sztuka,
-Gruszka gumowa min. 1 sztuka,
-kolba okrągłodenna 100 ml min.1 szt.
-kolba stożkowa z korkiem min.2 szt.
-lejek min.2 szt.
-łapa do probówek metalowa min.2 szt.
-łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym min.1 szt.
-łyżko-szpatułka min.2 szt.
-moździerz szorstki z tłuczkiem min. 1 szt.
-okulary ochronne podstawowe min. 2 szt.
-palnik alkoholowy min.1 szt.
-parownica porcelanowa min.1 szt.
-pęseta metalowa min. 1 szt.
-pipeta Pasteura, 3 ml min.3 szt.
-pipeta wielomiarowa, 5 ml min.1 szt.
-probówka szklana (borokrzem.), I min.10 szt.
-probówka szklana (borokrzem.), II min.10 szt.
-stojak do probówek 6+6 min - 1 szt.
-stojak nad palnik - 1 szt.
-szalka Petriego, szklana, 60 mm min. 2 szt.
-szalka Petriego, szklana, 100 mm min. 2 szt.
-szczotka do probówek min. 2 szt.
-szczypce laboratoryjne min. 1 szt.
-szkiełko zegarkowe 75 mm min. 3 szt.
-termometr szklany -10..+110 min 1 szt.
-tryskawka min. 1 szt.
-tygiel porcelanowy min.1 szt.
-zakraplacz szklany, poj. 2 ml min.3 szt.
-zlewka szklana miarowa 100 ml min. 2 szt.
-zlewka szklana miarowa 250 ml min. 2 szt.
-zlewka szklana miarowa 400 ml min. 1 szt.
2. Suszarka do szkła laboratoryjnego 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Ociekacz dedykowany do osuszania szkła laboratoryjnego typu probówki, kolby, pojemniki.
Osuszacz wykonany z drutu metalowego lub stalowego, malowanego lub pokryte tworzywem sztucznym PVC/epoksydowym.
Konstrukcja stojąca.
Wyposażony w minimum 23 bolce/kołeczki do osuszania z zaokrąglonym lub zakończonych gumowym korkiem.
3. Zestaw pipet 100 szt. - 3 zestawy
Parametry techniczne
Pipery plastikowe
min. 100 sztuk w opakowaniu,
pojemność 3ml
4. Statyw laboratoryjny 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Statyw laboratoryjny,
-materiał: metal
-statyw o wymiarach min 50 cm,
-min jedna łapa,
-min dwa pierścienie o różnych średnicach
5. Zlewki laboratoryjne 1 zestaw
Parametry techniczne
Zestaw zlewek laboratoryjnych ze szkła lub polproplenu
- 100 lub150 ml min. 1 szt.
- 200 lub 250 ml min 1 szt.
- 300 lub400 ml min. 1 szt.
- 500 lub 600 ml min 1 szt.
6. Zestaw łyżeczek laboratoryjnych - 1 zestaw
Parametry techniczne
Łyżeczki dwustronne o wymiarach 160,180,200,220 mm
Łyżeczko-szpatułki o wymiarach 105,120,140 mm
Łyżeczko-szpatułki o wymiarach 200 mm
Mikro łyżeczki o wymiarach 220 mm

Wszelkie koszty dostawy spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia przedmiotu zamówienia, objętego daną częścią zamówienia, do siedziby Zamawiającego (ul. Lenartowicza 4, 6 – 35-051Rzeszów), na własny koszt i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego (budynek dwupiętrowy, z windą).

4.2.5.) Wartość części: 1951,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) K1: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Ocenie podlegać będzie cena brutto za pełną realizację zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Dostawa ochronnej odzieży laboratoryjnej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej określonej ochronnej odzieży laboratoryjnej, zgodnie z poniższym wskazaniem.
1. Fartuch laboratoryjny rozmiar S - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: S
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
2. Fartuch laboratoryjny rozmiar M - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: M
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
3. Fartuch laboratoryjny rozmiar L - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: L
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
4. Fartuch laboratoryjny rozmiar XL - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: XL
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
5. Rękawice ochronne odporne na chemikalia rozmiar 9 - 1 para
Parametry techniczne
Rękawice butylowe odporne na chemikalia z normą EN 374 oraz EN-388
Rozmiar 9
6. Rękawice ochronne odporne na chemikalia rozmiar 10 - 1 para
Parametry techniczne
Rękawice butylowe odporne na chemikalia z normą EN 374 oraz EN-388
Rozmiar 10

Wszelkie koszty dostawy spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia przedmiotu zamówienia, objętego daną częścią zamówienia, do siedziby Zamawiającego (ul. Lenartowicza 4, 6 – 35-051Rzeszów), na własny koszt i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego (budynek dwupiętrowy, z windą).

4.2.5.) Wartość części: 898,17 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) K1: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Ocenie podlegać będzie cena brutto za pełną realizację zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do drukarek do siedziby Zamawiającego, zgodnie z poniższym opisem.
1. Cieplarka laboratoryjna nablatowa 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Cieplarka laboratoryjna z zastosowaniem w laboratoriach mikrobiologicznym, biotechnologicznym, botaniczym oraz biochemicznym.
Minimalne wymiary
Elementy dodatkowe: Timer
Wykonanie cieplarki: Stal nierdzewna,
-drzwi z oknem
-cyfrowa regulacja temperatury i czasu,
-2 półki druciane z możliwością montowania na różnych wysokościach,
-kabel z wtyczką europejską
Dane techniczne:
Pojemność cieplarki nie mniejsza niż 30L,
-Maksymalna temperatura. RT +%-80oC,
-Regulacja Temperatury. 0,1 oC,
-Fluktuacja temperatury, 0,5 oC,
-Bezpiecznik 15A,
- Zasilanie sieciowe, 220V, 50HZ,
- Instrukcja obsługi w języku polskimi lub angielskim.
Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy.
2. Płaszcz grzejny laboratoryjny - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Urządzenie laboratoryjne, służące do ogrzewania płynów w kolbach kulistych. Z funkcją mieszania oraz sterowania parametrami grzania.
Zasilanie: 220V-240V
Moc urządzenia w przedziale: 240-260 W
Pojemność dla ogrzewanych kolb: 500 ml
Zakres temperatur powierzchni grzewczej: 450 -500 st. C
Kosz grzewczy wykonany z włókna szklanego
Urządzenie wyposażone w sterowalne mieszadło typu magnetycznego o maksymalnej prędkości obrotu w zakresie: 1200-1600 obr. na min.
Instrukcje obsługi w języku polskim i/lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
3. Wagosuszarka - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Specjalistyczne urządzenie wagowe, służące do ważenia i osuszania
próbek materiałów w celu weryfikacji wagi mokrej do suchej oraz do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia. Waga wyposażana zabudowaną komorę wagi z promiennikiem/grzałką.
Zasilanie: 220V-240V
System grzania oparty o promienniki podczerwieni, halogenowe lub kwarcowe.
Temperatura suszenia: <160st. C
Zakres obciążenia, maksymalna waga próbki w przedziale: 110g-210g
Urządzenie wyposażone w cyfrowy wyświetlacz oraz panel sterowania, pozwalający na zarządzanie procesem i parametrami suszenia.
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
4. Waga precyzyjna- 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Waga elektroniczna, precyzyjna typu laboratoryjnego.
Zasilanie: bateryjne, akumulatorowe lub z sieci 220-240V lub zasilaczem dedykowanym AC
Wyświetlacz cyfrowy podświetlany LCD, panel sterowania, tarowania oraz ustawiania jednostek masy z przyciskami.
Funkcja auto kalibracji
Rozmiar szalki w przedziale: fi 100 mm do fi 145 mm
Szalka wykonana ze stali nierdzewnej
Obciążenie maksymalne w przedziale: 200-220g
Podziałka elementarna: 0,01g lub wyższa
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
5. Wielofunkcyjny PHmetr elektroniczny z sondą - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Miernik pH elektroniczny typu laboratoryjnego wraz sondą pomiarową.
Wyświetlacz cyfrowy typu LCD, panel sterowania dotykowy lub z przyciskami.
Zasilanie dedykowanym zasilaczem typu VDC, AC i/lub poprzez USB/microUSB z ładowarką. (dostarczony wraz z urządzeniem)
Urządzenie wyposażone w ustawialne ramię z uchwytem sondy.
Sonda/elektroda z minimum dwiema funkcjami pomiaru: poziom pH i temperatury. Kompatybilna z dostarczonym urządzeniem.
Zakres pomiarowy pH:
Dolna granica w przedziale: -2 do 0
Górna granica: 14-16
Dokładność pomiaru, rozdzielczość pomiaru: 0,01pH
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
6. Termometr elektroniczny z sondą szpilkową - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Termometr Elektroniczny z czujnikiem na przewodzie do kontroli pomiaru temperatur z sondą
-Wyświetlacz LCD, panel dotykowy lub z przyciskami,
-pomiar temperatury w °C,
Charakterystyka pomiarowa:
- zakres pomiaru: -100°C do +270°C,
-dokładność pomiaru, maksymalnie 0,05°C,
-rozdzielczość pomiaru 0,01 °C
Charakterystyka techniczna:
-Środowisko pracy w przedziale - 25°Cdo +40°C,
-Częstotliwość 2 Hz,
Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
7. Mieszadło magnetyczne - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Materiał płyty roboczej: aluminium
Zakres prędkości 100-1500 obr./min
Zewnętrzny czujnik temperatury: PT1000 (dokładność ± 0,2 ℃)
Dokładność kontroli temperatury: ±1 ℃ (<100 ℃) ±1% (>100 ℃)
Moc grzewcza: 500-600 W
Klasa ochrony: IP21
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5-40 ℃
Płyta robocza Wymiar: 135mm (5 cali)
Zakres temperatury grzania: Temp. pokojowa - 340 ℃, przyrost co 1℃
Dokładność wyświetlania temp. ±0,1 ℃
Waga: maks. 2,8 kg
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 80% wilgotności względnej
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
8. Wirówka laboratoryjna - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Wirówka laboratoryjna:
- Maksymalna prędkość: 7000 obr./min
- Max przyspieszenie: 2680×g
- Tryb pracy: ciągły
- napęd: silnik DC
- Napięcie zasilania: 230V, 50/60Hz
- Moc: 20-150W
- Głośność: <=50Db
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
9. Wstrząsarka - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Wstrząsarka laboratoryjna
Rodzaj ruchu okrężna
Amplituda ruchu 4.5 mm
Moc silnika wejściowa MINIMUM 9.5 W
Moc silnika wyjściowa: MINIMUM 5 W
Dopuszczalny czas pracy 100 %
Prędkość w przedziale 0-3000 obrotów na minutę
Wymiary minimalne (szer. × wys. × gł.) 123 x 42 x 123 mm
Ciężar min 0.7 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna 80 %
Napięcie 100 - 240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Zasilanie (w trybie gotowości) 0.8 W
Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
10. Destylator do wody, destylarka - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Pojemność zbiornika destylarki min 4L
Ilość wytworzonej wody nie mniej niż ok 1L/H
Zasilanie 220-240V, 50/60Hz,
Moc min. 750 W,
Metalowy wentylator,
Zestaw powinien zawierać zbiornik, szklany lub plastikowy,
Gwarancja minimum 12 miesięcy,
Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

4.2.5.) Wartość części: 17987,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) K1: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Ocenie podlegać będzie cena brutto za pełną realizację zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
1) przedmiotu umowy lub terminu realizacji umowy - w przypadku wycofania danego asortymentu z rynku lub udokumentowanego braku danego asortymentu na rynku uzasadnionego obiektywnymi okolicznościami takimi jak przerwy w łańcuchach dostaw z uwagi na COVID-19 lub działania wojenne na Ukrainie, z zastrzeżeniem, że oferowany asortyment musi spełniać parametry w stopniu nie niższym niż pierwotnie oferowany.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony dokonają zmian w niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings. W celu złożenia oferty należy przejść do transakcji (zakładki) dedykowanej dla niniejszego postępowania z sygnaturą sprawy: PCI-6DZP.410.46.2023.PR i daną nazwą postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
Część I - 2 436,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100 groszy brutto),
Część II - 1 100,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100 groszy brutto),
Część III - 22 00,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto).
Zamawiający dzieli zamówienia na trzy odrębne części.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej wybranej przez siebie części lub dwóch części lub maksymalnie trzech części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, co do której można złożyć ofertę.
W ramach każdej części zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia i wskazania w Załączniku nr 3 stanowiącym Formularz Ofertowy - rozbicia cenowego, za każdy sprzęt/rodzaj asortymentu wchodzący w skład danej części zamówienia i wskazania cen jednostkowych.
Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców, którzy mają siedzibę poza Rzeszowem. Zamawiający wyznaczy dwa proponowane terminy na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się w żadnym z zaproponowanych terminów, wówczas Zamawiający uzna, że uchyla się on od podpisania umowy i przystąpi do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy elektronicznie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.