eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego w bud.B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ- w systemie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-09-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego w bud.B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Politechniki 6

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-590

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl/ Platforma zakupowa Zamawiającego - https://plodz.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego w bud.B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdfaa6f4-5180-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047365/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Inwestycja budowlana pod nazwą "Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych" obejmujaca min. projekt i wykonanie posadzki, scian i sufitu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.p.lodz.pl/ Platforma zakupowa Zamawiającego - https://plodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących
środków komunikacji elektronicznej:
a) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”;
b) E-mailem na adres: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl – NIE DOTYCZY ZŁOŻENIA OFERTY
c) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania –
W6.262.5.ZP.2023
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z
Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie oświadczenia, dokumenty,
wnioski, zawiadomienie oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej
pod adresem: https://plodz.ezamawiajcy.pl w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania oświadczeń, dokumentów,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania/złożenia za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
2.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl. Nie
dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu
oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje
się datę dostarczenia na adres e-mail Zamawiającego wskazany powyżej.
3. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty,
wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia
Wykonawcę na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez
Zamawiającego do Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
2. inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej kontakt: rbi@adm.p.lodz.pl
telefon: 42 631 20 39 (Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych),
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. dane osobowe przetwarzane będą przez spółkę Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP:526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Politechnika Łódzka prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Politechniki
Łódzkiej,
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca
będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie, celem uzyskania zamówienia publicznego, Zamawiający zwraca się z
prośbą o złożenie przez Wykonawcę wraz z oferta oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od
osób trzecich dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty– Załącznik nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
9. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; (Wyjaśnienie: skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz
zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
12. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu,
dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których
Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie, celem uzyskania zamówienia publicznego, Zamawiający
zwraca się z prośbą o złożenie przez Wykonawcę wraz z oferta oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych
osobowych od osób trzecich dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie zawarte jest w
Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W6.262.5.ZP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 473512,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją posadzki w hali Laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego WBAiIŚ PŁ;
Na przedmiot zamówienia składa się:
• Sporządzenie dokumentacji projektowej posadzki
• Wymiana całej konstrukcji podłogi. Odtworzenie konstrukcji podłogi oraz wykonanie nowej posadzki żywicznej (PU) z piaskiem kwarcowym o grubości 2-4 mm: powierzchnia 320 m2.
• Rekonstrukcja posadzki poprzez usuniecie istniejącej posadzki (lastryko) oraz wykonanie nowej posadzki żywicznej (PU) z piaskiem kwarcowym o grubości powyżej 2-4 mm: powierzchnia 150 m2.

4.2.5.) Wartość części: 264101,91 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie posadzki przemysłowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją ścian i sufitu w hali Laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego WBAiIŚ PŁ.
Na przedmiot zamówienia składa się:
• Sporządzenie dokumentacji projektowej ścian i sufitu
• Malowanie powierzchni sufitów: 910 m2.
• Malowanie powierzchni ścian, słupów 960 m2.

4.2.5.) Wartość części: 209410,29 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45442110-1 - Malowanie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na wykonane pozostałe roboty budolwane w ramach modernizacji hali Laboratorium

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 57 Ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej – art. 112 ust.2 pkt. 4 ustawy
Pzp .
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe,
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał co
najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie co najmniej 300 m2 posadzki przemysłowej
i udokumentuje, że robota została wykonana należycie oraz że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. - dotyczy Zadania nr 1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w
trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ, stanowiące Załącznik
nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Ośw. Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ, zgodnie z art. 125 ust.
ustawy Pzp, którego wzór stanowi Zał. nr 3 do SWZ.
II. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt. I, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, którego wzór stanowi Zał. nr4 do SWZ.
Wykaz robót budowl. wykonanych nie wcześniej niż w okr.ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadz.działaln. jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykon. oraz podm., na rzecz których rob. te zostały wykon. należ. ,oraz załącz dowod. określ., czy te roboty budowl. zostały wykon. należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokum.sporz. przez podm., na rzecz którego rob. budowl. zostały wykonane, a jeżeli wykonaws. zprzyczyn niezależ. od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokum. – inne odpowiednie dokum. - Wzór wykazu stanowi Załnr 7 doSWZ. Wykon. może w celu potwierdz. spełn. war udz. w postęp., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnegozamów, lub jego części, polegać na zdoln.techn. lub zawod. lub syt. finans.lub ekon. podm.udostępn.zasoby, niezalez.od char.prawnego łączących go z nim stos. prawnych, z zastrzeż, że w odniesieniu do warun. dot.wykszt., kwalif. zawod. lub dośw. Wykon. może polegać na zdoln. podmiotów udostępn. zasoby, jeśli podm.te wykonająroboty bud. lub usługi, do realizacji których te zdoln. są wymagane, art. 118 ust. 1 oraz 2 uPzp. 2.Zgodnie z art. 118 ust. 3 oraz4 u Pzp Wyk. który polega na zdoln.. lub syt. innych podmiotów na zas.określ w art. 118 ust. 1 uPzp,wraz z ofertą, składa zobow. podm. udost. zasoby do oddania mu do dyspoz. niezbędnych zasob na potrzebyrealizacji danego zamów. lub inny podm. śr. dow. potw., że wykon. realizując zamów., będzie dysp. niezbędnymi zasob.tych podm.. Zobow., o którym mowa w zd pierwszym potw., że stosunek łączący Wyk. z podm.udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczyw. dostęp do tych zasob. oraz określa w szczeg.: a)zakres dostęp. Wykon.zasobów podm. udostępniającego zasoby; b)sposób i okres udost.Wykon. i wykorzyst. przez niego zasob. podmiotu udostępn. te zasoby przy wykon. zamów.; c)czy i w jakim zakresie podm udost zasoby, na zdoln. któregoWykon. polega w odniesieniu do war. udziału w postępow. dot. wykszt., kwalif. zawod. lub doświadcz., zrealizuje robotybudow. lub usługi, których wskazane zdoln. dotyczą.3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępn. zasob., odpow. solidarnie z wykon., który polega na jego syt.finans. lub ekonom., za szkodę poniesioną przez zamaw. powstałą wskutek nieudostępn.tych zasob., chyba że za nieudostępn. zasobów podmiot ten nie ponosi winy, art. 120 Ustawy Pzp 4.Zgodnie z art. 122 UstawyPzp Jeżeli zdoln. techn. lub zawod. lub syt. ekonom. lub finans., podmiotu udostępn. zasoby, niepotwierdzają spełn. przez Wykon. war. udziału w postęp. lub zachodzą wobec tych podm. podstawy wykl., Zamaw.zażąda, aby Wykon. w terminie określ. przez Zamaw.:a)zastąpił ten podmiot innym podm. lub podm.lub b)wykazał, żesamodzielnie spełnia war.udziału w post..5.Zamaw. oceni, czy udostępniane Wykon. przez podm.udostępniające zasoby zdolności techn. lub zawod. lub ich syt. finans lub ekonomiczna, pozwalają na wykaz. przez Wykon. spełniania war. udz. w postępow. z zakresu syt. ekonom. lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. oraz zbada, czy niezachodzą wobec tego podmiotu podst. wykluczenia, które zostały przewidz. wzgl. wykonawcy. 6.Zamaw. żąda także od Wykonaw,który polega na zdoln. techn. lub zawodow. lub syt. finans. lub ekonomicznej podm. udostępn. zasoby nazasad.określ. w art. 118 uPzp, przedstawienia podm. środ. dowod. wymien. w Rozdz. X Ppkt 2.1.2 SWZ, dot.tych podm.potwierdz, że nie zachodzą wobec tych podm. podst. wyklucz. z postępow.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą
składają się:
a) Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej i
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) Oświadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
c) Oświadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (jeżeli dotyczy),
d) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 5 Ustawy Pzp, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ dla
każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - o ile wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów (jeżeli dotyczy),
e) Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli umocowanie osoby
wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych), a ofertę składa pełnomocnik.
f) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej (jeżeli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia) - sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy)
g) Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy) - w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy),
h) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) - w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisemelektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje),
i) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
j) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z zapisami Rozdziału XVIII SWZ w pieniądzu – wpływ na konto
Zamawiającego lub w formie gwarancji/poręczenia złożony wraz z Ofertą – oryginał w postaci elektronicznej i opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1i) jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ lub w Załączniku nr 3 lub 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości :
Zadanie 1 – 3 900,00 PLN / słownie : trzy tysiące dziewięćset złotych/
Zadanie 2 – 3 100,00 PLN /słownie: trzy tysiące sto złotych/
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w wrt. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836,1572)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Politechniki Łódzkiej:
PEKAO S.A. II O/ ŁÓDŹ 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (wadium do postępowania W6.262.1.ZP.2023 na
modernizację Laboratorium KBB w budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki
Łódzkiej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wykonawca składa wadium w formie poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą załączając dokument na Platformie w
zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres
związania ofertą.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – datę przesłania dokumentu na Platformę,
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego). Z uwagi na ryzyko
związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te powinny być
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela,
oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem,
3) kwotę wadium,
4) termin ważności gwarancji /poręczenia – nie krótszy niż termin związania ofertą,
5) obowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w sytuacji, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 6 Rozdziału XIX SWZ.
Szczegółowy opis wymagań zawiera Rozdział XVIII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczeniaskłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia
te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki
określone przez Zamawiającego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W Formularzu Ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum);
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lidera). Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
7. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku kopii
pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U.
2022, poz. 1799 ze zm.).
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
9. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy treść
oświadczenia zawiera Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
10. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.
12. Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp, zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust.
1 ustawy oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian do umowy zawiera wzór umowy Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiajacego /plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamaw. dopuszcza możl. powierzenia wykonania części zamów. podwykonawcy. Żąda jednak, aby wykon. wskazał
części zamów. której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamaw. żąda podania tej informacji w Form. oferty-
Zał.nr1doSWZ,oraz podania, o ile są już znane, nazwy (firmy) tych podwykonawców oraz ich proc. udział w realizacji
zamówienia. INNE PRZESŁ. WYKLUCZENIA WYKON. NA PODST. ART. 7 UST. 1 ustawy z3kwietnia2022r. o
szczeg.rozwiązaniach w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służ. ochronie bezp. narodowego. W zw. z
obowiąz.wynik. z art.7Ustawy :1. Z postęp. o udziel. zam. publ. lub konkursu prowadzon. na podst.ustawy
zdnia11września2019r.Pzp wyklucza się:a) Wyk. oraz uczestnika konkursu wymien. w wykaz. określ. w rozporz. 765/2006 i
rozporz. 269/2014 albo wpis. na listę na podst. decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzy. o zastos. środka, o którym mowa
wart. 1 pkt 3 Ustawy;b) Wyk. oraz uczestnika konkursu, którego beneficj. rzeczywistym w rozum. ustawy z
dnia1marca2018r.o przeciwdz. praniu pieniędzy oraz finansow.terroryzmu (Dz.U.z2022 r.poz. 593i655) jest osoba wymien.w
wykazachokreśl. w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo beneficjentem rzeczyw. od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastos. środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3;c) Wyk.oraz uczestnika konkursu, którego jedn. dominującą w rozum. art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29września1994 r. orachunkowości (Dz.U.z2021 r. poz.217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określ. w
rozporz. 765/2006 irozporz. 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jedn. dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podst. decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastos. środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3. 2.Wykluczenie następ. na okres trwania okoliczności określ. w ust. 1. 3. W przyp. Wyk. lub uczestnika
konkursuwykluczonego na podst. ust. 1, Zamaw.odrzuca wniosek o dopuszcz. do udziału w postęp. o udzielnie zam. publ
lub ofertętakiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złoż. oferty wstępnej, oferty podl. negocjacjom,
ofertydodat., oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim
Wykonawcąnegocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszcz. do udziału w konkursie, nie zaprasza do złoż. pracy
konkurs. lub nieprzeprow. oceny pracy konkurs., odpow. do trybu stosow. do udziel. zam. publ oraz etapu prowadzon.
postęp. o udziel.zam.publ. 1.Zamaw. nie wymaga ale zaleca, aby złoż. oferty poprzedz. było odbyciem wizji lokalnej oraz
sprawdz. dokum.dot. zamów. jakie znajdują się w dyspoz. Zam., a jakie będą udostępniane podm. zgłasz. chęć udziału w
postęp. zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny podany w Rozdz. VI SWZ.1.Zamawiający wymaga, aby
zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawców w następujących terminach:Zadanie nr 1 – sporządzenie
dokumentacji projektowej wraz z modernizacją posadzki w hali Laboratorium KBB WBAiIŚ PŁ– rozpoczęcie prac od dnia podpisania umowy, zakończenie - nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r., z następującymi
zastrzeżeniami:1.1.sporządz. dokumentacji projektowej wraz z jej zatwierdzeniem – w terminie 14 dni od dnia podpis.
umowy;1.2.wykonanie modernizacji posadzki– od dnia zatwierdz. dokumentacji projektowej – (min. 3 miesiące), nie później
niż do 31 stycznia 2024 r.//Zadanie nr 2–sporządz. dok.projektowej wraz z modernizacją ścian i sufitu w hali Laboratorium
KBB WBAiIŚ PŁ–rozpocz. prac od dnia podpis. umowy, zakończ. prac nie później niż do dnia 15 marca 2024r., z następującymi zastrzeżeniami:1.1.sporządz. dok. projektowej wraz z jej zatwierdzeniem–w terminie 14 dni, nie
później niż do dnia wykonania posadzki w Zadaniu 1.//1.2.wykonanie modernizacji ścian i sufitu–od dnia zatwierdzenia dok.projektowej–w terminie min. 6 tygodni , nie później niż do 15 marca 2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.