eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i PakułyOgłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubliniecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11ef0b0d-4d68-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020084/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego, dostępnego pod adresem: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się
w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu:
https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z Instrukcją obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.272.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1:

„Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły” – odcinek drogi powiatowej nr 2322 S w m. Kośmidry.

A) Przedmiotem zamówienia w ramach ZADANIA NR 1 jest remont odcinka drogi powiatowej
nr 2322 S o dł. 1805 mb, znajdującej się w powiecie lublinieckim w gminie Pawonków i stanowi fragment drogi relacji gr. powiatu – Kośmidry - Lubliniec. Odcinek objęty opracowaniem stanowi drogę jednojezdniową, dwukierunkową o przekroju półulicznym, w terenie zabudowanym. Jezdnia ograniczona jest częściowo poboczem gruntowym i częściowo krawężnikiem. Odcinek ten jest odwadniany do istniejących wpustów i rowów przydrożnych.
B) Na odcinku objętym opracowaniem należy wykonać:
a) frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
b) wyrównanie warstwą z betonu asfaltowego średnio o gr. 2 cm,
c) nakładkę z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC11S) o gr. 4 cm. Projektowana nakładka będzie posiadała stałą szerokość 6,00 m,
d) oczyszczenie istniejących rowów,
e) oczyszczenie istniejących studzienek i przykanalików,
f) wymianę uszkodzonych studzienek ściekowych,
g) oczyszczenie przepustów,
h) ścinkę poboczy gruntowych,
i) utwardzenie poboczy z wykorzystaniem destruktu bitumicznego pochodzącego
z wcześniejszego frezowania,
j) odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego.

C) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) Załącznik nr 2 do SWZ – Przedmiar robót w części dla ZADANIA NR 1
b) Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2
c) Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt zagospodarowania terenu dla ZADANIA NR 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR 1

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Termin wykonania przedmiotu umowy (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga 60%
Najniższa cena pośród ofert nieodrzuconych
Wartość punktowa P1 = ------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Termin wykonania przedmiotu umowy” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga 40%

Zamawiający ustala maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy na 30 dni roboczych licząc
od dnia zawarcia umowy.

Dla kryterium ,, Termin wykonania przedmiotu umowy” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) wykonawca, który pozostanie przy maksymalnym terminie 30 dni roboczych na wykonanie przedmiotu umowy otrzyma 0 pkt.
b) wykonawca, który zadeklaruje skrócony termin 20 dni roboczych na wykonanie przedmiotu umowy otrzyma 40 pkt.

Kryterium „Termin wykonania przedmiotu umowy”, będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3.1 Formularza ofertowego dla ZADANIA NR 1.

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanie innego terminu wykonania przedmiotu umowy niż 20 lub 30 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy, uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Termin wykonania przedmiotu umowy – P2).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2:

„Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły” – odcinek drogi powiatowej nr 2339 S w m. Pakuły.

A) Przedmiotem zamówienia w ramach ZADANIA NR 2 jest remont odcinka drogi powiatowej
nr 2339 S o dł. 1455 mb, znajdującej się w powiecie lublinieckim w gminie Woźniki i stanowi fragment drogi relacji Pakuły – Woźniki (Ligota Woźnicka). Odcinek objęty opracowaniem stanowi drogę jednojezdniową, dwukierunkową o przekroju drogowym, częściowo w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Jezdnia ograniczona jest poboczem gruntowym. Odcinek ten jest odwadniany do istniejących rowów przydrożnych.
B) Na odcinku objętym opracowaniem należy wykonać:
a) frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
b) wyrównanie warstwą z betonu asfaltowego średnio o gr. 2 cm,
c) nakładkę z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC11S) o gr. 4 cm. Projektowana nakładka będzie posiadała stałą szerokość 5,00 m,
d) oczyszczenie istniejących rowów,
e) oczyszczenie przepustów,
f) ścinkę poboczy gruntowych,
g) utwardzenie poboczy z wykorzystaniem destruktu bitumicznego pochodzącego
z wcześniejszego frezowania.

C) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) Załącznik nr 2 do SWZ – Przedmiar robót w części dla ZADANIA NR 2
b) Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2
c) Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt zagospodarowania terenu dla ZADANIA NR 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR 2

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Termin wykonania przedmiotu umowy (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga 60%
Najniższa cena pośród ofert nieodrzuconych
Wartość punktowa P1 = ------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Termin wykonania przedmiotu umowy” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga 40%

Zamawiający ustala maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy na 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

Dla kryterium ,, Termin wykonania przedmiotu umowy” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) wykonawca, który pozostanie przy maksymalnym terminie 30 dni roboczych na wykonanie przedmiotu umowy otrzyma 0 pkt.
b) wykonawca, który zadeklaruje skrócony termin 20 dni roboczych na wykonanie przedmiotu umowy otrzyma 40 pkt.

Kryterium „Termin wykonania przedmiotu umowy”, będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3.1 Formularza ofertowego dla ZADANIA NR 2.

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanie innego terminu wykonania przedmiotu umowy niż 20 lub 30 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy, uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Termin wykonania przedmiotu umowy – P2).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZADANIE NR 1:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu
dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
A) co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień;

b) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje że:
A) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto;

c) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:
A) koparko-ładowarka
B) samochód ciężarowy samowyładowczy
C) frezarka do nawierzchni bitumicznych
D) skrapiarka do emulsji bitumicznej
E) rozściełacz do mas bitumicznych
F) walec statyczny samojezdny

ZADANIE NR 2:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu
dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
A) co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień;

b) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje że:
A) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto;

c) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:
A) koparko-ładowarka
B) samochód ciężarowy samowyładowczy
C) frezarka do nawierzchni bitumicznych
D) skrapiarka do emulsji bitumicznej
E) rozściełacz do mas bitumicznych
F) walec statyczny samojezdny

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z postanowieniami SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektem umowy:
załącznik nr 14.1 do SWZ – dla ZADANIA NR 1,
załącznik nr 14.2 do SWZ – dla ZADANIA NR 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.