eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Remont łazienek i toalet w budynku Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, gm. BiłgorajOgłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont łazienek i toalet w budynku Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, gm. Biłgoraj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIŁGORAJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385170710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włosiankarska 5

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 534 80 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcuw-bilgorajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcuwbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont łazienek i toalet w budynku Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, gm. Biłgoraj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-224781aa-4e22-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020388/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont łazienek i toalet w budynku Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, gm. Biłgoraj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-224781aa-4e22-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@pcuw-bilgorajski.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z PZP lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCUW.261.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Roboty budowlane mają za zadanie zmodernizować łazienki i toalety oraz dostosować ich wyposażenie do bezpiecznego korzystania przez niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
2. Remont łazienek i toalet dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. Remont będzie przeprowadzony w czasie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej. W celu ograniczenia utrudnień dla mieszkańców naszego domu, jak również i pracującego personelu, remont łazienek i toalet jest podzielony na dwa etapy.

Etap I: Remont łazienek i toalet dla mieszkańców zlokalizowanych na piętrze i parterze - skrzydło A budynku głównego:

a) Zakres I etapu - prace związane z demontażem wg przedmiaru robót, m.in.:
Wykucie bruzdy pod odpływy liniowe, wykonanie nadproży, zerwanie posadzki cementowej, usuniecie gruzu, armatura i urządzenia sanitarne, płytki ceramiczne na ścianach i podłodze, ścianki działowe, drzwi wewnętrzne, ościeżnice stalowe, ustępy, wanny, brodziki, przeciekające lub nieszczelne rury żeliwne kanalizacyjne odprowadzające ścieki, oświetlenie (do ponownego montażu), lustra.
b) Zakres prac w I etapie - prace związane z montażem wg przedmiaru robót, m.in.:
Położenie rurociągów kanalizacyjnych z PCV, obsadzenie w podłogach odpływów liniowych, montaż umywalek, spłuczek typu „kompakt”, pisuaru pojedynczego wraz z instalacją elektryczną, montaż baterii umywalkowych i prysznicowych, wykonanie posadzek cementowych i tynków wewnętrznych, izolacja przeciwwodna powłokowa, ułożenie płytek na posadzkach i ścianach, montaż sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym, montaż kabin natryskowych (szyba ze szkła hartowanego), osadzenie ościeżnic regulowanych, montaż skrzydeł drzwiowych, malowanie, modernizacja oświetlenia w łazienkach, osadzenie kratek wentylacyjnych.

Etap II: Remont łazienek i toalet dla mieszkańców zlokalizowanych na piętrze i parterze – skrzydło B budynku głównego:

1. Zakres II etapu - prace związane z demontażem wg przedmiaru robót, m.in.:
Wykucie bruzdy pod odpływy liniowe, wykonanie nadproży, zerwanie posadzki cementowej, usuniecie gruzu, armatura i urządzenia sanitarne, płytki ceramiczne na ścianach i podłodze, ścianki działowe, drzwi wewnętrzne, ościeżnice stalowe, ustępy, wanny, brodziki, przeciekające lub nieszczelne rury żeliwne kanalizacyjne odprowadzające ścieki, oświetlenie (do ponownego montażu), lustra.
2. Zakres prac remontowych w II etapie - prace związane z montażem wg przedmiaru robót, m.in.:
Położenie rurociągów kanalizacyjnych z PCV, obsadzenie w podłogach odpływów liniowych, montaż umywalek, spłuczek typu „kompakt”, pisuaru pojedynczego wraz z instalacją elektryczną, montaż baterii umywalkowych i prysznicowych, wykonanie posadzek cementowych i tynków wewnętrznych, izolacja przeciwwodna powłokowa, ułożenie płytek na posadzkach i ścianach, montaż sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym, osadzenie ościeżnic regulowanych, montaż skrzydeł drzwiowych, malowanie, modernizacja oświetlenia w łazienkach, osadzenie kratek wentylacyjnych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ — przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne. Załączony do SWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny całości zamówienia. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie wymogi określone w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.
4. W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia Jednostka organizacyjna zaleca, by Wykonawca przed przygotowaniem i złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń i otoczenia budynku na własny koszt w celu oszacowania wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty.
5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, ze użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub inne mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
6. Oznacza to, ze parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania, co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/Iub w załącznikach do SWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności" przy doborze materiałów równoważnych na etapie wykonawstwa.
7. Wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej, stosować materiały i wyroby budowlane zgodne z obowiązującymi normami i posiadające ważne atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.
8. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowią: przedmiar i szczegółowe specyfikacje techniczne.
9. Roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Jednostki organizacyjnej, opisanym w dokumentacji postępowania, szczegółowych specyfikacjach technicznych, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) stosowania ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.),
b) stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),
c) stosowania innych przepisów mających na celu zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia i życia przy wykonywaniu robót objętych niniejszym zamówieniem, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),
d) zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy w granicach przekazanych przez Jednostki organizacyjnej należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP,
e) zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Jednostka organizacyjna odbiera roboty, o których mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty powiadomienia,
f) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów,
g) w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.
h) okazania na każde żądanie Jednostki organizacyjnej (inspektora nadzoru) certyfikatu bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w stosunku do wskazanych materiałów czy urządzeń.
10. Kolorystyka materiałów w uzgodnieniu z Jednostką organizacyjną.
11. Zamawiający zastrzega, że roboty remontowe będą odbywać się przy stałym funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej, oferującym całodobową opiekę. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru prac remontowych oraz innych pomieszczeń udostępnionych przez Zamawiającego do potrzeb organizacji pracy, przed osobami postronnymi. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zabezpieczenia użytkowanych pomieszczeń, instalacji i urządzeń nie będących przedmiotem umowy, a powstałe ewentualne uszkodzenia elementów nie objętych zamówieniem, zobowiązuje się naprawić na własny koszt.
12. Przedmiot zamówienia obejmuje także usunięcie materiałów zbędnych, porozbiórkowych oraz bieżących odpadów remontowo — budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się przekazać powstałe odpady podmiotowi uprawnionemu do utylizacji tego typu zanieczyszczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
• Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedna robotę budowlaną, która:
- miała wartość minimum 40 000 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), a w zakres której wchodził remont łazienki lub toalety. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dostarczenie referencji, bądź innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego roboty remontowo-budowlane zostały wykonane, zawierające nazwę podmiotu, rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania przedsięwzięcia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał określoną ilość prac we wskazanym okresie i wartości – załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale XVIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
2. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
-spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 3 do SWZ.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania), następujące aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia):

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, opisany w Rozdz. XII ust. 1 pkt 3) niniejszego SWZ.
b) Wykaz robót budowlanych, opisany w Rozdz. XII ust. 1 pkt 4) niniejszego SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w ust. 1 rozdziału XVIII SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale XII ust. 4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 7 pkt 1 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 7 pkt 1 SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Niezależnie od przypadków określonych art. 455 ustawy pzp dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) Zmiana warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy;
b) Zmiana terminu wykonania robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy (Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnianie zmiany, czas wykonania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy) z następujących powodów:
• zlecenie dodatkowych robót budowlanych powodujących wstrzymanie realizacji zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania robót;
• wstrzymanie robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• pozyskania koniecznych dodatkowych uzgodnień lub uzyskania dodatkowych decyzji (np.: uzgodnienia ewentualnych projektów zamiennych),
• wstrzymania prac wynikających z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej,
• wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Jednostki organizacyjnej w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa,
• niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót w tym w szczególności względy organizacyjne leżące po stronie Jednostki organizacyjnej (obiekt czynny);
c) Zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wymaga zgody obu Stron umowy;
d) Zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Jednostki organizacyjnej na zatrudnienie nowego podwykonawcy;
e) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
f) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.