eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2Ogłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 746 15 00

1.5.8.) Numer faksu: 76 746 15 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a70eda0-195b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 2” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” RPO WD 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302507/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.272.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie (lokalizacja:
ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, dz. Nr 40/8).
2. Zamówienie obejmuje zakres zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia objętego prawem opcji.
3. Zakres robót:
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (GWARANTOWANE) /wg dokumentacji/
1. Docieplenie ścian budynku dydaktycznego styropianem
2. Wymiana stolarki zewnętrznej budynku dydaktycznego, demontaż krat okiennych.
3. Montaż instalacji centralnego ogrzewania dla budynku dydaktycznego
4. Modernizacja oświetlenia w budynku dydaktycznym, kontynuacja
5. Docieplenie styropapą i wykonanie nowej hydroizolacji daszków budynku dydaktycznego
6. Wykonanie wentylacji dla budynku dydaktycznego
7. Wymiana płyt warstwowych dachu i docieplenie ścian hali sportowej
8. Wymiana stolarki zewnętrznej hali sportowej
9. Montaż instalacji centralnego ogrzewania dla hali sportowej
10. Montaż centrali wentylacyjnych i wykonanie wentylacji dla hali sportowej
11. Montaż kotłowni
12. Montaż pomp ciepła
13. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
14. Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją
15. Malowanie korytarzy szkoły po pracach termomodernizacyjnych
ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI (Zakres robót, który Zamawiający ma prawo zlecić do wykonania, a Wykonawca zobowiązany będzie je wykonać na warunkach opisanych w umowie (§15 projektowanych postanowień umowy), opisany w przedmiarach i dokumentacji jn.:
16. Malowanie pomieszczeń dydaktycznych po pracach termomodernizacyjnych.
17. Remont sanitariatów w hali sportowej ze wzmocnieniem ściany korytarza, modernizacji natrysków.
18. Wymiana wykładzin.
19. Modernizacja instalacji wodnych – wymiana baterii.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9116813,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9116813,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9116813,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „AS-BUD-PLUS” Przemysław Skrzypczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6972122768

7.3.3) Ulica: Brenno, ul. Powstańców Wielkopolskich 13

7.3.4) Miejscowość: Wijewo

7.3.5) Kod pocztowy: 64-150

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9116813,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,
b) zakończenie: do 12 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 18.09.2023 r.

1. Całkowita maksymalna wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi łącznie z VAT 9.116.813,93 zł (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych i 93 grosze).
2. W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy:
1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w kwocie łącznie z VAT 8.574.206,86 zł (słownie złotych: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześć złotych i 86 groszy), zgodnie z kalkulacją wynagrodzenia ryczałtowego (kosztorysem) stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy,
2) wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w kwocie łącznie z VAT 542.607,07 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedem złotych i 7 groszy), zgodnie z kalkulacją wynagrodzenia kosztorysowego (kosztorysem ofertowym Wykonawcy) stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.