eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szaflary › "Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 "Wyposażenie obiektu - wyposażenie sceniczne dla pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT" z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 „Wyposażenie obiektu – wyposażenie sceniczne dla pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT”
z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szaflary

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakopiańska 18

1.5.2.) Miejscowość: Szaflary

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szaflary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 „Wyposażenie obiektu – wyposażenie sceniczne dla pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT”
z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-028a840c-3a75-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016458/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Wyposażenie GCKPiT, Biblioteki oraz klasopracowni w ramach przebudowy istniejącej Sali gimnastycznej i rozbudowy o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361281/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGGZ.271.54.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 813276,42 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 164024,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć I – Wyposażenie studia nagrań wraz z nagłośnieniem studyjnym
1. Przedmiotem zamówienia jest, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania Nr 3. "Wyposażenie obiektu" - realizowanego w ramach projektu pn. "Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą" realizowanego przez Gminę Szaflary w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś 11 rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.2 odnowa obszarów wiejskich.
2. Zakres dostaw będzie obejmował wyposażenie takich pomieszczeń jak:
2.1. WYPOSAŻENIE Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki (GCKPIT)
2.2. WYPOSAŻENIE PRAC. MUZ. - PLAST.
3. Zakres zamówienia obejmuje również oprócz dostawy i montażu, uruchomienie, serwis gwarancyjny, szkolenie z zakresu obsługi na miejscu u Zamawiającego (miejsce dostawy), pomoc techniczną oraz telefoniczną w godzinach od 8:00 do 16:00 w rozwiązywaniu problemów, instrukcję w języku polskim.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Załączniku nr 8 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 121747,97 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Wyposażenie sceniczne w oświetlenie oraz kurtyna automatycznie rozsuwana
1. Przedmiotem zamówienia jest, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania Nr 3. "Wyposażenie obiektu" - realizowanego w ramach projektu pn. "Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą" realizowanego przez Gminę Szaflary w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś 11 rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.2 odnowa obszarów wiejskich.
2. Zakres dostaw będzie obejmował wyposażenie takich pomieszczeń jak:
2.1. WYPOSAŻENIE Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki (GCKPIT)
2.2. WYPOSAŻENIE PRAC. MUZ. - PLAST.
3. Zakres zamówienia obejmuje również oprócz dostawy i montażu, uruchomienie, serwis gwarancyjny, szkolenie z zakresu obsługi na miejscu u Zamawiającego (miejsce dostawy), pomoc techniczną oraz telefoniczną w godzinach od 8:00 do 16:00 w rozwiązywaniu problemów, instrukcję w języku polskim.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Załączniku nr 8 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

39515000-5 - Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne

45421143-8 - Instalowanie zasłon

4.5.5.) Wartość części: 42276,42 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ do dnia składania ofert tj. 03.10.2022r. godzina 10:00, nie została złożona żadna oferta dla części I – Wyposażenie studia nagrań wraz z nagłośnieniem studyjnym.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109467,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109467,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109467,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772615751

7.3.3) Ulica: ŁOBESKA 7

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-182

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109467,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.