eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gidle › ZG.270.1.13.2023. KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA GIDLEOgłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZG.270.1.13.2023. KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA GIDLE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150026569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niesulów 3

1.5.2.) Miejscowość: Gidle

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gidle@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gidle

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZG.270.1.13.2023. KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA GIDLE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4b54ea4-4e0e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00240335/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Bieżące utrzymanie dróg leśnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4b54ea4-4e0e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
e-Zamówień https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się wyłącznie poprzez
e-Zamówienia.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobisty osoby upoważnionej)
3. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, ... .
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie e-Zamówienia.
5. Za datę przekazania, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie e-Zamówienia lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w SWZ adres e-mail, z zastrzeżeniem, że Oferta może zostać złożona wyłącznie przy użyciu platformy e-Zamówienia.
6. a) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: gidle@katowice.lasy.gov.pl.
b) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.
Osobą uprawnioną do wysyłania zatwierdzonej przez osobę uprawnioną korespondencji jest:
Karol Cudak – karol.cudak@katowice.lasy.gov.pl oraz Adrian Stryjewski – adrian.stryjewski@katowice.lasy.gov.pl;
Wykonawca zobowiązany jest kierować wszelką korespondencję na adres: gidle@katowice.lasy.gov.pl
c) we wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ (znak sprawy).
7. Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy E-ZAMÓWIENIA.
b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) i podpisana podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
c) Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej. Ofertę należy złożyć w oryginale.
d) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków dalsze c.d. zapisów w punkcie:
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 Pzp , informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Gidle
2) dane kontaktowe administratora danych osobowych są następujące:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle, Niesulów 3, 97-540 Gidle
tel.: + 48 34 32 72 970 + 48 34 32 72 971 + 48 34 32 972, e-mail: gidle@katowice.lasy.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną udostępnienia w szczególności stanowi art. 18 ust. 6 Pzp, z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 18 ust.5, oraz art. 74 Pzp, a także regulacje określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) ;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego - , a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego oraz przepisach dotyczących działalności archiwalnej jednostek Policji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Warszawa 00-193, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Administrator oświadcza jednocześnie, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zabranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.1.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa i konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych aby nie ulegały dalszej degradacji i niszczeniu. Naprawy będą polegać na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym wraz zagęszczeniem, karczowaniu krzaków w poboczu i rowie, uzupełnieniu poboczy oraz oczyszczeniu przepustów. Utrzymanie przejezdności polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni gruntowej lub gruntowo-tłuczniowej wraz z ewentualnym uzupełnieniem głębokich kolein lub zagłębień pospółką żwirowo-piaskową lub innym materiałem spełniającym warunki gruntu G1, zagęszczeniu podłoża, ułożeniu warstwy z kruszywa łamanego 0/63 grubości 20 cm oraz zamiłowaniu kruszywem 0/4 następujących dróg na terenie Nadleśnictwa Gidle:
a) Droga nr 220/1001 – „łącznik” w leśnictwie Wikłów
b) Droga nr 220/1002 – „trakt żelazny” w leśnictwie Wikłów
c) Droga nr 220/1138 w leśnictwie Żytno – Trakt Napoleoński
d) Droga nr 220/1200 w leśnictwie Prusicko Gmina Nowa Brzeźnica
e) Droga nr 220/1355 w leśnictwie Kłomnice
f) Droga nr 220/1404 w leśnictwie Brzozówki
g) Droga nr 220/1571 w leśnictwie Niesulów (Ewina-Wojnowice)
h) Droga nr 220/1572 w leśnictwie Niesulów (Biała Droga)
i) Droga nr 242/191 w leśnictwie Brzozówki
j) Droga nr 242/192 w leśnictwie Dąbrówka Zielona
k) Droga nr 242/194 w leśnictwie Wikłów
l) Droga nr 298/454 Trakt Kuszyna - Grzybowiec w Leśnictwie Kruszyna
m) Droga nr 243/413 – Szkółka Sowin w leśnictwie Żytno
n) Droga nr 243/414 w leśnictwie Żytno – Szkółka Sowin
o) Droga nr 243/415 – Szkółka Leśna Sowin w leśnictwie Żytno
Łączna powierzchnia dróg objętych konserwacja wynosi 6 800 m2.
2) Niniejsze zamówienie objęte jest prawem opcji – realizacja napraw i konserwacji dróg leśnych i dojazdów pożarowych aby nie ulegały dalszej degradacji i niszczeniu w wysokości 20% tj. 1 360 m2 w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zamówi realizację napraw i konserwacji dróg wymienionych w ust. 1, zaś naprawa i konserwacja dróg z prawa opcji mogą zostać rozpoczęte na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony w trakcie realizacji umowy. Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, cenę należy obliczyć z uwzględnieniem prawa opcji.

3) Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia:
a) w cenie oferty należy uwzględnić:
 w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność;
 wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych;
 doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
 naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzenie mienia;
 koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (prąd, woda itp.)
 obsługę geodezyjną jeśli wymagana,
 gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie;
b) warunki wykonania zamówienia, zobowiązania wykonawcy : wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż, wytycznymi SWZ oraz jej pozostałymi załącznikami.

4) Warunki rękojmi i gwarancji:
a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 12 miesięcy.
b) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszej SWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy.
c) Termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
d) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
e) Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 5 lat licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5) Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne – musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania.
Pod pojęciem „parametry” rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej – do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6) Szczegółowy opis zmówienia zawiera:
 Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10;
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - (załącznik nr 11);
 Przedmiary robót (załącznik nr 12), jednakże przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający wykonawcy wycenę planowanych robót. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad to co zostało ujęte w przedmiarze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Niniejsze zamówienie objęte jest prawem opcji – realizacja napraw i konserwacji dróg leśnych i dojazdów pożarowych aby nie ulegały dalszej degradacji i niszczeniu w wysokości 20% w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zamówi realizację napraw i konserwacji dróg wymienionych w ust. 1, zaś naprawa i konserwacja dróg z prawa opcji mogą zostać rozpoczęte na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony w trakcie realizacji umowy. Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, cenę należy obliczyć z uwzględnieniem prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości 50% wartości zamówień podstawowych na warunkach podanych w postępowaniu

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami Pzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż na kwotę 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde, polegające na budowie/naprawie/konserwacji dróg wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) dalej Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza:
a) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do SWZ).
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
a) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6 oraz art. 109. Pzp; – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza:
a) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do SWZ).
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
c) wykazu robót budowlanych wykonanych (załącznik nr 6 do SWZ), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 7), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

c.d z pkt. 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy E-ZAMÓWIENIA lub poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania wskazanym w SWZ (znak sprawy).
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: gidle@katowice.lasy.gov.pl,
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia jako załączniki lub przesyłane pocztą elektroniczną na wskazane wyżej adresy. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
3) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BOŚ Częstochowa nr rachunku: 13 1540 1014 2101 7300 0866 0002 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA GIDLE.
4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5) Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7) Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art. 266 Pzp.
9) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –określenie przedmiotu zamówienia,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10) Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 Pzp.
11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V.2.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 455 Pzp. Opisane zmiany przewidziane są w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, terminu realizacji, sposobu realizacji zamówienia w sytuacjach:
1) wystąpienie w trakcie realizacji zamówienia siły wyższej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w umowie;
2) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
3) konieczności wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;
4) udzielenia zamówień o których mowa w art. 455 Pzp;
5) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6) konieczności wprowadzenia zmian do umowy, wynikających ze zmian natury technicznej oraz przerw w realizacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
8) zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na realizację zamówienia;
9) wystąpienia okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu i których nie dało się przewidzieć przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych nie więcej niż o 30 dni.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie:
1) zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zapisów planu finansowego Zamawiającego,
2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia związanych z zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową,
3) zmiany postanowień umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

.d. z pkt. 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia.

5. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót. Ograniczenie zakresu może dotyczyć części elementu robót lub elementu robót. Ograniczenie zakresu nie wpływa na efekt końcowy zamówienia. Zmiana zakresu będzie wprowadzona aneksem do umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Wraz ze zmianą zakresu rzeczowego robót zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy z tytułu umowy stosownie do zakresu realizowanych robót.
6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.