eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobienie-Jeziory › Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny AOgłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobienie-Jeziory

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garwolińska 16

1.5.2.) Miejscowość: Sobienie-Jeziory

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-443

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasj@gminasj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobieniejeziory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0170a4c-514c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00391946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018860/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny A

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0170a4c-514c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/,
lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
lub poczty elektronicznej jkwiatkowska@gminasj.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Portalu e-
Zamówienia który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, lub ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej jkwiatkowska@gminasj.pl (z wyłączeniem składania ofert).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e- Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021r. poz.1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO – postępowanie przetargowe w trybie Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
1. W związku z zapisami art. 13 ust 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L
119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, tel. (25) 6858090; e-mail: kchoim@gminasj.pl
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa
Mikulskiego , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.16.2023 pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny A
prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ), dalej
„ustawa PZP” , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych
osobowych może być brak możliwości udzielenia zamówienie publicznego. W szczególności niepodanie stosownych danych
osobowych może skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
6. Administrator może udostępnić Państwa dane innym podmiotom na podstawie umów powierzenia danych zawartych z
podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora ( np. podmioty świadczące usługi informatyczne, czy usługi w zakresie
archiwizacji lub niszczenia dokumentacji), w tym właściciela Platformy Zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów dla których zostały pozyskane wskazanych w pkt 3, a
następnie przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach Administratora oraz przez okres wymagany przepisami
prawa, w tym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat od
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat.
Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny A.
Parametry techniczne sieci wodociągowej:
1) Całkowita długość sieci wodociągowej: L= 258,00 m, w tym:
- PVC Ø 110 x 4,2 mm L= 258,00 m,
2) Całkowita powierzchnia sieci wodociągowej w gruncie: 28,38 m2
Przewody sieci wodociągowej należy wykonać z rur PVC PN 10. Przewiduje się wykonanie sieci metodą wykopu otwartego, natomiast Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót metodę przewiertu sterowanego, z dostosowaniem i uzgodnieniem z Zamawiającym użytych materiałów do tego typu prowadzonych robót.
Wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 x 4,2 mm PN 10. Rury z PVC łączone będą przez kielichy z uszczelką gumową. Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy żeliwne sferoidalne kołnierzowe, miekkouszczelniające DN 100 mm, oraz hydranty nadziemne DN 80 mm. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona w system obwodowy. Włączenia do istniejącej sieci PVC Ø 110 mm („1”) dokonać za pomocą żeliwnego trójnika kołnierzowego DN 100/100/100 i 3 zasuw odcinających kołnierzowych DN 100 mm (uszczelnienie miękkie).
Przed hydrantami p. poż. należy wykonać zasuwy wykonane z żeliwa sferodidalnego kołnierzowe DN 80 mm z uszczelnieniem miękkim. Na przedłużeniu wrzeciona zasuw zamontować trzpień wprowadzony do sztywnej żeliwnej skrzynki ulicznej, prowadzony w obudowie ochronnej. Koniec trzpienia powinien się znajdować na głębokości 20 cm od powierzchni terenu. Obudowę zasuw odcinających należy umocnić w promieniu 30cm za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych. W celu stabilizacji przewodu wodociągowego pod trójnikami i armaturą należy wykonać płyty podporowe z betonu C12/15 o wymiarach 50x50x20 cm zgodnie z BN-81/9192-05. Miedzy płytami a przewodem zastosować warstwę folii PE. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć antykorozyjnie. W miejscach zmiany kierunku rur PVC, na łukach, trójnikach, zakończeniach sieci zastosować bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05. Miedzy blokami oporowymi a przewodem zastosować warstwę folii PE. Bloki oporowe opierać o nienaruszony grunt.
Sposób odwodnienia należy dobrać na etapie budowy do panujących warunków gruntowo-wodnych. Odtworzenie nawierzchni nieruchomości w miejscach prowadzonych robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiar robót – Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto - C
2) Gwarancja - G
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie
Kryterium Cena ofertowa brutto (c)
Waga (%) 60 %
Liczba punktów 60
Sposób oceny wg wzoru
cena najtańszej oferty
C = ------------------------- x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Kryterium Gwarancja (G)
Waga 40 %
Liczba punktów 40
Sposób oceny
Za udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż minimalny wymagany, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 0 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
60 miesięcy i powyżej – 40 pkt
RAZEM (C+G) 100 % 100
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + G – gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”,
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria
wyboru.
Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: przynajmniej jedno zamówienie polegające na budowie, lub przebudowie, lub rozbudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
b) Zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane:
- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 i 5 do SWZ;
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
b) Oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów i oświadczeń – Załącznik nr 11 do SWZ
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – załącznik własny (Zamawiający nie będzie żądał w przypadku podania w ofercie
niezbędnych danych do samodzielnej weryfikacji przez Zamawiającego nr KRS lub nr NIP Wykonawcy);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 i 5
do SWZ;
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Do wykorzystania wzór wykazu robót
budowlanych (druk), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu osób wykazując, że dysponuje co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im
inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialną za kierowanie
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do wykorzystania wzór wykazu osób (druk), stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:,
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu bądź warunków selekcji.
2) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX
ust. 8 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku,
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ projektowane
postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca skład ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.