eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Wykonanie wzmocnienia istniejącego stropu w budynku stanowiącym własność Powiatu Brzezińskiego" w ramach zadania pn.: "Remont części budynku znajdującego się przy ul. Reformackiej 9 w Brzezinach"Ogłoszenie z dnia 2022-10-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie wzmocnienia istniejącego stropu w budynku stanowiącym własność Powiatu Brzezińskiego” w ramach zadania pn.: „Remont części budynku znajdującego się przy ul. Reformackiej 9 w Brzezinach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie wzmocnienia istniejącego stropu w budynku stanowiącym własność Powiatu Brzezińskiego” w ramach zadania pn.: „Remont części budynku znajdującego się przy ul. Reformackiej 9 w Brzezinach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-133d54d6-3d83-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00392594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie wzmocnienia istniejącego stropu w budynku stanowiącym własność Powiatu Brzezińskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363910/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - wzmocnienia istniejącego stropu w budynku stanowiącym własność Powiatu Brzezińskiego zlokalizowanym przy ul. Reformackiej 9 w Brzezinach. W związku z zaprojektowaniem na piętrze pomieszczenia archiwum, co wiąże się ze znacznym zwiększeniem obciążeń użytkowych oraz pomieszczeń projektowanych łazienek z uwagi na przekroczenia obciążeń ściankami działowymi.
Projektowana konstrukcja podpierająca strop oparta będzie na ścianie zewnętrznej nośnej oraz na słupach żelbetowych. Wzmocnienie w postaci układu płatwi i dźwigarów stalowych pod stropem.

Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich napraw istniejącej konstrukcji wskazanych w ekspertyzie tj.:
- uzupełnienie ubytków betonu
- otynkowanie istniejącej konstrukcji żelbetowej
- uzupełnienie warstw izolacji termicznej oraz powłok malarskich w ścianie zewnętrznej
- uzupełnienie betonu konstrukcji żelbetowej powstałych na skutek oględzin

Należy wykonać zabetonowanie otworu w stropie pod ześlizg strażacki.
Istniejący otwór w stropie pełniący dotychczas funkcję ześlizgu strażackiego należy usunąć poprzez wykonanie płyty żelbetowej monolitycznej grubość 14 cm z betonu C20/25, zbrojonej stalą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, z uwagi na fakt, iż jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu - oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. – oferta nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
Forma przekazanej oferty jest niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp. Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej – sposób składania ofert został szczegółowo opisany w Rozdziale X SWZ. Wbrew wymaganiom SWZ Wykonawca złożył ofertę w formie niezaszyfrowanego pliku na miniPortalu, umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu (godz. 10:30 w dniu 11 października 2022 r.), z pominięciem pośrednictwa Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). Tym samym oferta została złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lecz w sposób uniemożliwiający zachowanie jej poufności, co jest niezgodne z art. 68 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.