eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szaflary › "Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 "Wyposażenie obiektu - wyposażenie sceniczne dla pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT" z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 „Wyposażenie obiektu – wyposażenie sceniczne dla pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT”
z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szaflary

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892713

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zakopiańska 18

1.4.2.) Miejscowość: Szaflary

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szaflary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361819

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00361281/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Cześć I – Wyposażenie studia nagrań wraz z nagłośnieniem studyjnym
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia złożenia ofert (licząc dzień złożenia oferty również)

Część II – Wyposażenie sceniczne w oświetlenie oraz kurtyna automatycznie rozsuwana
1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia złożenia ofert (licząc dzień złożenia oferty również)

2. Wykonawca przystępując do postępowania na obydwie części, jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 04 88120005 0000 0000 2134 0009 wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w tytule umieszczając Znak sprawy RGGZ.271.48.2022, nr przetargu 28/2022, z adnotacją „wadium” oraz wskazaniem na jaką część jest wnoszone wadium. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Cześć I – Wyposażenie studia nagrań wraz z nagłośnieniem studyjnym
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia złożenia ofert (licząc dzień złożenia oferty również)

Część II – Wyposażenie sceniczne w oświetlenie oraz kurtyna automatycznie rozsuwana
1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia złożenia ofert (licząc dzień złożenia oferty również)

2. Wykonawca przystępując do postępowania na obydwie części, jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 04 88120005 0000 0000 2134 0009 wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w tytule umieszczając Znak sprawy RGGZ.271.54.2022, nr przetargu 33/2022, z adnotacją „wadium” oraz wskazaniem na jaką część jest wnoszone wadium. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.